Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Materialendecreet: van afval- naar materialenbeleid

8 nov 2011 - 15.36u.
Symbool voor recyclage

Op 24 juni 2011 keurde de Vlaamse Regering het Materialendecreet definitief goed. Het nieuwe decreet vervangt het oude Afvalstoffendecreet uit 1981 en zet ook de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen om. Ook het uitvoeringsbesluit ‘Vlarema’, dat het oude Vlarea zal vervangen, is reeds in volle voorbereiding. Het nieuwe materialendecreet verschuift de focus van afval- naar materialenbeleid en streeft naar duurzame materiaalkringlopen.

Efficiënt afval- en grondstoffengebruik

Het belangrijkste principe van het nieuwe decreet is het duurzaam beheer van materialen (en niet enkel afvalstoffen), met zo weinig mogelijk schade voor mens en milieu. We moeten proberen afvalstoffen, en bij uitbreiding grondstoffen en daarvan afgeleide producten zo efficiënt mogelijk te produceren, gebruiken of verbruiken.

Het decreet verduidelijkt wat materiaalkringlopen zijn en legt de volgorde van prioriteiten vast voor de omgang met materialen (en niet enkel afvalstoffen):

  1. Voorkom afvalstoffen en stimuleer milieuverantwoorde productie en consumptie.
  2. Bevorder hergebruik.
  3. Recycleer afvalstoffen of zorg dat materialen in gesloten kringlopen worden ingezet.
  4. Pas afvalstoffen nuttig toe. In de praktijk komt dit vaak neer op energietoepassingen.
  5. Verwijder afvalstoffen op een verantwoorde manier, via verbranding zonder energierecuperatie, of tenslotte via storten.

Deze prioriteitenladder zal tot uiting komen in de maatregelen van de Vlaamse overheid.

Geen afval meer?

Het decreet heeft specifieke aandacht voor 'het einde van afval'. Wanneer houdt afval op afval te zijn en wordt het een nieuwe grondstof of nieuw product? De afspraken en definities hierover verschillen van land tot land of zelfs van regio tot regio in Europa. Het Materialendecreet formuleert nu de voorwaarden voor einde-afval en bijproducten, zoals die op Europees niveau zijn vastgesteld. De Vlaamse Regering kan voor bepaalde materiaalstromen specifieke criteria opstellen om aan te geven of het materiaal kan worden beschouwd als een bijproduct of als een materiaal dat de einde-afvalfase heeft bereikt.

Infosessies

In de periode december-januari organiseren het Agentschap Ondernemen en de OVAM een reeks infosessies. Bekijk hiervoor de kalender.  

Meer informatie

Meer info over het nieuwe decreet, alsook het programma en inschrijvingsformulier van de infosessies kan u vanaf half november vinden op www.ovam.be/materialenbeleid


UP