Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit crowdfunding)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 20 mrt '17

Een kredietgever (belegger) die een lening (schuldeffect) aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming (credit crowdfunding) op een erkend crowdfundingplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €9.965 per jaar (door indexering is dit €15.000 voor aanslagjaar 2017). Deze maatregel kan sinds februari 2017 worden toegepast voor de erkende crowdfundingplatformen terug te vinden op de volgende lijsten op voorwaarde dat de vergunning werd afgeleverd (meer info zie kader): Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten

Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de professionele investeerders (banken, business angels,…). Dit kan onder verschillende vormen gebeuren, nl. aankoop van aandelen (equity crowdfunding), kredietverlening (credit crowdfunding) of donatie (donation crowdfunding).

De investeerder (belegger) die aandelen koopt in het kapitaal van een startende onderneming via equity crowdfunding verkrijgt een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting op de investering in kapitaal. Meer informatie over deze maatregel vindt u in de  Tax shelter voor startende ondernemingen.

De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die leent via dergelijk platform genieten van deze maatregel. Er werden 2 lijsten gepubliceerd op deze website: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België  en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten . Op de eerste lijst is er momenteel enkel sprake van voorlopige toelatingen (vergunningsprocedure is nog niet afgerond) en bijgevolg kan er nog geen gebruik worden gemaakt van het fiscaal voordeel. Enkel voor leningen op de platformen opgenomen op de tweede lijst kan deze fiscale stimulans al worden toegepast. De nieuwe rubriek Crowdfunding op www.fsma.be (Toezicht>Financiële dienstverleners>Crowdfunding) omvat ook alle andere informatie ivm de vergunningsprocedure voor een crowdfundingplatform.

Wie komt in aanmerking

De kredietnemer (begunstigde onderneming) is maximum 4 jaar oud en is een kmo die beantwoordt aan de definitie van kleine vennootschap (vanaf 1 januari 2016 zoals gedefinieerd in §§1 tot 6 van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen) die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet, exclusief btw: €9.000.000;
  • balanstotaal: €4.500.000;

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.
De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met 20%.
Een vennootschap die zijn activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

De kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening van minimaal 4 jaar evenwel afsluit buiten zijn beroepswerkzaamheid.

Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel moet de kredietgever voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • de lening is afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet en moet een minimale looptijd van 4 jaar hebben;
  • de lening is ten gunste van een startende onderneming (bedrijf dat ten hoogste 48 maanden is ingeschreven in de KBO);
  • de lening kan niet worden afgesloten met het oog op de herfinanciering van een andere lening;
  • de lening moet afgesloten worden op een door de FSMA erkend crowdfunding platform ( zie kader in de rubriek "Wat houdt deze maatregel in")

Omvang steun

Op de intresten die jaarlijks worden ontvangen uit deze leningen (van minimaal 4 jaar) moet geen roerende voorheffing worden betaald op de eerste schijf van €9.965 per jaar (door indexering is dit €15.000 voor aj. 2017). Normaal bedraagt deze roerende voorheffing 30%.

Contact Informatie

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP