Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft. Vlaanderen heeft zones afgebakend rond Genk en Turnhout en ook rond Zaventem is een steunzone op komst.
De geplande infosessies in de regio Vlaams-Brabant (oorspronkelijk voorzien in oktober 2017) naar aanleiding van de lancering een steunzone in die regio, werden geannuleerd en zullen verschuiven naar een latere nog te bepalen datum, zodra het wetgevende proces volledig is afgerond. Ook zullen er in Limburg en de Kempen later nog infosessies worden georganiseerd worden omtrent de verwachte inhoudelijke aanpassingen aan de wetgeving. Meer info hierover volgt later.
Laatst gewijzigd op: maandag 11 september 2017 - 10.48u.
De Vlaamse Overheid (Departement Werk en Sociale Economie) maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond tewerkstelling en sociale economie. Momenteel lopen er twee oproepen gericht naar ondernemingen.
De "Oproep innovatie in de sociale economie" (t.e.m. 2 oktober 2017) richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve dienstverleningen en activiteiten binnen bestaande bedrijven uit de sociale economie  met als doel een kwaliteitsvolle opstap naar nieuwe niches te faciliteren. De "Oproep sociaal ondernemerschap" (t.e.m. 28 september 2017) richt zich op de effectieve en kwaliteitsvolle oprichting van nieuwe sociale en coöperatieve ondernemingen binnen de sociale economie. Voor meer informatie zie www.socialeeconomie.be/oproepen.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 5 september 2017 - 15.05u.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde inventaris) kunnen een subsidie verkrijgen van maximum 90% van de totale kostprijs (minimum €24.750), voor de sanering van deze gebouwen. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.
De contactgegevens werden aangepast.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 1 september 2017 - 12.24u.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft. Vlaanderen heeft zones afgebakend rond Genk en Turnhout en rond Zaventem is op komst.
Aangezien het wetgevende proces inzake aanpassingen aan de regelgeving langer loopt dan oorspronkelijk gepland, werden de voorziene infosessies van 4 en 11 september in respectievelijk Hasselt en Grobbendonk verschoven naar een latere nog te bepalen datum. De infosessies rond de nieuwe steunzone in Zaventem gaan wel door op 17 oktober in Zaventem en op 26 oktober in Tienen. Meer info: http://www.vlaio.be/event/steunzones-hoeveel-steun-waar-welke-criteria.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 1 september 2017 - 8.53u.
Finexpo heeft als doelstelling het verzekeren van financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten. Zij doet dit o.a. door de intrestvoeten van kredieten toegekend voor de financiering van de Belgische export te verminderen of te stabiliseren. Zowel kmo's als grote ondernemingen kunnen een tussenkomst van Finexpo aanvragen.
Sinds juli 2017 beschikt Finexpo over het "nieuwe kmo-instrument" dat kmo's moet ondersteunen bij de export van hun innovatieve uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten. Het gaat meer bepaald om een gift van een bedrag tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde voor de eerste export van een product aan een publieke klant in een ontwikkelingsland.
Laatst gewijzigd op: donderdag 31 augustus 2017 - 16.21u.
Deze doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers gedurende de tewerkstellingsperiode van een kunstenaar. Dit zowel aan kunstenaars verbonden met een arbeidsovereenkomst; als aan kunstenaars die, niet verbonden met een arbeidsovereenkomst, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of in opdracht artistieke werken produceren.
De ondergrens van het refertekwartaalloon werd aangepast als gevolg van de verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) door een overschrijding van de spilindex.
Laatst gewijzigd op: donderdag 31 augustus 2017 - 14.36u.
De structurele vermindering is momenteel een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector voor alle werknemers die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.
De bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering werden aangepast als gevolg van een overschrijding van de spilindex.
Laatst gewijzigd op: donderdag 31 augustus 2017 - 9.31u.
De KMO-cofinanciering van PMV/z is een achtergestelde lening van maximum €350.000, bestemd voor starters en bestaande kmo's. De lening wordt steeds gecombineerd met een cofinanciering van een bank, investeringsfonds of business angel(s). De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet min. 3 %.
U kunt een aanvraag voor een KMO-cofinanciering indienen via één van de partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten: dit zijn een aantal kredietinstellingen; investeringsfondsen en BAN Vlaanderen. Sinds kort heeft PMV/z ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het crowdfundingplatform Bolero (www.bolero-crowdfunding.be). Heeft u vragen over deze maatregel van PMV/z of andere steunmaatregelen naar aanleiding van de financiering van uw onderneming of een nieuw project . Maak dan een afspraak op de Zitdag financiering & subsidies in Gent op 12 september 2017.
Laatst gewijzigd op: maandag 28 augustus 2017 - 10.47u.
Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt kan financieel ondersteund worden door VDAB om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen.
Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) kan gedurende 5 jaar een VOP-premie aan de werkgever toekennen die een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft. De omvang van de premie wordt berekend op basis van het geplafonneerde referteloon van de werknemer en daalt gedurende de 5 jaren ). Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafoneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Dit bedraagt €1.562,59 sinds 1 juni 2017.
Laatst gewijzigd op: woensdag 26 juli 2017 - 16.38u.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft. Vlaanderen heeft momenteel 2 zones afgebakend: rond Genk en rond Turnhout.
Momenteel loopt er ook een procedure om een steunzone rond Zaventem te erkennen. In dit kader worden er 2 infosessies georganiseerd op 17 en 26 oktober 2017. Voor meer informatie zie rubriek Infosessies.
Laatst gewijzigd op: woensdag 26 juli 2017 - 16.34u.

Pagina's

UP