STEM-partnerschappen

Deze nieuwe partnerschappen krijgen steun om boeiende, buitenschoolse STEM-ervaringen te organiseren voor de Vlaamse jeugd. Maak hier kennis met de geselecteerde projecten.
 

GelijkgeSTEMd

Samen naar inclusieve STEM-activiteiten

HOGENT en Odisee slaan de handen in elkaar om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met STEM-talent te stimuleren om hun 21e-eeuwse vaardigheden aan te scherpen én om te kiezen voor een STEM-toekomst!

Een grote groep jongeren met STEM-talent blijft momenteel onder de radar, zoals meisjes, jongeren met een beperking, een migratieachtergrond of uit lagere SES, en/of jongeren uit TSO-BSO. Het wordt tijd dat we hen erkennen en de kans geven om te (kunnen) kiezen voor een STEM-toekomst. Zo kunnen deze groepen hun 21e­ eeuwse vaardigheden en ontplooiingskansen verder ontwikkelen voor een toekomst die in een steeds hoger tempo aanpassingen van mensen verwacht. Dit project geeft ons de kans te focussen op groepen van kinderen en jongeren die om verschillende redenen moeilijk of geen toegang vinden tot STEM. Nochtans hebben net zij het meest van al baat bij een positieve duw in de rug!
De ambities van GelijkgeSTEMd zijn om de participatiedrempels te verlagen, het doelpubliek meer divers te maken, het STEM-aanbod te verbreden en geografisch te verspreiden en tot slot de STEM-actoren uit de quadruple helix te verbinden, inspireren en ondersteunen in een STEM-netwerk.

Contactgegevens: Fien Nelis, fien.nelis@ho.gent.be, T 0486 80 22 16

STE(A)M HIVE

Vermenigvuldigen van buitenschoolse STE(A)M-initiatieven in Noord- en Zuid-West-Vlaanderen

Hogeschool West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk

Organisaties die werken met jongeren én buitenschoolse STE(A)M-activiteiten willen aanbieden moeten te vaak vanaf nul starten, alles zelf ontdekken en uitwerken. Goede ideeën blijven vaak onuitgevoerd omwille van een gebrek aan kennis en vaardigheid voor het ontwerpen, vermarkten, begeleiden en evalueren van STE(A)M- activiteiten. Bovendien vereisen diverse doelgroepen van het STEM-beleid een andere aanpak inzake communicatie, begeleiding en evaluatie. Dit zorgt voor heel wat drempels die ertoe hebben geleid dat het huidige STE(A)M-aanbod niet divers genoeg is, niet conform de criteria van kwalitatieve STE(A)M-projecten, niet alle beoogde doelgroepen in gelijke mate kan bereiken en vaak gefragmenteerd wordt aangeboden zonder stevige basis van ontwerpkunde, evaluatiemethodieken en coachende vaardigheden. In dit verhaal kan Howest een trekkersrol opnemen met zijn twee communities in West-Vlaanderen: BUDA::lab in Kortrijk (regio Zuid-West- Vlaanderen) en MaM in Brugge (Noord-West-Vlaanderen).

Contactgegevens: Joachim Gruwez, joachim.gruwez@howest.be, T 056 24 12 90

Maak Bibs

De creatieve STEM in samenwerking met das Kunst, Dig-IT en RHIZO

Vlaanderen is klaar voor meer creatievelingen en makers! We zetten met het STEM-partnerschap Maak Bibs in op de laagst mogelijke drempel om al die makers te ondersteunen: de bibliotheken en jeugdcentra van Vlaanderen.

We kiezen er bewust voor om in nauw partnerschap een ingebed STEM- en STEAM-aanbod voor kinderen en jongeren in bibliotheken, cultuur- en jeugd- en gemeenschapscentra te ontwikkelen en een inhoudelijk sterke en flexibele ondersteuning op te zetten volgens een “vaste prijs, dynamisch doel” samenwerkingsmodel, zodat men niet op kwaliteit moet inboeten. Samen met de partners is de overkoepelende visie het werken aan een creatieve makerscultuur in Vlaanderen (en Brussel) naar analogie met de sportfederatie: STEM academies voor 5 tot 18 jaar, recreatief en creatief aanbod, doorstroommogelijkheden voor getalenteerden, netwerkversterkend via banden met opgeleide makers (studenten design, kunstenaars, wetenschappers, …).

Een verankerde duurzame werking kan enkel tot stand komen met  een ondersteuningsplatform, op maat ontwikkelde inhoud en begeleiding en permanente training voor personeel binnen de partnerorganisaties.

Contactgegevens: Maria-Cristina Ciocci, cristina@decreatievestem.be, T 0470 03 73 78

WiWeTeR STEMT af op de toekomst

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Het project ‘WiWeTeR STEMT af op de toekomst’ wil vanuit een maximale betrokkenheid van alle stakeholders (STEM-academies, gemeenten, bedrijven, doelgroepactoren, maatschappelijke actoren en onderwijsactoren) uit de regio’s Mechelen-Antwerpen-Kempen een structurele synergie realiseren die zorgt voor een betere kennis van elkaars aanbod en het borgen van een vlotte toegang voor alle jongeren uit deze regio’s tot diverse STEM-ervaringen in een buitenschoolse context. 

