Hoe een Landbouw-traject aanvraag indienen?

Jaarlijks is er één oproep voor Landbouw-trajecten. De oproep wordt doorgaans in juli opengesteld, en de indiening is in november. De beslissing is in maart-april van het daaropvolgend jaar.

Hoe een project indienen?

Jaarlijks is er een oproepdocument met een beschrijving van de specifieke modaliteiten voor de indiening van een projectaanvraag. Deze dien je op te stellen volgens de indeling in de aanvraagtemplate. Het gebruik hiervan is niet verplicht, maar de structuur dien je wel te volgen:

 • een administratief deel
 • een projectbeschrijving
 • een projectbegroting
 • bijlagen (intentieverklaringen van de gebruikersgroep, verklaring ethische commissie als van toepassing)

Na indiening gaat het Agentschap Innoveren & Ondernemen na of uw projectaanvraag formeel ontvankelijk is aan de hand van volgende criteria: 

 • tijdige indiening
 • de hoofdaanvrager is een Vlaamse instelling van hoger onderwijs, een onderzoeksorganisatie of een door de Vlaamse overheid erkend praktijkcentrum
 • de aanvraagtemplate is ingevuld en de nodige verklaringen zijn ondertekend door de aanvrager(s)
 • het maximum aantal bladzijden van een projectvoorstel zoals omschreven in de aanvraagtemplate wordt niet overschreden
 • afzonderlijk excel-bestand met projectbegroting

De hoofdaanvrager ontvangt een bericht van de (on)ontvankelijkheid van de aanvraag binnen 30 werkdagen na de indieningsdatum. De projecten die niet ontvankelijk worden bevonden, nemen niet deel aan de verdere evaluatie- en selectieprocedure. De ontvankelijkheidscriteria blijven gelden tijdens de volledige behandelingsprocedure.

Hoe wordt een project geëvalueerd?

De aanvragen worden beoordeeld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen met advies van externe deskundigen. De deskundigen geven een advies op basis van de evaluatiecriteria, tijdens een mondeling college, zonder interactie met de aanvragers. 

Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen over de omvang en de aard van de subsidie, alsmede over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan.

Onafhankelijk van de evaluatieprocedure kan men een negatieve beslissing nemen of aanvullende voorwaarden stellen op basis van onvoldoende financiële draagkracht van de aanvrager of eventuele partners, het niet voldoen aan overige verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid of niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen.

Bij de selectie kan men rekening houden met de complementariteit van de projecten onderling en met een voldoende spreiding over sectoren en technologiedomeinen heen. 

Wat zijn de evaluatiecriteria? 

LA-trajecten worden gewaardeerd op 2 dimensies, enerzijds de impact van het project (‘wat en waarom’) en anderzijds de kwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’).

Bij de beoordeling van de impact van het project wordt met volgende criteria rekening gehouden:

 • projectdoelstellingen en fit in het programma
 • focus op vernieuwing bij de doelgroep
 • collectief bereik
 • economische impact
 • ruimere meerwaarde
 • aansluiting bij beleidsprioriteiten

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de projectuitvoering wordt met volgende criteria rekening gehouden:

 • aanpak en uitvoering
 • expertise en middelen

Hoe dien ik een aanvraag in?

Indienen van de elektronische projectaanvraag (inclusief ingescande ondertekende intentieverklaringen) via mail naar landbouw@vlaio.be.

Stappenplan naar een succesvol project

 • 1

  Betrek doelgroep bedrijven actief bij de voorbereiding van projectvoorstellen, maar ook bij de uitvoering en valorisatie.

 • 2

  Ga na of de doelstellingen en de activiteiten passen binnen het programma.

 • 3

  Geef duidelijk aan op welke manier de cofinanciering (10%) zal gebeuren.

 • 4

  Indien samengewerkt wordt, maak dan duidelijke afspraken, ook omtrent de cofinanciering en valorisatie.

 • 5

  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert na de lancering van de oproep ook infosessies. Op de infosessie wordt belangrijke informatie en nuttige tips gegeven voor het indienen van een projectaanvraag. Na de infosessie wordt de mogelijkheid gegeven tot een korte voorbespreking (ca. 1/2u-1u). Bij je aanvraag tot voorbespreking dien je een korte samenvatting van het projectvoorstel en de vragen die je wenst te behandelen, toe te voegen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail