Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Socio-economische vergunning handelsvestigingen

Op 1 juli 2014 werd Vlaanderen bevoegd voor de handelsvestigingen in het Vlaams Gewest. Het secretariaat van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) en het secretariaat van het Interministerieel Comité voor de Distributie (de beroepsinstantie) zijn ondergebracht bij Agentschap Innoveren & Ondernemen.

NSECD-dossiers kunnen vanaf 1 januari gestuurd worden naar:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Ruimtelijke Economie,
Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
Koning Albert II-Laan 35, bus 12
1030 Brussel
vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be

De socio-economische machtiging

Wenst u een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet u in het bezit worden gesteld van een socio-economisch vergunning afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlementen de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Het verzoek tot het verkrijgen van deze socio-economische machtiging kan worden ingediend door elke belanghebbende en wordt gericht aan de gemeentelijke administratieve instantie van de plaats van vestiging.

De machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.

De procedure

De vereenvoudigde procedure

Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis, gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure, deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan de gemeentelijke instanties van de gemeente van vestiging.

Deze voorafgaande verklaring kan gebeuren via dit document.

De uitbreiding

De uitbreiding zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure mag niet meer bedragen dan 20 % van de voorheen vergunde nettoverkoopoppervlakte met een maximum van 300 m².

De verhuis

De verhuis zoals bedoeld binnen de vereenvoudigde procedure moet plaatsvinden binnen eenzelfde gemeente en binnen een straal van 1000 meter van de bestaande vergunde inplanting.

De procedure voor handelsvestigingen tussen 400 en 1000 m²

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging. De gemeente is ertoe gehouden een afschrift van het dossier evenals van haar beslissing, over te maken aan het secretariaat van het NSECD dat belast wordt met de archivering van de aanvraag.

De aanvraag wordt ingediend via dit formulier, wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of via dit formulier wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel betreft bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Voormeld aanvraagformulier wordt vergezeld van een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage gehecht aan voormelde aanvraagformulieren.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd.

Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen zoals vastgelegd in de wet. Zo beschikt de gemeente over een termijn van 50 dagen om haar beslissing aan de aanvrager en aan het NSECD bekend te maken. Bij ontvangst van een “onvolledig dossier” wordt de aanvrager, via een aangetekend schrijven vanwege het college van burgemeester en schepenen, verzocht zijn dossier te vervolledigen. Voormelde termijn wordt geschorst tot ontvangst van de gevraagde stukken.

De procedure voor handelsvestigingen meer dan 1000 m²

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² , dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het NSECD.

De aanvraag wordt voorgaand, ingediend via het formulier, wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of via dit formulier wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel betreft bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele netto verkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Het aanvraagformulier wordt vergezeld van een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage gehecht aan voormelde aanvraagformulieren.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd, de datum van het ontvangstbewijs bepaalt de startdatum van de termijnen zoals in de wet voorzien. Binnen de vijf dagen na ontvangst wordt een afschrift van het dossier door de gemeente overgemaakt aan het NSECD. In zoverre de totale netto verkoopoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, informeert de gemeente tevens de aangrenzende gemeenten. De secretaris van het NSECD beschikt vervolgens over 20 dagen om het dossier volledig te verklaren. Bij een onvolledig dossier wordt de aanvrager verzocht zijn dossier te vervolledigen en wordt de gemeente hiervan in kennis gesteld. De termijnen worden geschorst voor de periode tot de ontvangst van de ontbrekende stukken.

Bij een volledig dossier, beschikt het Comité over een termijn van 35 dagen vanaf de volledig verklaring om een advies uit te brengen over volgende criteria:

  • de ruimtelijke ligging;
  • de bescherming van het stedelijk milieu;
  • de consumentenbescherming;
  • de naleving van de sociale en arbeidswetgeving.

Het Comité kan op verzoek, de aanvrager en de gemeente van inplanting horen. In zoverre de projecten meer dan 2000 m² bedragen, wordt ook de aangrenzende gemeenten de gelegenheid geboden om te worden gehoord.

Na ontvangst van het advies vanwege het NSECD, wordt de beslissing van de gemeente binnen de 70 dagen, na ontvangstdatum verklaring "volledig dossier", aan de aanvrager en aan het Comité overgemaakt.

Het NSECD-secretariaat:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Ruimtelijke Economie,
Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
Koning Albert 2-Laan 35, bus 12 1
1030 Brussel.
Vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be

Het beroep

De aanvrager, het Comité of 7 leden van het Comité kunnen binnen de 20 dagen volgend op de ontvangst van de gemeentelijke beslissing, beroep aantekenen bij het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Sinds 1 juli 2014, worden de beroepen betreffende handelvestigingen door de Gewesten behandeld. De beroepen voor het Vlaams Gewest moeten gestuurd worden naar:

ICD - Eline Horemans secretaris 
Agentschap Innoveren & Ondernemen 
Dienst Ruimtelijke Economie 
Koning Albert II-laan 35 
1030 Brussel

Bent u op zoek naar de wetgeving betreffende handelsvestigingen in Brussel? Dan kan u terecht op deze pagina.

Geschillen en klachten

Indien u klacht wenst neer te leggen wegens niet naleving van de hieronder vermelde wetgeving, kunt dit formulier gebruiken.

Meer informatie


UP