Het partnerschap wil dit realiseren aan de hand van 6 concrete actiepunten:

  • Duurzame verankering van de bestaande werking 
  • Duurzame verankering en borging van de kwaliteit van de bestaande werking
  • Duurzame uitbreiding van nieuwe locaties en aanbod naar kwetsbare groepen
  • Aandacht voor en betrekken van nieuwe doelgroepen (bijv. kleuters, kansengroepen, meisjes, leerlingen uit het secundair onderwijs)
  • Uitbouw van een aanbod voor STEM-experts  

Contactgegevens: Pieter Gijbels, pieter.gijbels@thomasmore.be, T 0474 94 85 22

Edison: enlightening the future

UC Leuven-Limburg, KU Leuven, RVO-Society en stad Leuven

Met dit project wordt er een breed partnerschap, “Edison” genaamd, opgericht samen met “DOCK” als organisatorisch centrale locatie in Leuven.  De beoogde regio is in eerste instantie vierhoek Leuven, Aarschot, Diest en Tienen met op termijn uitbreiding naar de regio Halle-Vilvoorde en de ganse provincie Vlaams-Brabant. Dit partnerschap zal de krachten van verschillende actoren (bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, buurtwerkingen, doelgroepen ...) optimaal bundelen en benutten. Een brede samenwerking zal Edison ook de kans geven een ambitieus doelgroepenbeleid te voeren en te implementeren in haar werking. Er wordt een breed draagvlak en aanbod ontwikkeld dat alle kinderen en jongeren de kans geeft hun interesses en talenten te ontdekken en ontplooien binnen de STEM-context in de vrije tijd. Edison wordt een kwaliteitslabel dat staat voor samenwerking en dat door elke actor gebruikt kan worden zonder zijn eigenheid te verliezen. Dankzij een diverse en brede samenwerking kan men efficiënter en doelgerichter te werk gaan en zorgen voor een gevarieerd aanbod waarin verschillende niveaus mogelijk zijn. Van het inspireren en prikkelen van álle kinderen en jongeren tot het excelleren van zij die hier nood aan hebben. 

Contactgegevens: Pieter Van Leemputten, pieter.vanleemputten@ucll.be, T 0479 36 57 45

STEALed 

StemActieplan Limburg 

UC Limburg

Het project STEALed focust zich op de provincie Limburg. Met dit project wil de Techniek-en WetenschapsAcademie (TWA) inzetten op een verdere verspreiding van allerhande STEM-workshops in het buitenschoolse aanbod. Hiervoor zal geteerd worden op een 2-ledige expertise. Enerzijds de ervaring van de Academie zelf die doorheen de voorbije 5 jaar is opgebouwd en zich zowel uit in inhoudelijke als praktisch-organisatorische competenties. Anderzijds de ervaring van scholen, lokale overheden en bedrijven die op dit moment reeds in samenwerking met de TWA staan en op die manier een voorbeeldrol kunnen vervullen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere steden/gemeentes Hasselt, Houthalen, Ham Tessenderlo, Lummen … Globale doelstelling van dit project is om te zorgen voor een breed netwerk van STEM-activiteiten waarbinnen de TWA een coördinerende rol heeft met tentakels over de volledige Limburgse regio. Op die manier kan het bereik van een zo groot mogelijke doelgroep gegarandeerd worden. De aandachtspunten waar we in het huidige project op willen inzetten vloeien voort uit de reguliere werking en zijn de volgende: Betrekken van kinderen en jongeren uit kansengroepen en stimuleren van deelname van meisjes aan de workshops.

Contactgegevens: Koen Ombelets,  koen.ombelets@ucll.be

Young & Strong STEM-partnerschap

Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg

PXL-Voka Young & Strong bouwt een netwerk voor jonge durvers en doeners. Jongeren uit hun comfortzone halen en hen laten excelleren : dat is het doel van PXL-Voka Young & Strong. Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg slaan daarom de handen in elkaar om jongeren te verbinden die samen het verschil willen maken. Dit nieuwe Limburgse STEM -partnerschap zal onder drie pijlers (technologie, creativiteit, en leadership & ondernemen) via verschillende inspiratieroutes met buitenschoolse activiteiten jong bruisend talent van 15 tot 24 jaar enthousiasmeren voor STEM (sciences, technology, engineering en mathematics). Hiervoor zullen PXL en Voka - KvK Limburg in dit partnerschap nauw samenwerken met scholen, bedrijven en (non­ profit) organisaties en lokale besturen. De jongeren komen in contact met succesvolle ondernemers/CEO's, eigenzinnige creatievelingen/kunstenaars, personal coaches én met elkaar.

Contactgegevens: Sara Weerts,  sara.weerts@pxl.be, T 011 77 56 69

Let's STEM together!

