Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep Ondernemerschap: Roadmaps voor economische uitdagingen (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 20 apr '14

Tot en met 31 maart 2014 liep de oproep "Roadmaps voor economische uitdagingen". Er worden geen nieuwe oproepen verwacht.

Via de wedstrijdformule Oproep Ondernemerschap ondersteunt het Agentschap Ondernemen projecten die het ondernemerschap stimuleren.

Met deze open projectoproep wil de Vlaamse overheid projecten ondersteunen van samenwerkende bedrijven die zich willen engageren om het vermarktingspotentieel van een industriële vernieuwing samen te onderzoeken en vast te leggen in een roadmap. Deze roadmap is een essentiële stap om de zogenaamde ‘Valley of Death’ over te steken en vormt de sleutel tot succesvolle commerciële vermarkting met internationaal perspectief. De roadmap drukt tevens het engagement uit van de leden van het consortium om samen de valorisatie te realiseren en in Vlaanderen te verankeren.

Essentieel is dat de projectvoorstellen inhoudelijk gegroeid zijn vanuit ‘entrepreneurial knowledge and discovery’. De roadmap zal:

  • beschrijven waarom de vernieuwing technisch, economisch en juridisch haalbaar is en een commercieel succes kan worden;
  • een helder en realistisch plan opleveren hoe de vermarkting concreet zal aangepakt worden;
  • de engagementen van de leden van het consortium vastleggen (investeringen, middelen, organisatie);
  • de nodige infrastructuur- en regelgevende elementen identificeren, die de overheid beleidsmatig dient mee te nemen, teneinde de business te kunnen ontplooien.
De ingediende projectvoorstellen worden ad hoc beoordeeld aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Projecten die aan de minimumvereisten voldoen krijgen steun tot een vooraf bepaalde steunenveloppe uitgeput is.

Wie kwam in aanmerking

De oproep richt zich tot consortia van bedrijven en entiteiten, bij voorkeur uit verschillende sectoren, ondersteund door een kennispartner en/of een bedrijfs- of sectororganisatie. Het consortium zal minstens drie bedrijven bevatten, waaronder één trekkend bedrijf, dat het projectvoorstel indient. Het is sterk aanbevolen een lead-customer te betrekken in het project.

Onder bedrijven wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen.

Entiteiten zijn organisaties die niet voldoen aan de definitie van onderneming en dus geen reguliere economische activiteit uitvoeren, en doorgaans ook niet de vorm van handelsvennootschappen hebben aangenomen maar wel als vzw opereren.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de indiener, ongeacht of het gaat om een onderneming of een entiteit, beschikken over rechtspersoonlijkheid en een inschrijvingsnummer hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Omvang steun

De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie die wordt uitgekeerd in een aantal schijven.

De steun bedraagt maximum € 500.000 per project. Een project kan uit 2 onderdelen bestaan:

  • een verplicht studieluik (de eigenlijke roadmap): 80% steun;
  • een facultatief validatieluik: 50% steun, met een van maximum van € 200.000 steun. Het validatieluik steunt investeringen die nodig zijn om voldoende zekerheid te verkrijgen over de commerciële en/of technologische haalbaarheid van het voorwerp van het project, zodat de vermarktingsfase kan aangevat worden met beheersbare risico’s.

De looptijd van de projecten bedraagt minimum 6 tot maximum 24 maanden.

Aanvraagprocedure

Projectvoorstellen konden ingediend worden tot en met 31 maart 2014.

Geïnteresseerde partijen wordt aangeraden eerst een beknopte projectbeschrijving in te dienen. Dit laat toe om, in overleg met het Agentschap Ondernemen, na te gaan of het projectvoorstel kan passen binnen het kader van de oproep.

De handleiding, de controlerichtlijnen en de korte preliminaire projectbeschrijving kan u terugvinden via de website www.agentschapondernemen.be bij het thema Subsidies /'oproep ondernemerschap'.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
André Meyers
andre.meyers@vlaio.be
T 02 553 37 73

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP