Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Een kredietgever (belegger) die een lening (schuldeffect) aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming (credit crowdfunding) op een erkend crowdfuningplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van € 9.965 per jaar (door indexering is dit €15.000 voor aj. 2016 en 2017).
Deze maatregel kon niet worden toegepast omdat een wettelijk kader ontbrak voor de crowdfundingplatformen. Op 20 december 2016 werd de crowdfundingwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die dit wettelijk kader invoert vanaf 1 februari 2017. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA en wordt vervolgens gepubliceerd op de website van de FSMA www.fsma.be. Deze wet wijzigt ook de definitie van de kredietnemer in deze maatregel. Dit kunnen nog enkel kleine vennootschappen zijn.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 20 januari 2017 - 15.23u.
Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal €250.000 ophalen tijdens zijn bestaan. De investeerder mag per jaar max. €100.000 investeren. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.
Op 20 december 2016 werd de crowdfundingwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet creëert met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden (alternatieve financieringsplatformen). Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die investeert via dergerlijk platform eveneens genieten van de Tax shelter. Deze wet voorziet ook de voorwaarden m.b.t. investeringen via een startersfonds. Deze voorwaarden treden in werking vanaf het aanslagjaar 2017. Zowel de erkende crowdingplatformen als startersfondsen zullen worden gepubliceerd op de website van de FSMA www.fsma.be.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 20 januari 2017 - 15.05u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald op basis van de meerkost en de essentiële componenten; de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.
Er is een nieuwe technologieënlijst beschikbaar die van toepassing is op steunaanvragen ingediend vanaf 9 januari 2017. De methode om technologieën te beoordelen werd aangepast waardoor momenteel alle technologieën ecologiegetal 9 hebben. Verschillende technologieën i.v.m. transport werden gewijzigd (vb. nu ook investeringen in tankinfrastructuur voor voertuigen op aardgas en investeringen voor de omschakeling van wegvervoer naar water- en spoorweg). Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u hier.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 20 januari 2017 - 11.49u.
Via de afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie worden er subsidies verstrekt om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van deze financiële middelen zijn afkomstig van ESF. De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse overheid en de private sector. Momenteel loopt er een oproep gericht naar bedrijven.
Van 1 januari 2017 tot 31 maart 2017 staat de oproep "Anders Organiseren" en "Duurzaam loopbaanbeleid" open. Deze oproepen richten zich tot ondernemingen en organisaties (zowel profit & non-profitsector) gevestigd in het Vlaams Gewest. De oproep "Anders Organiseren" wil projecten stimuleren die gericht zijn op het verbeteren van de werkbaarheid van jobs van werknemers door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming. Met projecten binnen de oproep "Duurzaam loopbaanbeleid" wil men de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Op 2 februari (Gent) en 10 februari (Leuven) worden er infosessies georganiseerd. Voor meer informatie zie www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/anders-organiseren-1 en www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/duurzaam-loopbaanbeleid-0  
Laatst gewijzigd op: woensdag 18 januari 2017 - 15.25u.
Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel staat er een oproep open.
U kan een projectvoorstel indienen tot 1 mei 2017 (19u). Een dossiernummer moet wel voorafgaand aan de indiening aangevraagd worden en dit ten laatste op 13 februari 2017. Het einddocument moet ten laatste op 29 november 2015 opgeladen worden op www.pendelfonds.be . Belangrijk voor deze oproep: op het ogenblik van indiening moet de kandidaat een tewerkstelling van minstens 10 personen hebben en gelegen zijn in een door de Vlaamse overheid afgebakende filegevoelige zone.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 17 januari 2017 - 11.31u.
Deze wedstrijd gaat op zoek naar het beste ondernemingsplan van Vlaanderen. Met de steun van een persoonlijke coach, een netwerk van bekwame experts en ervaren ondernemers worden deelnemers begeleid bij de opmaak van hun ondernemingsplan. De eindwinnaar wordt beloond met €3000 (SMALL) of €15.000 (LARGE) startkapitaal alsook een aantal naturaprijzen zoals coaching na de start.
De 17e editie van Bizidee is gestart op 2 januari 2017. De data van de "nachten van de inspiratie" kunt u terugvinden in deze maatregel of op de website www.bizidee.be/nacht-van-de-inspiratie. De deadline voor de inzending van een ondernemingsplan is 13 november 2017.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 13 januari 2017 - 17.22u.
Het KMO-instrument is een Europees instrument dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot €2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren.
Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling op de site van het Europees Agentschap EASME ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument. Er is telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. De periodieke afsluitdata in 2017 zijn voor fase 1: 18/01/2017, 06/04/2017, 01/06/2017, 18/10/2017. Voor fase 2 zijn dit: 15/02/2017, 03/05/2017, 06/09/2017, 08/11/2017. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.
Laatst gewijzigd op: woensdag 11 januari 2017 - 14.55u.
Deze doelgroepvermindering kent aan de werkgever een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Deze doelgroepvermindering werd geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming.
Deze maatregel en de maatregel Doelgroepvermindering herstructurering-Vlaanderen doven uit op 31 december 2016. Dit is het gevolg van het Vlaams doelgroepenbeleid, dat geldt sinds 1 juli 2016. Deze 2 maatregelen worden begin 2017 vervangen door een nieuw systeem van "Tijdelijke Werkervaring", onder de bevoegdheid van de VDAB. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo wil men de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Voor meer informatie zie www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring
Laatst gewijzigd op: dinsdag 3 januari 2017 - 15.19u.
Via deze doelgroepvermindering kan de werkgever genieten van een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen gedurende 5 tot 21 kwartalen, bij de aanwerving van een werknemer die ontslagen is in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering. Deze doelgroepvermindering werd geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming.
Deze maatregel dooft uit op 31 december 2016. Dit is het gevolg van het Vlaams doelgroepenbeleid, dat geldt sinds 1 juli 2016. Deze maatregel wordt begin 2017 vervangen door een nieuw systeem van "Tijdelijke Werkervaring", onder de bevoegdheid van de VDAB. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo wil men de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Voor meer informatie zie www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring
Laatst gewijzigd op: dinsdag 3 januari 2017 - 15.19u.
Om de herinschakeling van werkzoekenden te bevorderen werd in het verleden een geactiveerde werkloosheidsuitkering toegekend, die de werkgevers bij aanwerving konden aftrekken van het netto te betalen salaris. "Activa Start"en "Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid” werden stopgezet op 1 juli 2016. Activa langdurig werkzoekende (of Activaplan) loopt nog tot 31 december 2016.
Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers die een werkzoekende aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, geen recht meer op het voordeel "Activaplan". Begin 2017 zou ter vervanging "de Aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden (AWI)" in voege treden. AWI wil de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn. De werkgever ontvangt een premie in twee schijven: een eerste schijf van maximum €1.250 bij aanwerving en een tweede schijf van maximum €3.000 na één jaar tewerkstelling. Werkgevers zullen de premie kunnen aanvragen via een online toepassing bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) binnen de 3 maanden na aanwerving van de langdurig werkzoekende. Voor meer informatie verwijzen we voorlopig naar www.werk.be/online-diensten/aanwervingsincentive-langdurig-werkzoekenden.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 3 januari 2017 - 15.18u.

Pagina's

UP