Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Bedrijven uit de agrovoedingssector die instaan voor de primaire verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen genieten van een kapitaalpremie voor bepaalde investeringen. Deze subsidie wordt georganiseerd door een systeem met oproepen (calls) en uitgereikt door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Momenteel loopt er een oproep.
Het doel van deze oproep is investeringen te ondersteunen in de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten alsook investeringen in de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen door de aanvoer, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. De steun bedraagt 30% van de subsidiabele investeringskosten en is beperkt tot €300.000 per project. Indienen kan van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 23 juni 2017 - 16.20u.
Vennootschappen moeten aan hun sociaal verzekeringsfonds jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van € 347,50 of € 868,00 al naargelang de grootte van de vennootschap. Personenvennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf de oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De grootte van de vennootschap wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2017 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2015. Het kritisch balanstotaal van 2015 is bepaald op €667.592,12.
Laatst gewijzigd op: donderdag 15 juni 2017 - 11.24u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in samenwerking met de onderneming. Een oproep voor indiening staat momenteel open.
De uiterste indiendatum voor deze tweede oproep voor 2017 is maandag 4 september 2017, 12u.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 13 juni 2017 - 16.43u.
Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer. Momenteel loopt er een oproep tot indiening van projecten.
Deze tweede oproep voor 2017 staat open tot maandag 4 september 2017, 12u.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 13 juni 2017 - 16.42u.
De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt innovatieve projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie. De subsidie bedraagt maximum 50% van de voorziene kosten met een maximum van €150.000. Momenteel loopt er een oproep.
Sinds 2007 verleent de provincie subsidies aan initiatieven die passen binnen het speerpuntenbeleid van de provincie. Jaarlijks worden gemiddeld een 5-tal projecten, voor in totaal zo’n €450.000 ondersteund. Sinds 1 juni kunt u het nieuwe reglement, het aanvraagformulier en de inspiratiebrochure vinden op de provinciale website.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 9 juni 2017 - 14.36u.
Een kleine vennootschap moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dit wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze definitie komen in aanmerking. De vrijstelling geldt enkel tijdens de 48 maanden na de opstart.
De maatregel werd verduidelijkt naar aanleiding van de publicatie van de FAQ op de website van financiën: FAQ – Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen.
Laatst gewijzigd op: donderdag 1 juni 2017 - 10.11u.
Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal €20.000. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming. Momenteel loopt er een oproep.
De projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben allen een creatief en vernieuwend karakter. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, …Het project vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang. Indienen kan ten laatste op 30 september 2017. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan u terugvinden op www.oost-vlaanderen.be/socialeeconomie.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 26 mei 2017 - 11.08u.
De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van durfkapitaal ten behoeve van starters en kmo’s in Vlaanderen. ARKimedes investeert samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV’s). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s.
De lijst van ARKIV’s werd geactualiseerd: enkel de ARKIV's die zich nog bevinden in hun investeringsperiode en nog investeringsmiddelen ter beschikking hebben om in nieuwe doelondernemingen te investeren werden vermeld. Dit zijn Capital-E II ARKIV, Capricorn ICT ARKIV, Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Fortino Capital ARKIV; Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic II Fund ARKIV, V-Bio Ventures Fund I ARKIV, Vectis Private Equity III ARKIV en Volta Ventures ARKIV. Meer info over de fondsen vindt u in de rubriek Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk.
Laatst gewijzigd op: donderdag 25 mei 2017 - 14.19u.
Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z, bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van €1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.
De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd. Voor de waarborgregeling van een financieringsovereenkomst kan u voortaan ook terecht bij Socrowd (www.socrowd.be) en Rabobank (www.rabobank.be). Voor de waarborgregeling van een leasingcontract kan u voortaan ook terecht bij CHG Meridian (www.chg-meridian.be).
Laatst gewijzigd op: donderdag 25 mei 2017 - 10.36u.
Dit Europese programma richt zich tot onderzoeksintensieve kmo's die samen met buitenlandse partners een innovatief product in de markt wil zetten. De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de lidstaten. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast.
Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. De 2de call in 2017 werd opengesteld op 8 mei 2017 en wordt afgesloten op 14 september 2017.
Laatst gewijzigd op: donderdag 25 mei 2017 - 9.42u.

Pagina's

UP