Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Kmo's die een overbruggingskrediet aangaan omwille van verminderde inkomsten ten gevolge van hinder openbare werken kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen een rentetoelage bekomen van 80 tot 100% van de jaarlijkse rentevoet, afhankelijk van de periode van de openbare werken. Deze maatregel wordt vanaf 1 juli 2017 vervangen door de nieuwe Hinderpremie en sluitingspremie.
Vanaf 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn, kunnen beide maatregelen toch nog worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.
Laatst gewijzigd op: maandag 24 juli 2017 - 16.29u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald op basis van de meerkost en de essentiële componenten; de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.
Op 3 juli 2017 is de limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing zijn op steunaanvragen ingediend vanaf 7 juli 2017. Volgende technologieën werden toegevoegd: T 201063: chemische warmtepomp; T 201064: tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling; T 201065: cryogene CO2 koeling vrachtwagens.
Laatst gewijzigd op: maandag 24 juli 2017 - 15.42u.
De Provincie Vlaams-Brabant verleent subsidies aan projecten die de professionaliteit van de sociale economie in Vlaams-Brabant ten goede komen. Deze projecten hebben betrekking op de sociale, de economische en/of de ecologische component van de sociale economie. De subsidie varieert van €1000 tot €5000 van het aantal betrokken organisaties.
Deze subsidie werd zopas toegevoegd aan de Subsidiedatabank.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 27 juni 2017 - 10.50u.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft.
Om de recente uitbreiding van de locaties die in aanmerking komen voor deze steunmaatregel, alsook enkele geplande verruimingen in de wetgeving, toe te lichten zijn er 2 gratis infosessies gepland. Inschrijven kan via deze linken op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen: Hasselt - 4 september, Grobbendonk - 11 september. Momenteel loopt er ook een procedure om een steunzone rond Zaventem te erkennen. In dit kader worden er ook infosessies georganiseerd: de eerste datum ligt reeds vast op 17 oktober 2017. Zodra hier meer informatie over ter beschikking is leest u het in de rubriek Infosessies of op www.vlaio.be/kalender.
Laatst gewijzigd op: maandag 26 juni 2017 - 17.07u.
De overheid heeft in de loop der jaren verschillende stage- en/of opleidingstrajecten gecreëerd op de werkvloer voor zowel leerplichtige als niet-leerplichtige jongeren. De belangrijkste formules worden hier weergegeven: Duaal Leren (alternerende opleiding), Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) en Instapstage.
Vanaf 1 september 2017 wordt het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' uitgebreid met 14 nieuwe duale opleidingen in het voltijds secundair onderwijs, het DBSO of de leertijd. Deze proefprojecten helpen om duaal leren verder uit te werken. Vanaf 1 september 2018 zou het nieuwe stelsel duaal leren en werken dan voor iedereen worden uitgerold.
Laatst gewijzigd op: maandag 26 juni 2017 - 12.59u.
Kleine ondernemingen met max. 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken, krijgen een hinderpremie van €2000. Als u in aanmerking komt, krijgt u een brief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Bent u verplicht om uw zaak te sluiten ingevolge de hinder dan kan u misschien ook genieten van een sluitingspremie van €80 per sluitingsdag.
De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor uw deur. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De nieuwe hinderpremie vervangt de maatregel Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken (tot 30 juni 2017) en Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen (tot 30 juni 2017).
Laatst gewijzigd op: maandag 26 juni 2017 - 11.58u.
Een aantal steden/gemeenten trachten het ondernemerschap te ondersteunen door het verstrekken van subsidies. Ter illustratie worden hier een aantal voorbeelden opgesomd.
De weblinken bij een aantal premies werden geactualiseerd.
Laatst gewijzigd op: maandag 26 juni 2017 - 11.26u.
Bedrijven uit de agrovoedingssector die instaan voor de primaire verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen genieten van een kapitaalpremie voor bepaalde investeringen. Deze subsidie wordt georganiseerd door een systeem met oproepen (calls) en uitgereikt door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Momenteel loopt er een oproep.
Het doel van deze oproep is investeringen te ondersteunen in de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten alsook investeringen in de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen door de aanvoer, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. De steun bedraagt 30% van de subsidiabele investeringskosten en is beperkt tot €300.000 per project. Indienen kan van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 23 juni 2017 - 16.20u.
Vennootschappen moeten aan hun sociaal verzekeringsfonds jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van € 347,50 of € 868,00 al naargelang de grootte van de vennootschap. Personenvennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf de oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De grootte van de vennootschap wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2017 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2015. Het kritisch balanstotaal van 2015 is bepaald op €667.592,12.
Laatst gewijzigd op: donderdag 15 juni 2017 - 11.24u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in samenwerking met de onderneming. Een oproep voor indiening staat momenteel open.
De uiterste indiendatum voor deze tweede oproep voor 2017 is maandag 4 september 2017, 12u.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 13 juni 2017 - 16.43u.

Pagina's

UP