Bedrijvige kern

Bedrijvige Kern

Met het oog op het realiseren van bedrijvige kernen worden verschillende initiatieven genomen. Zo is er de subsidie-oproep voor de aankoop en transformatie van leegstaande handelspanden en bedrijfsruimten en nu ook de overheidsopdracht om gemeenten via ‘de profploeg’ kosteloos te begeleiden. De oproep naar gemeenten gebeurt binnenkort. Hieronder vind je de informatie voor de kandidaat-dienstverleners

De profploeg

VLAIO wil een expertenteam, de zogenaamde ‘profploeg’, samenstellen om steden en gemeenten op weg te helpen terug dynamiek te brengen in hun kernen en hun beleid rond ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. Een beleid ‘bedrijvige kern’ is niet te verengen tot het kleinhandelsbeleid maar gaat het ook om verwevenheid van bedrijfsactiviteiten, om horecabeleving, cultuur en entertainment als bron van leefbaarheid en sociale cohesie. De profploeg zal vernieuwend advies geven over onder andere verborgen parels met potentieel, innovatieve winkelconcepten en het aantrekken van ondernemingen. Ook bij het parkeerbeleid of bij het inzetten van sociale media om handelskernen te promoten, kan hulp gegeven worden.

Op 11 mei werd over deze overheidsopdracht een webinar gegeven. De opname, de presentatie en andere informatieve documenten vind je hieronder terug.

FAQ-lijst webinar ‘Infomoment Profploeg’ (11 mei 2021)

1. Kan een vzw zelfstandig indienen?

Ja, een VZW kan zelfstandig indienen. Let wel, VZW’s die conform hun statuten maar een beperkt werkingsgebied zouden hebben, zullen zich moeten aansluiten bij een consortium zodat een Vlaamsbrede dienstverlening gewaarborgd is. 

2. Er wordt dus maar één profploeg aangesteld? Waarom niet werken met verschillende profploegen (per regio) of een poule van specialisten per vakgebied?

Er wordt inderdaad maar één profploeg aangesteld zodat er Vlaamsbreed vanuit eenzelfde uitgangshouding of concept wordt gewerkt en zodat er ‘automatisch’ coördinatie en wisselwerking mogelijk is tussen de verschillende disciplines. De uitgangshouding, concept, werkwijze zal in de offerte uitgelegd moeten worden maar hoeft niet te betekenen dat alle deelnemende gemeenten precies dezelfde dienstverlening aangeboden krijgen. Gemeenten kunnen er ook voor opteren om te vragen dat de dienstverlening zich op specifieke problemen toespitst. De profploeg zal daar mee moeten kunnen omgaan en mag ook in de offerte aangeven hoe ze met die diversiteit van gemeenten denkt om te gaan en wanneer ze een gemeente ‘rijp’ achten voor een bepaalde vorm van dienstverlening. 

We zijn er ons bewust van dat er veel werk op de plank zou kunnen liggen als er pakweg 80 (indicatief!) begeleidingstrajecten opgestart moeten worden. Maar die trajecten kunnen wel gespreid worden over een langere periode. Niet elke gemeente zal er ook meteen klaar voor zijn om in het najaar in zo’n traject te stappen. 

3. Kan beroep gedaan worden op bijkomende experten - onderaannemers? Zo ja, onder voorwaarde dat jullie als opdrachtgever instemmen? 

VOOR DE GUNNING:

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:


Beroep doen op draagkracht: experten(bureaus) bundelen hun expertise om aan de gunningscriteria te voldoen en vormen samen één consortium met gedeelde verantwoordelijkheid. In dit geval moet elk lid van het consortium voldoen aan de uitsluitingscriteria (artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten). Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. De evaluatie van de economische, financiële en technische capaciteit geschiedt op het niveau van de tijdelijke vereniging en niet voor elk van de leden afzonderlijk.

