Wat na de indiening van de subsidieaanvraag?

Na indiening worden de aanvragen beoordeeld.

Ontvankelijkheid

De projecten zullen eerst door het Agentschap Innoveren & Ondernemen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid. 
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan contact opnemen met de aanvrager tijdens de ontvankelijkheids- en volledigheidsanalyse om de aanvraag te vervolledigen en of noodzakelijke (punctuele) ontbrekende informatie aan te leveren die nodig is voor de inhoudelijke evaluatie van het projectvoorstel.

Selectie

De ontvankelijke aanvragen en projectbegrotingen worden beoordeeld door Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het agentschap kan een beroep doen op externen om zich te laten bijstaan in deze beoordeling. De aanvragen zullen in dat geval ter beschikking gesteld worden aan deze externen, die de inhoud enkel mogen gebruiken met het oog op de beoordeling en rangschikking van de aanvragen. 

Rangschikking en beslissing

Projecten moeten minimum 50% op elk van de zes onderdelen en in totaal 60% behalen om in aanmerking te komen voor steun. De projecten worden in dalende volgorde gerangschikt volgens hun totaalscore en tot uitputting van de steunenveloppe. Indien meerdere aanvragen van eenzelfde aanvrager positief beoordeeld worden, zal rekening gehouden worden met een maximale subsidie van 300.000 euro per hogeschool. De jury kan bij de beoordeling van een projectvoorstel op basis van de bovenvermelde criteria bepaalde onderdelen van een project schrappen en/of de budgetten verminderen. 

Het agentschap geeft vervolgens een advies aan de bevoegde minister over de steun aan de projecten rekening houdend met het beschikbare budget. De minister beslist over de toekenning van de subsidies. We verwachten een beslissing in december 2020.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling VLAIO Netwerk

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail