Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Veelgestelde vragen

1. Advies en opleiding: is 90 euro per uur nog van toepassing?

Neen, de subsidiëring wordt sinds 1 april 2016 berekend op de totale in aanmerking komende kosten van een project.

2. Opleiding: mag ik de kosten van cursusmateriaal mee laten subsidiëren?

Ja. Voor zover het cursusmateriaal:

  • noodzakelijk is voor de opleiding (syllabi die facultatief aangekocht kunnen worden gaan we niet subsidiëren)
  • geen investering is die gebruikt wordt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit. (bijvoorbeeld : laptop, smartphone, kappersmateriaal, keukenmateriaal, tachograaf, …) 

In tegenstelling tot bijv. catering is er geen beperking op de kost van cursusmateriaal.

3. Opleiding: is cateringkost subsidiabel?

Ja, de cateringkost (de kostprijs van een versnapering, drankje) is subsidiabel tot maximum 25 euro per persoon per dag. Is de kostprijs van de catering hoger dan 25 euro per persoon en per dag, dan moet het verschil integraal door de onderneming gedragen worden.

4. Advies: permanente of periodieke adviezen zijn niet toegelaten, wat bedoelen jullie daarmee?

Via de kmo-portefeuille willen wij de ondernemer stimuleren om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de gewone bedrijfsuitgaven. Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden: belastingadvies, juridisch advies, selectie- aanwerving en personeelsadvies, reclame-advies.

We hoeven de ondernemer niet meer te overtuigen om diensten van permanente of periodieke aard aan te kopen maar willen hem ertoe aanzetten dat hij méér doet dan dat: dat hij zijn gezichtsveld verruimt, kansen en bedreigingen ziet, realistische planningen maakt… Hiervoor doen we beroep op uw professionaliteit om onze ondernemers te adviseren, te begeleiden.

5. Advies : ik had voor 1 april meerdere registratienummers voor meerdere diensten (vb. internationaal advies, strategisch advies, technologieverkenning). Kan ik deze diensten  ook aanbieden via mijn registratie voor advies?

Ja, advies is advies. Sinds 1 april is er geen onderscheid meer in subsidiëring of het advies voorheen gecatalogeerd werd als advies met een strategisch karakter, een technologisch karakter of gericht was op expansie naar het buitenland. Belangrijk is en blijft dat het advies geschreven is en de ondernemer toelaat om op basis van uw raadgevingen de juiste keuze(s) te maken.

6. Advies en opleiding: Hoeveel tijd heb ik om een steunaanvraag te beoordelen?

Van elke steunaanvraag krijgt u als dienstverlener een mail. Met die mail kan u aan de slag om na te gaan of u met die onderneming een inschrijving of een overeenkomst heeft afgesloten voor de prestaties die vermeld staan in de mail en dat de steunaanvraag tijdig werd ingediend.

Als de steunaanvraag correct werd ingediend, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Als de steunaanvraag niet correct werd ingediend, dan kan u reageren d.m.v. een annulatie of een stopzetting. U kan via de website reageren zolang het volledige projectbedrag nog niet is uitbetaald. Is het projectbedrag volledig uitbetaald (status dossier = Afgewerkt) , dan kan u reageren d.m.v. een mail aan kmo-portefeuille@vlaanderen.be. Hoe sneller u reageert , hoe minder tijdrovend het is voor de rechtzetting.

7. Advies en opleiding: Wanneer moet ik een steunaanvraag stopzetten of annuleren?

Een stopzetting of annulatie is aangewezen bij een onterechte steunaanvraag. Mogelijke redenen zijn:

  • de onderneming is verbonden met u als dienstverlener;
  • de inhoud van de steunaanvraag is niet subsidiabel;
  • u heeft geen inschrijving of overeenkomst met de klant;
  • de aanvraag is te laat ingediend.

8. Advies en opleiding: mijn klant heeft ook de btw of niet- subsidiabele kosten meegeteld bij de steunaanvraag. Hoe moet ik reageren?

De wijze van reageren is afhankelijk van de status van het subsidiedossier.

  • Status = Bevestigd: d.w.z. dat de eigen inbreng van de onderneming nog niet in op de kmo-portefeuille staat. U kan de steunaanvraag steeds annuleren. Hierbij kan u een reden opgeven zodat de klant hiermee rekening kan houden bij een nieuwe steunaanvraag.
  • Status = Lopend: d.w.z. dat de eigen inbreng van de onderneming reeds in de kmo-portefeuille staat. Het is aangewezen de klant te contacteren met de vraag om de betaalopdracht via de kmo-portefeuille te beperken tot het factuurbedrag. Na ontvangst van de betaling kan u vervolgens de steunaanvraag stopzetten waarna de klant het restant aan eigen inbreng terug krijgt. U kan evenwel ook opteren om onmiddellijk de steunaanvraag te stoppen. De dienst kmo-portefeuille zal deze aanvraag tot stopzetting evalueren op basis van de reden die u bij stopzetting opgeeft.
  • Status = Afgewerkt : d.w.z. dat de onderneming reeds het volledige projectbedrag heeft uitbetaald. Er is online geen mogelijkheid meer tot annuleren of stopzetten. Breng de dienst kmo-portefeuille hiervan op de hoogte en bezorg het ‘stopzettingsformulier’ via kmo-portefeuille@vlaanderen.be .

Zie ook de demo ‘reageren op een steunaanvraag’.

9. Ik ben geregistreerd als dienstverlener. Hoe kunnen klanten mij terugvinden?

Bij uw registratie krijgt u een registratienummer : een DV.O- nummer voor opleiding; een DV.A- nummer voor advies. Als geregistreerd dienstverlener wordt u automatisch toegevoegd aan de online zoekmodule. Hier kan de gebruiker van de kmo-portefeuille een dienstverlener zoeken op naam, registratienummer, vakgebied of regio. Deze gegevens zijn aangevuld met een beschrijving van de organisatie, een overzicht van de vestigingen en een beoordeling door andere gebruikers.

10. Ik ben geregistreerd als dienstverlener. Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kan uw gegevens zelf beheren via uw menu als dienstverlener. Bekijk hiervoor deze demo.


UP