Onderaanneming van andere experten(bureaus): een consortium kan ook werken met onderaanneming. Hiervoor kan bijvoorbeeld gekozen worden voor specifieke vragen die uitzonderlijk zouden kunnen gesteld. worden tijdens de opdracht. Deze expertisedomeinen zijn niet strikt noodzakelijk om te voldoen aan de selectiecriteria maar kunnen supplementair interessant zijn. In dit geval gelden alle regels met betrekking tot onderaanneming. Deze onderaannemers zijn niet solidair verantwoordelijk voor alle verplichtingen binnen de overheidsopdracht en ook niet voor het globale resultaat. Uiteraard staan zij wel in voor een goede dienstverlening voor het deel van de opdracht waarvoor ze worden aangeworven door het consortium. Als vooraf aangegeven is dat er voor specifieke zaken met onderaanneming zal gewerkt worden indien dat nodig blijkt tijdens de opdracht dan worden de mogelijke onderaannemers voor deze expertise reeds vernoemd in de offerte (naam, contactgegevens, wettelijke vertegenwoordiging). Ook het UEA formulier moet dan volledig ingevuld worden. VLAIO keurt dit dan mee goed in de gunningsbeslissing. 

NA DE GUNNING:

Na de gunning kan een inschrijver ook nog beroep doen op onderaannemers. Let wel, als die onderaannemers noodzakelijk waren om te voldoen aan de kwalitatieve selectie, dan hadden zij deel moeten uitmaken van het consortium (beroep op draagkracht). 
Als tijdens de uitvoering van de opdracht nog extra experten via onderaanneming worden betrokken die niet voorzien waren, dan kan dat enkel mits goedkeuring door VLAIO.  
 

4. Wordt voor elk domein 1 prof/expert aangesteld en hoeveel personen omvat deze groep in totaal?

Dit kan de inschrijver/het consortium zelf beslissen. Voor expertisedomeinen die vaak gevraagd zullen worden, kunnen ook meerdere experten uit hetzelfde expertisedomein deel uitmaken van de profploeg.

5. Is er ook budget beschikbaar voor de gemeenten om bepaalde acties, die door de profploeg worden voorgesteld, te realiseren? 

Neen, de gemeenten krijgen enkel kosteloos advies van experten. Er is geen budget voor de uitvoering van acties, maar er loopt wel een projectoproep voor de aankoop en transformatie van leegstaande handelspanden en bedrijfsruimten in de kern. 

6. Hoe zullen jullie verzekeren dat dit weer niet eindigt in een boek met adviezen op de hoek van het bureau van een schepen? In Nederland schrijven gemeenten zich in op de Retailagenda en nemen ze dus ook engagement om effectief adviezen te implementeren.

Gemeenten die willen gebruik maken van de profploeg zullen zich ook moeten engageren om er mee aan de slag te gaan. De oproep naar de gemeenten is nog niet gebeurd maar zal voorzien in enkele criteria om een te vrijblijvende houding van gemeenten te  vermijden.  

7. Kan een expert ook in meerdere consortia deelnemen ?

Experten(bureaus) die deel uitmaken van een consortium en medeverantwoordelijk zijn voor de globale opdracht (dit kan als hoofdindiener of via beroep op draagkracht) kunnen zich niet kandidaat stellen binnen een ander consortium als hoofdindiener of via beroep op draagkracht en dus tweemaal  medeverantwoordelijke zijn voor het resultaat van de opdracht. 

Het is wel mogelijk om in te dienen als lid van het ene consortium (en dus als medeverantwoordelijke) én vernoemd te worden als mogelijke onderaannemer in een andere offerte (zie hierover meer informatie bij vraag 3). Beide situaties zullen zich in de realiteit nooit samen voor doen en als onderaannemer draag je niet dezelfde verantwoordelijkheid. 

Het is tenslotte ook mogelijk om als experten(bureau)  in verschillende consortia vernoemd te worden als mogelijke onderaannemers. In dit geval ben je in geen van beide consortia ‘lid van het consortium’ en dus ook niet noodzakelijk zijn voor het consortium om aan de kwalitatieve selectiecriteria te voldoen en niet verantwoordelijk voor het globale eindresultaat.