Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Met behulp van Europese steun biedt InnoEnergy Benelux begeleiding en financiële ondersteuning aan (startende) ondernemingen met innovatieve ideeën rond het thema duurzame energie.
Via calls kunnen consortia van kennisinstellingen en ondernemingen projectvoorstellen indienen voor de ontwikkeling van concrete innovatieve producten of diensten rond het thema duurzame energie. Sinds 1 februari 2017 loopt er een nieuwe oproep (voortaan onder de benaming "Investment Round 2017-1") met deadline 7 april 2017. Meer informatie kan u terugvinden via investmentround.innoenergy.com.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 16.20u.
Zelfstandigen en micro-ondernemingen kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen die een subsidie bekomen van € 79,07 per kalenderdag (2017) gedurende een maximumperiode van 30 kalenderdagen. De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is. De inrichting moet dus gesloten zijn gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen.
De vergoeding werd voor het jaar 2017 verhoogd tot €79,07 per kalenderdag ingevolge de jaarlijkse indexering.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 16.18u.
EFRO is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. De projectmiddelen uit dit programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, NGO’s enz...die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.
CrossRoads2 is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland, met als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo' s in Vlaanderen en Zuid-Nederland.. Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag  grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo's. Momenteel staat de derde oproep open. De deadline is 31 maart 2017. Voor deze derde oproep bedraagt het subsidieplafond €180.000 voor haalbaarheidsstudies en een recordbedrag van €3.142.538 voor innovatieprojecten. Voor meer info zie www.crossroads2.eu Link2Innovate moedigt samenwerking aan tussen jonge technologiebedrijven (< 7 jaar) en gevestigde bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Samen kunnen ze tot concrete nieuwe toepassingen van hun producten of diensten komen. Via matchmaking, subsidie en coaching wil het Interreg project Link2Innovate voor beide partijen een win-win situatie creëren. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor deelname tot 30 juni 2017. Voor meer informatie zie www.link2innovate.eu.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 16.05u.
Horizon 2020 is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.
ECSEL Joint Undertaking is een belangrijk Europese instrument aanvullend op Horizon2020. ECSEL staat voor Electronic Components & Systems for European Leadership en is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, 26 lidstaten en drie industrie-associaties (ENIAC, ARTEMIS-IA en EPoSS). De 2 ECSEL-oproepen 2017 werden geopend op 22 februari 2017 (Project Outline Phase), met afsluiting van de Project Outline fase op 11 mei 2017 en afsluiting van de Full Project Proposal fase op 21 september 2017. Meer informatie kan u terugvinden via www.vlaio.be/nieuws/ecsel-oproepen-2017
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 15.21u.
Bestaande bedrijventerreinverenigingen, gemeentes, of beheerders van bedrijventerreinen kunnen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor het uitvoeren van een screening, een voorbereidend traject voor een truckersparking of voor het uitvoeren van technologische maatregelen een subsidie bekomen. Momenteel loop er een oproep.
De oproep loopt van 21 februari 2017 tot 31 mei 2017. Meer informatie vindt u via www.vlaio.be/nieuws/projectoproep-beveiliging-bedrijventerreinen.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 14.52u.
Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Deze maatregel is de opvolger van de "Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek)" waarvoor een overgangsregeling geldt.
Deze nieuwe innovatieaftrek werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20/02/2017 ( Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten). Er wordt niet enkel voorzien in een aftrek van inkomsten uit verleende octrooien, maar het systeem werd uitgebreid naar octrooiaanvragen, kwekersrecht en innovatieve software. Ook werd het tarief van de aftrek opgetrokken van 80% tot 85% en wordt er voorzien in een overdraagbaarheid van de niet-gebruikte aftrek. 
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 12.20u.
Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal ERA-NET projecten.
ERA-MIN2 werd opgezet om de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieprogramma's te versterken op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen. Door de implementatie van drie gezamenlijke oproepen voor transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten, zal ERA-MIN2 vraaggestuurd onderzoek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak ondersteunen. De eerste gezamenlijke oproep werd geopend op 1 februari 2017. De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals (verplicht) is 5 mei 2017. Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nieuws/eerste-gezamelijke-oproep-era-min2-staat-open.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 11.24u.
AAL (Active Assisted Living) is een Europees Joint Programme dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten en diensten moeten binnen 2 tot 3 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. De maximum subsidie bedraagt €3 miljoen. Momenteel loopt er een oproep.
Het AAL-programma zoekt ICT-oplossingen zodat ouderen langer actief en onafhankelijk thuis kunnen wonen. De projectoproep voor 2017 staat nu open. De Europese deadline voor indiening is 24 mei 2017. Op 6 maart kan u ook inspiratie opdoen op de AAL infodag in Brussel. Voor meer informatie zie www.aal-europe.eu/info-day-call-2017.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 28 februari 2017 - 16.51u.
Via Screen Flanders verstrekt Agentschap Innoveren & Ondernemen terugbetaalbare voorschotten van max. €400.000, aan audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. Enkel lange fictie-, documentaire- of animatiefilms van minstens 60 min. en animatiereeksen, die het culturele patrimonium van het Vlaamse Gewest verrijken, komen in aanmerking.
Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. De deadlines voor 2017 zijn: Oproep 1: 3 maart 2017 om 12u; Oproep 2: 8 september 2017 om 12u; Oproep 3: 1 december 2017 om 12u. Alle informatie inzake de oproepen, de procedure en het aanvraagformulier kan u vinden op www.screenflanders.be .
Laatst gewijzigd op: dinsdag 28 februari 2017 - 10.32u.
Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via 'cofinanciering'. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van €200.000.
De contactgegevens werden aangepast.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 28 februari 2017 - 10.20u.

Pagina's

UP