Aanwerven en opleiden

Aanwerven van een strategisch profiel met de kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is, complementair met de kmo portefeuille, een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s ondersteunt bij hun eigen groeitraject.

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar, dan wel om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren. Financiering van zowel loonkost als de kost van een advies zijn ook mogelijk binnen dezelfde aanvraag.

Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om:

  • met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen
  • kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Meer informatie

Vermindering van werkgeversbijdrage

Werkgevers uit de private sector krijgen voor alle werknemers een structurele vermindering van de werkgeversbijdrage. Daarnaast bestaan een aantal doelgroepverminderingen. Een werkgever kan maximaal één doelgroepvermindering combineren met de structurele vermindering. Een sociaal secretariaat kan voor je uitzoeken welke combinatie de beste is voor uw onderneming. 

Meer informatie

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing

Je bedrijf hoeft in een aantal gevallen een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die u inhoudt op het loon van uw werknemers, niet door te storten.

  • In ontwrichte zones
    Het creëren van extra arbeidsplaatsen in zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen, wordt aangemoedigd. Bedrijven die investeren in dergelijke afgebakende ‘ontwrichte zone’ krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan de nieuwe werknemers. Gedurende een periode van 2 jaar moet u die korting op de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten. Die extra tewerkstelling moet wel gedurende een periode van 3 jaar (kmo's) of 5 jaar (go's) behouden blijven. Deze maatregel geldt enkel voor bedrijven in vastgelegde ontwrichte zones. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing in ontwrichte zones komt neer op een lastenverlaging met 4 à 5% gedurende 2 jaar en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname. Deze maatregel treedt vermoedelijk op 1 mei 2015 in werking. Meer informatie

  • Voor hooggeschoolde personeelsleden die in het bedrijf met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Meer informatie

  • Voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. De vrijstelling 15,6 % bedragen. Meer informatie

Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ       

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling krijgen van € 10.000 per bijkomende personeelseenheid die in België wordt tewerkgesteld voor een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer alsook voor een betrekking van diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg. De belastingvrijstelling van een diensthoofd export kan gecombineerd worden met kmo-groeisubsidie.

Meer informatie

Steun voor opleiding via de kmo-portefeuille

Agentschap Innoveren & Ondernemen betaalt een bepaald percentage van een opleiding terug die een werkende van uw onderneming volgt bij een geregistreerde opleidingsverstrekker van de kmo-portefeuille. 

Meer informatie

Strategische transformatiesteun

Ondernemingen of groepen van ondernemingen die in het kader van een strategisch transformatieproject voor meer dan 100.000 euro opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest, kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen daarvoor een subsidie krijgen. De premie kan tussen 20-25% van de opleidingskosten bedragen. Een transformatietoets gaat na of het project voldoet aan de kenmerken van transformatie. De parameters hierbij zijn o.a.: innovatie, internationalisering en verduurzaming.

Meer informatie

IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming)

De individuele beroepsopleiding omvat een opleidingscontract waarbij een cursist in je bedrijf ‘on the job’ wordt getraind en begeleid. Je bedrijf betaalt tijdens deze opleidingsperiode geen loon en RSZ. Aan de VDAB dien je enkel een productiviteitspremie te betalen. Afhankelijk van de te ontwikkelen competenties duurt de opleiding één tot zes maanden, waarna bij een succesvol traject je bedrijf de cursist aanwerft.

Meer informatie