Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook VLAIO neemt deel aan een aantal ERA-NET projecten.
De oproep 2017 van de M-ERA.NET 2 actie is nu opengesteld en de limietdatum voor de indiening van een pre-proposal is 13 juni 2017, 12:00 uur ’s middags. Meer informatie kan u terugvinden op www.vlaio.be/nieuws/oproep-2017-m-eranet-2-opengesteld.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 maart 2017 - 15.50u.
Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies. Momenteel loopt er een oproep, waarbij bepaalde erkende logies een subsidie kunnen ontvangen voor o.m. investeringen in toegankelijkheid, kind-en familievriendelijke investeriingen, enz . De maximale steun bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werken, en is beperkt tot € 50.000.
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april tot 30 juni 2017.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 maart 2017 - 14.07u.
Werkgevers die een werknemer aanwerven in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie van maximum € 4.520. Deze langdurige werkzoekende dient op het einde van het kwartaal van indiensttreding wel te behoren tot de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar.
Deze nieuwe aanwervingsincentive heeft tot doel de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) te maken. Deze maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. Momenteel is het echter nog wachten op de lancering van de "online aanvraag toepassing" die midden april 2017 operationeel wordt. Meer informatie kan u hierover terugvinden in de rubriek Aanvraag- en uitbetalingsprocedure.
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 maart 2017 - 16.55u.
Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen.
Het grensbedrag van de compenserende bijdrage werd voor 2017 verhoogd tot €€201.550 ingevolge de evolutie van het indexcijfer.
Laatst gewijzigd op: maandag 20 maart 2017 - 17.13u.
Een kredietgever (belegger) die een lening (schuldeffect) aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming (credit crowdfunding) op een erkend crowdfuningplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van € 9.965 per jaar (door indexering is dit €15.000 voor aj. 2017).
De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die leent via dergelijk platform genieten van dit fiscaal voordeel. De lijst met erkende crowdingplatformen werd zopas gepubliceerd op de website van de FSMA.  Er werden 2 lijsten opgenomen: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België  en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten . Op de eerste lijst is er momenteel enkel sprake van voorlopige toelatingen (vergunningsprocedure is nog niet afgerond) en bijgevolg kan er nog geen gebruik worden gemaakt van het fiscaal voordeel. Enkel voor leningen op de platformen opgenomen op de tweede lijst kan deze fiscale stimulans al worden toegepast.
Laatst gewijzigd op: maandag 20 maart 2017 - 16.57u.
Dankzij de PDPO III-maatregel ‘KRATOS- Raad op maat’ kunnen land- en tuinbouwers bij het Departement Landbouw & Visserij gratis advies op maat vragen over uiteenlopende onderwerpen, verdeeld over 14 verschillende KRATOS-modules. De bedrijfsadviesdiensten die KRATOS-advies mogen verlenen werden geselecteerd via een overheidsopdracht.
Het Departement Landbouw en Visserij opende op 16 maart 2017 de tweede aanvraagperiode van het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ op het e-loket. Voor meer informatie zie www.vlaanderen.be/landbouw/kratos.
Laatst gewijzigd op: maandag 20 maart 2017 - 12.06u.
Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen, milieuvriendelijke investeringen in O&O,enz..
De aftrekpercentages die men mag toepassen voor investeringen in 2017 zijn dezelfde gebleven als vorig jaar.
Laatst gewijzigd op: woensdag 15 maart 2017 - 16.09u.
Met behulp van Europese steun biedt InnoEnergy Benelux begeleiding en financiële ondersteuning aan (startende) ondernemingen met innovatieve ideeën rond het thema duurzame energie.
Via calls kunnen consortia van kennisinstellingen en ondernemingen projectvoorstellen indienen voor de ontwikkeling van concrete innovatieve producten of diensten rond het thema duurzame energie. Sinds 1 februari 2017 loopt er een nieuwe oproep (voortaan onder de benaming "Investment Round 2017-1") met deadline 7 april 2017. Meer informatie kan u terugvinden via investmentround.innoenergy.com.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 16.20u.
Zelfstandigen en micro-ondernemingen kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen die een subsidie bekomen van € 79,07 per kalenderdag (2017) gedurende een maximumperiode van 30 kalenderdagen. De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is. De inrichting moet dus gesloten zijn gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen.
De vergoeding werd voor het jaar 2017 verhoogd tot €79,07 per kalenderdag ingevolge de jaarlijkse indexering.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 16.18u.
EFRO is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. De projectmiddelen uit dit programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, NGO’s enz...die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.
CrossRoads2 is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland, met als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo' s in Vlaanderen en Zuid-Nederland.. Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag  grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo's. Momenteel staat de derde oproep open. De deadline is 31 maart 2017. Voor deze derde oproep bedraagt het subsidieplafond €180.000 voor haalbaarheidsstudies en een recordbedrag van €3.142.538 voor innovatieprojecten. Voor meer info zie www.crossroads2.eu Link2Innovate moedigt samenwerking aan tussen jonge technologiebedrijven (< 7 jaar) en gevestigde bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland. Samen kunnen ze tot concrete nieuwe toepassingen van hun producten of diensten komen. Via matchmaking, subsidie en coaching wil het Interreg project Link2Innovate voor beide partijen een win-win situatie creëren. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor deelname tot 30 juni 2017. Voor meer informatie zie www.link2innovate.eu.
Laatst gewijzigd op: donderdag 2 maart 2017 - 16.05u.

Pagina's

UP