Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Een aantal steden/gemeenten trachten het ondernemerschap te ondersteunen door het verstrekken van subsidies. Ter illustratie worden hier een aantal voorbeelden opgesomd.
De weblinken bij een aantal premies werden geactualiseerd.
Laatst gewijzigd op: donderdag 9 februari 2017 - 16.06u.
Toerisme Vlaanderen blijft investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven dat zo goed mogelijk inspeelt op de behoeften en wensen van gasten. Er is een subsidie mogelijk van maximaal 40% van de kosten voor bepaalde infrastructuurprojecten. Momenteel loopt er een oproep.
De oproep in 2017 wordt afgesloten op 1 maart 2017.
Laatst gewijzigd op: donderdag 9 februari 2017 - 15.38u.
Een werkgever kan aan alle of een deel van zijn werknemers een financieel voordeel toekennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald. De bonussen, die niet-recurrent zijn, genieten een gunstig fiscale en parafiscale behandeling.
Door indexering werd het bonusbedrag dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting, aangepast voor 2017.
Laatst gewijzigd op: maandag 6 februari 2017 - 15.45u.
Kleine ondernemingen, met minder dan 11 werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrijstelling verkrijgen van € 3.720 (basisbedrag) per in België bijkomende tewerkgestelde personeelseenheid. Zij geldt zowel in de persoonsbelasting, de vennootschapsbelasting als in de belasting van niet-inwoners.
Door indexering werd het bedrag van de belastingvrijstelling verhoogd tot €5.830 voor aanslagjaar 2018.
Laatst gewijzigd op: maandag 6 februari 2017 - 15.31u.
Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van €10.000 (basisbedrag) per bijkomende personeelseenheid die in België wordt tewerkgesteld voor een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer alsook voor een betrekking van diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Door indexering bedraagt de vermindering voor aanslagjaar 2018 €15.660.
Laatst gewijzigd op: maandag 6 februari 2017 - 15.28u.
EFRO is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. De projectmiddelen uit dit programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, NGO’s enz...die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.
Link2Innovate moedigt samenwerking aan tussen jonge technologiebedrijven (< 7 jaar) en gevestigde bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Samen kunnen ze tot concrete nieuwe toepassingen van hun producten of diensten komen. Via matchmaking, subsidie en coaching wil het Interreg project Link2Innovate voor beide partijen een win-win situatie creëren. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor deelname tot 30 juni 2017. Voor meer informatie zie www.link2innovate.eu.
Laatst gewijzigd op: maandag 6 februari 2017 - 15.25u.
Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal ERA-NET projecten.
ERA-NET Cofund SUSFOOD2 promoot een multidisciplinaire benadering over de sectoren heen van biologie tot food engineering. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal deelnemen aan de oproep 'research en innovatie' voor de topics "Innovatie op het vlak van procestechnologie en product" en "Toegevoegde waarde, efficiënter gebruik van grondstoffen en energiebronnen en vermindering van afvalstromen in duurzame voedingssystemen". Pre-proposals kunnen worden ingediend tot 13 maart 2017, 15u. Voor meer info zie www.vlaio.be/nieuws/eerste-transnationale-oproep-voor-projectvoorstellen-susfood2. Voor het ERA-NET Cofund FACCE Surplus loopt een oproep met gericht op de Europese samenwerking in R&D op het vlak van duurzame productie van food en non-food biomassa en dit in gedecentraliseerde transformatiesystemen (meer bepaald kleinschalige multi-input, multi-product bioraffinageconcepten). Pre-proposals kunnen worden ingediend tot 7 maart 2017, 14u. Voor meer info zie www.vlaio.be/nieuws/tweede-co-fund-oproep-het-kader-van-eranet-facce-surplus. Binnen het ICT-AGRI-ERA.NET werd een nieuwe oproep gelanceerd rond het thema “Farm Management Systems”. Thema’s die aan bod komen zijn: Agricultural research on use of sensor data for decision support; Development of applications for Precision Farming; Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems. De sluitingsdatum voor het indienen van projectaanvragen is 21 april 2017. Voor meer info zie www.vlaio.be/nieuws/oproep-2017-gelanceerd-binnen-het-ict-agri-eranet.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 27 januari 2017 - 9.24u.
Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel staat er een oproep open.
U kan een projectvoorstel indienen tot 1 mei 2017 (19u). Een dossiernummer moet wel voorafgaand aan de indiening aangevraagd worden en dit ten laatste op 13 februari 2017. Het einddocument moet ten laatste op 1 mei 2017 om 19 u opgeladen worden op www.pendelfonds.be . Belangrijk voor deze oproep: op het ogenblik van indiening moet de kandidaat een tewerkstelling van minstens 10 personen hebben en gelegen zijn in een door de Vlaamse overheid afgebakende filegevoelige zone.
Laatst gewijzigd op: donderdag 26 januari 2017 - 10.16u.
Ondernemingen en entiteiten die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe groenewarmte-installaties uit biomassa (>1 MWth) of diepe geothermie (>5 MWth), restwarmtegebruik of de productie (en injectie) van biomethaan, kunnen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) steun ontvangen. Momenteel is er een oproep.
Van 1 februari tot en met 15 maart 2017 kunnen er steunaanvragen worden ingediend. Voor meer info zie www.energiesparen.be/call-groene-warmte.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 24 januari 2017 - 19.55u.
Door de elektriciteitsdistributienetbeheerders Eandis en Infrax worden jaarlijks in overleg met de Vlaamse overheid een aantal premies (vb.warmtepomp, zonneboiler, HR-beglazing, verlichtingsrenovatie) verstrekt aan professionele verbruikers voor energiebesparende investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor REG-projecten na een energie-audit of energiestudie.
In 2017 worden dezelfde REG-premies voorzien als voor 2016. De subsidiebedragen zijn soms wel lager in 2017 met strengere technische voorwaarden op energievlak.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 24 januari 2017 - 19.51u.

Pagina's

UP