Let us => uitnodigend
STEM => als werkwoord, omdat het niet passief luisteren is, maar echt DOEN!
Together => iedereen samen, vanuit een partnerschap, met aandacht voor een diverse doelgroep.

Arteveldehogeschool en Astertechnics

Binnen het partnerschap focussen we op het brede gebied ten noorden en zuiden van Gent, om daar de beschikbaarheid en het bereik van bestaande STEM-academies te vergroten en nieuwe STEM- initiatieven op te zetten in gemeenten waar nu het aanbod tekortschiet. We focussen expliciet op regio’s buiten de centrumsteden.

We inventariseren en promoten bestaande initiatieven die nog weinig bekend zijn. We verruimen en verrijken het aanbod van bestaande STEM-academies. Ook creëren en  implementeren we aanvullende STEM-initiatieven in nieuwe, laagdrempelige contexten. We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals kinderen uit kansarme gezinnen, meisjes, kinderen met leerstoornissen, ASS, lichte motorische problemen en hoogbegaafde kinderen. Om dit te realiseren, brengen we diverse samenwerkingen tot stand en bouwen we een breed netwerk op met diverse partners.

STEM-academie Arteveldehogeschool coördineert het project vanuit de lerarenopleiding kleuter, lager en secundair onderwijs en de opleiding PJK: opvoeding en coaching. De hogeschool werkt nauw samen met STEM-academie Fablab Astertechnics. Ook gaan we partnerschappen aan met een reeks organisaties met expertise   in   STEM   (zoals   bestaande   STEM-academies,    natuureducatieve    centra),    het    bereiken van onze doelgroepen (zoals De Katrol vzw, Huis van het kind) en organisaties die kunnen bijdragen aan het verbreden en verspreiden van de inzichten van dit project (bv. HoGent en Odisee).

Contactgegevens: Thomas Remerie, thomas.remerie@arteveldehs.be, T 0479 21 63 82

STEM-academies on the road

in WAK-gebied (Waasland, Antwerpen, Kempen)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Hogere Zeevaartschool

De Antwerpse hoger onderwijsinstellingen bundelen hun bestaande STEM-academies onder de noemer “STEM-academies on the road”, en consolideren hun bestaande expertise en aanbod. Daarnaast zullen deze instellingen hun aanbod kwantitatief en geografisch uitbreiden. Het doel hiervan is het aanbod aan STEM-academies toegankelijk maken voor àlle kinderen en jongeren. Met het STEM-academie partnerschap in Antwerpen willen we in de eerste plaats maximaal inzetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen in de Antwerpse grootstedelijke context. Op deze manier wil het project expliciet inspelen op zowel de maatschappelijke nood aan STEM-profielen als de maatschappelijke realiteit van de superdiversiteit dat nog veel te ontsluiten jong talent in zich draagt. We bouwen hiervoor verder op de reeds bestaande expertise binnen AP Hogeschool en Universiteit Antwerpen betreffende het bereiken van en samenwerken met kansengroepen. We zetten in op het aangaan van partnerschappen met zowel lokale overheden, bedrijven als andere STEM- activiteiten aanbieders, om de slagkracht en het bereik te vergroten.

Contactgegevens: Ellen Geerts, ellen.geerts@ap.be, T +32 3 220 34 32

Techniekacademie VIVES

in West- en Oost-Vlaanderen

Hogeschool VIVES – Techniekacademie

Wij willen in zoveel mogelijk gemeenten, in samenwerking met bedrijven (200-tal), zoveel mogelijk kinderen onderdompelen in goede STEM met accent op techniek en engineering. Alle meisjes en jongens zijn welkom, ook diegene die thuis niet in aanraking komen met techniek (gegoede gezinnen) of het financieel moeilijk hebben (sociaal tarief) of een extra zorg nodig hebben.  Momenteel bereiken we 4.800 kinderen in 93 gemeenten via 1 of meerdere groepen van 20 kinderen en 2 techniekcoaches. Aan de hand van projecten uit hun eigen leefwereld gaan de kinderen onderzoekend aan de slag. We stimuleren dat de kinderen thuis verder kunnen experimenteren. De techniekcoaches geven we vorming en ze leren van elkaar (bv. een leerkracht en een technieker/ingenieur).
In de Junior Techniekacademie kunnen kinderen (8 - 10 jaar) proeven van techniek en STEM. Ze maken kennis met elektriciteit, hout, mechanica, bouw, textiel en informatica/robotica. Een reeks bestaat uit 10 workshops van 1,5 uur.
De Tiener Techniekacademie richt zich tot kinderen van 10-12 jaar. Ze maken kennis met elektriciteit, elektronica, hout, mechanica, chemie/voeding, bouw en informatica/robotica. Een reeks bestaat uit 11 workshops van 2 uur én een actief STEM bedrijfsbezoek
Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen een STEMkamp volgen gedurende 1 week waar kennis van programmeren, technologische vaardigheden en Engels belangrijk zijn. We organiseren dit in 3 gemeenten i.s.m. bedrijven en externe organisaties. 

Contactgegevens: Rik Hostyn, rik.hostyn@vives.be, T 0496 54 86 34