Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal €20.000. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming. Momenteel loopt er een oproep.
De projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben allen een creatief en vernieuwend karakter. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, …Het project vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang. Indienen kan ten laatste op 30 september 2017. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan u terugvinden op www.oost-vlaanderen.be/socialeeconomie.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 26 mei 2017 - 11.08u.
De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van durfkapitaal ten behoeve van starters en kmo’s in Vlaanderen. ARKimedes investeert samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV’s). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s.
De lijst van ARKIV’s werd geactualiseerd: enkel de ARKIV's die zich nog bevinden in hun investeringsperiode en nog investeringsmiddelen ter beschikking hebben om in nieuwe doelondernemingen te investeren werden vermeld. Dit zijn Capital-E II ARKIV, Capricorn ICT ARKIV, Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Fortino Capital ARKIV; Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic II Fund ARKIV, V-Bio Ventures Fund I ARKIV, Vectis Private Equity III ARKIV en Volta Ventures ARKIV. Meer info over de fondsen vindt u in de rubriek Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk.
Laatst gewijzigd op: donderdag 25 mei 2017 - 14.19u.
Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z, bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van €1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.
De lijst met erkende waarborghouders werd geactualiseerd. Voor de waarborgregeling van een financieringsovereenkomst kan u voortaan ook terecht bij Socrowd (www.socrowd.be) en Rabobank (www.rabobank.be). Voor de waarborgregeling van een leasingcontract kan u voortaan ook terecht bij CHG Meridian (www.chg-meridian.be).
Laatst gewijzigd op: donderdag 25 mei 2017 - 10.36u.
Dit Europese programma richt zich tot onderzoeksintensieve kmo's die samen met buitenlandse partners een innovatief product in de markt wil zetten. De partners dienen één projectvoorstel in, dat centraal geëvalueerd wordt. De steun wordt echter verleend door de lidstaten. In het Vlaamse Gewest worden de steunregels van Agentschap Innoveren & Ondernemen toegepast.
Jaarlijks worden er 2 oproepen gelanceerd. De 2de call in 2017 werd opengesteld op 8 mei 2017 en wordt afgesloten op 14 september 2017.
Laatst gewijzigd op: donderdag 25 mei 2017 - 9.42u.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende een aantal jaren behouden blijft.
Sinds 1 mei 2017 behoren niet enkel de bedrijventerreinen tot de steunzone, maar ook de bedrijvencentra en incubatoren in de afgebakende steunzones, alsook de percelen die deel uitmaken van een brownfieldconvenant. Daarnaast werd het adres van het documentatiecentrum waarnaar het aanmeldingsformulier dient verstuurd te worden, aangepast op het aanmeldingsformulier zelf. Tegen de zomer worden aanpassingen aan de wetgeving verwacht die de maatregel toegankelijker zal maken. Wenst u hierover meer informatie ? Blokkeer dan alvast 4 en 11 september 2017 in uw agenda voor 2 infosessies over deze materie. Uren en locaties worden eerstdaags vastgelegd. Via de rubriek Infosessies houden wij u op de hoogte.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 12 mei 2017 - 8.57u.
Een kredietgever die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming (credit crowdfunding) op een erkend crowdfuningplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van € 9.965 per jaar (door indexering is dit €15.000 voor aj. 2018).
De maatregel werd verduidelijkt naar aanleiding van de publicatie van de  Circulaire 2017/C/17 betreffende de vrijstelling van interesten van bepaalde leningen afgesloten via een crowdfundingplatform op de website van Financiën. Deze circulaire bevat tevens een aantal uitgewerkte voorbeelden.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 9 mei 2017 - 17.13u.
Werkgevers die een werknemer aanwerven in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet werkend werkzoekende, kunnen genieten van een premie van maximum € 4.520. Deze langdurige werkzoekende dient op het einde van het kwartaal van indiensttreding wel te behoren tot de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar.
Deze maatregel trad in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. De incentive kan ondertussen online aangevraagd worden. Op deze pagina vindt u ook een online stappenplan.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 9 mei 2017 - 15.50u.
Dit fiscaal statuut is van toepassing op bepaalde kaderleden die naar België gedetacheerd worden of rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken. Werkgevers van buitenlandse kaderleden aan wie dit statuut wordt toegekend, kunnen hierdoor genieten van een belangrijke kostenbesparing.
Het adres waar de aanvraag moet worden ingediend is gewijzigd. 
Laatst gewijzigd op: dinsdag 9 mei 2017 - 14.04u.
De notionele interestaftrek of “aftrek voor risicokapitaal” houdt in dat vennootschappen sinds het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) een bepaald percentage van het “gecorrigeerd” eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen.
Het percentage werd aangepast voor aanslagjaar 2018 en ligt ongeveer 0,9 procentpunten lager dan vorig jaar: 0,237 % (voor kleine vennootschappen: 0,737 %).
Laatst gewijzigd op: woensdag 3 mei 2017 - 14.29u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald op basis van de meerkost en de essentiële componenten; de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.
Sinds 21 april 2017 is er een nieuwe technologieënlijst  beschikbaar die van toepassing is op steunaanvragen ingediend vanaf 28 april 2017. In vergelijking met de vorige lijst zijn enkel de twee technologieën voor vrachtwagens op aardgas, T 201059 en T 201060, gewijzigd. De beschrijving is aangevuld met de bepaling van een maximum investeringskost per voertuig. 
Laatst gewijzigd op: woensdag 3 mei 2017 - 13.36u.

Pagina's

UP