FINMIX Internationaal

Wat is FINMIX Internationaal?

FINMIX Internationaal is een project van Flanders Investment & Trade (FIT) in samenwerking met Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het is een trajectbegeleiding – geen subsidie -  dat zich richt tot alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel starters als groeiers, die op zoek zijn naar de optimale financieringsmix voor internationale projecten. De ondernemingen zijn genoodzaakt om naast bankfinanciering een beroep te doen op alternatieve financiering.

FINMIX Internationaal bied je de mogelijkheid om jouw plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Deze experten beoordelen jouw ondernemings- en exportplan. Zij adviseren jr over de meest aangewezen financieringsmix. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, overheids- en private kredietverzekeraars, PMV, Finexpo, een consultant internationale financiering, een adviseur van FIT en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka.

Gedurende het volledige traject wordt de confidentialiteit van jouw plan gewaarborgd.

Wie komt in aanmerking voor FINMIX Internationaal?

FINMIX Internationaal staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel voor starters als groeiers, die voor hun internationaal project op zoek zijn naar alternatieve financiering. Geen enkele sector wordt uitgesloten. De doelmarkt van deze ondernemingen zijn groei- en ontwikkelingslanden (de landen buiten de EU-28). Bovendien bevindt de exploitatie- of maatschappelijke zetel van de onderneming zich in het Vlaamse Gewest.

Waarom is FINMIX Internationaal interessant voor je?

 • screenen van jouw ondernemings- en/of exportplan waarbij ook jouw financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht;
 • onderzoeken of alternatieve financiering een antwoord biedt op jouw financieringsnood;
 • aftoetsen van de potentiële overheids- en private maatregelen;
 • financieringsadvies door het expertenpanel;
 • opvolgen van de implementatie van het advies verkregen door het expertenpanel;
 • efficiëntere zoektocht naar financiering.

Kortom, dankzij FINMIX Internationaal verhoog je jouw slaagkans op een optimale financieringsmix.

Welke financieringsprojecten komen in aanmerking voor FINMIX Internationaal?

Projecten van Vlaamse ondernemingen waarbij klassieke bankfinanciering alleen niet volstaat omwille van het risicovolle, complexe en internationale karakter: de export van goederen, de oprichting van een buitenlandse vestiging of het opstarten van een project in het buitenland.

De complexiteit van de financiering kan te wijten zijn aan de omvang van de kapitaalsbehoefte, de versnelde groei op internationale markten of het economisch en/of politiek risico van de beoogde markt. Plannen met een kapitaalsbehoefte van minimaal 150.000 euro komen in aanmerking voor FINMIX Internationaal.

De verschillende stappen van FINMIX Internationaal

 • 1

  Vul het aanmeldingsformulier in en voeg jouw ondernemingsplan en/of exportplan toe. Indien nog een exportmeter moet afgenomen worden, kan je de adviseur internationaal ondernemen van Flanders Investment & Trade (FIT) contacteren.

  Meer weten: exportplan, exportmeter

  Als hulpmiddel bij het opmaken van jouw ondernemingsplan kan je de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan raadplegen.

 • 2

  Je wordt gecontacteerd door een adviseur internationaal ondernemen van FIT die tijdens één of meerdere gesprekken jouw ondernemingsplan en/of exportplan analyseert en jouw financieringsbehoefte in kaart brengt. In deze fase gaat de adviseur na of FINMIX Internationaal een meerwaarde biedt voor jouw zoektocht naar financiering.

  Kom je niet in aanmerking voor FINMIX Internationaal? Geen nood, FIT en Agentschap Innoveren & Ondernemen informeren je over de vele andere overheidsinitiatieven.

 • 3

  Eens je ondernemingsplan, je exportplan en de financieringsbehoefte duidelijk zijn uitgewerkt, giet je dit in een presentatie. Hierbij onderteken je een intentieverklaring tot deelname aan de panelsessie.

 • 4

  Een panelsessie verloopt als volgt: gedurende 20 minuten stel je jouw ondernemingsplan en/of exportplan en de bijhorende financieringsbehoefte voor. Vervolgens, gedurende een half uur, beoordelen de panelleden op basis van hun expertise jouw ondernemingsplan en/of exportplan. Ze geven advies over mogelijke financiering door hun organisatie. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om tijdens de panelsessie een concreet financieringsvoorstel te verkrijgen.

  Na afloop van de panelsessie krijg je een verslag van de vragen en antwoorden die tijdens de panelsessie aan bod kwamen. Je krijgt eveneens een evaluatieformulier waarin het advies van het expertenpanel wordt samengevat en een overzicht met mogelijke subsidies.

  In dit panel zetelen vertegenwoordigers van:

  Bij deelname aan het expertenpanel zorg je ervoor dat je je ondernemingsplan en/of exportplan 14 werkdagen voor de datum van de sessie aan ons hebt bezorgd. Zo kunnen de experten het plan op voorhand lezen.

 • 5

  Tijdens het vrijblijvend terugkoppelingsgesprek met de adviseur internationaal ondernemen van FIT wordt het verkregen advies overlopen om zo de verdere stappen uit te tekenen.

Data FINMIX Internationaal panels

Op reguliere basis komt het expertenpanel bijeen in het hoofdkantoor van Flanders Investment & Trade (FIT) in Brussel. De sessies starten steeds om 13 uur.

Er zijn nog geen data voor de FINMIX Internationaal panels in 2018 bekend.

Partners

Atradius is een private kredietverzekeraar om bedrijven te verzekeren van betaling voor geleverde goederen en/of diensten. Met kredietverzekeringsproducten ontwikkeld voor kmo’s, grote ondernemingen en multinationals biedt de firma bescherming tegen wanbetaling op maat.

BMI/BIO is een publieke risicokapitaalverschaffer. De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) biedt cofinancieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen.

BVA - Belgian Venture Capital & Private Equity Association: vertegenwoordigt het merendeel van de private risicokapitaalverschaffers in België.

Coface is een private kredietverzekeraar om bedrijven te verzekeren van betaling voor geleverde goederen en/of diensten. Met kredietverzekeringsproducten ontwikkeld voor kmo’s, grote ondernemingen en multinationals biedt de firma bescherming tegen wanbetaling op maat.

Cross-Border Solutions is als Belgisch bedrijf een internationale speler op vlak van business development, projectontwikkeling & export, marktpenetratie en strategische verkoop van oplossingen in ontwikkelingslanden en opkomende groeimarkten.

Delcredere is de Belgische openbare kredietverzekeraar. Ze dekken bedrijven en banken tegen de politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties. 

Febelfin - Belgische Federatie van de Financiële Sector  is de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector.

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export (B2), binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. De naam Finexpo is de combinatie van twee sleutelwoorden: financiering en export. De doelstelling van Finexpo is de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen.

FINMIX is een project van het Agentschap Innoveren 1 Ondernemen dat zich richt tot ondernemingen met innovatieve uitdagingen, stevige groeiambities of overnameplannen die op zoek zijn naar bedrijfsfinanciering.

Flanders Investment & Trade (FIT) adviseert en ondersteunt Vlaamse bedrijven die exporteren of internationaliseren.

PMV financiert ondernemers in Vlaanderen van bij de prille start tot aan de groei en de internationalisering van hun bedrijf. PMV levert financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

UNIZO - Unie van de Zelfstandige Ondernemers verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel van eenmanszaak tot (sterk) groeiende kmo uit alle sectoren.

VOKA - het Vlaams netwerk van ondernemingen vertegenwoordigt meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.