Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kmo-portefeuille - Strategisch Advies (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 05 apr '16

Via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen konden kmo's in deze pijler een subsidie bekomen van 50% of 75% van de kostprijs (max. van € 25.000 per kalenderjaar) voor het inwinnen van externe adviezen bij erkende dienstverleners. Deze maatregel werd vervangen door de vernieuwde kmo-portefeuille (sinds 1 april 2016) en de Kmo-groeisubsidie (vanaf 11 mei 2016)..

De Kmo-portefeuille was een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs kmo’s jaarlijks tot €40.000 subsidie konden bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De steun kon verkregen worden bij de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend werden door erkende dienstverleners. De in aanmerking komende diensten werden ondergebracht in zes pijlers: opleiding, advies, technologieverkenning, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching.

Wie kwam in aanmerking

De Kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel

-jaaromzet
-balanstotaal

 

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

 

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de Europese kmo-definitie.

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

Wat kwam in aanmerking

Een strategisch advies is een advies dat gerelateerd is aan een kantelmoment binnen de onderneming. Dit wilt zeggen dat het advies leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn wat betekent dat het advies een lange termijn oplossing biedt die invloed heeft of kan hebben op de hele organisatie.
Er zijn acht soorten strategische adviezen:

1. Een haalbaarheidsstudie of een studie die de economische en financiële haalbaarheid van het project (kantelmoment) bewijst:

De haalbaarheidsstudie is een uitgeschreven verslag waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een inschatting van de financiële en economische mogelijkheden van het project wordt onderzocht. Dit wil zeggen dat de impact van het project op de onderneming berekend wordt en geprojecteerd op een toekomstige balans- of resultatenrekening ten einde gefundeerde aanbevelingen te formuleren over het al dan niet uitvoeren van het project. Het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van het project.
De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het algemene domein van de pijler strategisch advies.

2. Een transformatiestrategie:

Een transformatiestrategie is een strategisch advies waarbij, na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een vernieuwd waardevol en duurzaam business model ontwikkeld en uitgewerkt wordt. De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het algemene domein van de pijler strategisch advies.

3. Een doorstartplan in het kader van het actieplan Preventief bedrijfsbeleid:

Een doorstartplan is een advies dat een onderneming, die dreigt in moeilijkheden te komen, kan laten opstellen zodat bij opvolging van het advies vermeden wordt dat de onderneming daadwerkelijk in moeilijkheden komt. Hierbij moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De onderneming moet de eerste twee fasen van het actieplan preventief bedrijfsbeleid doorlopen hebben;
 • het doorstartplan is een schriftelijk rapport waarin financieel onderbouwd aangegeven wordt op welke manier de onderneming zich dient aan te passen;
 • het advies is op maat van de onderneming, fundamenteel onderbouwd en laat toe om de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

Een doorstartplan is een advies dat kan worden ingekocht door ondernemingen die instappen in het actieplan Preventief Bedrijfsbeleid.
De kost van de begeleiding bij de implementatie van het doorstartplan kan samen met het doorstartplan zelf met de kmo-portefeuille worden gesubsidieerd. De kosten van voorschotfacturen en btw kunnen niet worden gesubsidieerd.
De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het specifieke domein preventief bedrijfsbeleid van de pijler strategisch advies.

4. Een overdrachtsplan:

Een overdrachtsplan is een strategisch advies waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse een onderbouwd advies over het te kiezen overdrachtsscenario wordt gegeven. Het advies wordt vertaald in een implementatieplan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht. Voorafgaandelijk aan de subsidieaanvraag voor strategisch advies dient de onderneming een scan of coachingtraject te doorlopen. Het overdrachtsplan bestaat uit volgende elementen:

 • een analyse van de onderneming (swot, waardebepaling, inschatting groeimogelijkheden, analyse van minstens 2 overdrachtsscenario's);
 • een onderbouwd advies over het te kiezen overdrachtsscenario;
 • een implementatieplan om de onderneming klaar te maken voor de overdracht.

De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het specifieke domein overdracht van de pijler strategisch advies.

5. Een opportuniteitsanalyse in het kader van het groeibeleid:

Een opportuniteitsanalyse is een strategisch advies, waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de groeideterminanten die in de potentiële groeionderneming aanwezig zijn, een actieplan wordt opgemaakt die de onderneming in staat moet stellen om haar groei te kunnen versnellen. De systematiek van deze opportuniteitsanalyse, vermeld op de website, bevat een scan in het analyserend gedeelte en een SWOT-analyse in het richtinggevend gedeelte.
De subsidieaanvraag met betrekking tot deze analyse moet worden ingediend in het specifieke domein groei van de pijler strategisch advies.

6. Een strategisch energieadvies:

Het strategisch energieplan is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een energieproject wordt beoordeeld. Een energieproject streeft naar een oplossing op bedrijfsniveau voor een vraagstuk, gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten, rond maximale energie-efficiëntie, maximale energie-zelfvoorziening of maximaal gebruik van hernieuwbare energie waarbij telkens een CO²-reductie wordt nagestreefd, telkens volgens het ‘trias energetica’-principe.
De subsidieaanvraag met betrekking tot dat plan moet worden ingediend in het specifieke domein energie van de pijler strategisch advies.

7. Een strategisch milieuadvies:

Het strategisch milieuplan is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische haalbaarheid van een milieuproject wordt beoordeeld. Het milieuproject streeft naar een oplossing op bedrijfsniveau voor een vraagstuk, gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten, met betrekking tot een lagere milieudruk of het sluiten van water- en materiaalkringlopen, volgens het ‘Ladder van Lansink’-principe.
De subsidieaanvraag met betrekking tot dat plan moet worden ingediend in het specifieke domein milieu van de pijler strategisch advies.

8. Een designmanagementplan:

Designmanagement is een multidisciplinair plannings-  en managementproces dat design inzet om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Designmanagement verbindt design, management, innovatie, technologie, en klantenbehoeften om tot een concurrentievoordeel te komen, rekening houdend met economische, culturele en ecologische factoren. Het designmanagementplan is een schriftelijk rapport en omvat volgende luiken:

 • Design audit

Het designbureau licht het bedrijf door op een multidisciplinaire wijze, bekijkt hoe het bedrijf/product zich nu positioneert op de markt en onderzoekt op een kwalitatieve manier de visie van de klanten (rechtstreekse en onrechtstreekse). Zowel de product- als de merk identiteit moeten geanalyseerd worden. Hieruit kunnen opportuniteiten worden geformuleerd. De positionering en de opportuniteiten worden gevisualiseerd zodat het bedrijf snellere en gerichtere keuzes kan maken.

 • Designstrategie

Op basis van de resultaten van de design audit worden  samen met de belangrijkste belanghebbenden in het bedrijf  ‘de waarden’ van het bedrijf bepaald en de nieuwe designstrategie gedefinieerd waarbinnen nieuwe producten/diensten kaderen. De nieuwe designstrategie wordt ook gevisualiseerd waardoor het bedrijf en alle stakeholders onmiddellijk inzicht krijgen. Designmanagement is in essentie de brug slaan tussen design en business. Dat is geen evidente opgave vandaar dat visuele ondersteuning van advies ter verificatie van de designstrategie vaak aangewezen is. Die visuele ondersteuning van concepten en ideeën kan via storyboards, dummies en rapid prototypes (3D prints).

 • Implementatieplan

Gelet op het feit dat dergelijk advies multidisciplinair is, een kantelmoment kan betekenen voor de onderneming en een lange termijn karakter heeft, kan steun voor het advies en de begeleiding bij de implementatie van het advies via de pijler Strategisch Advies een stimulans zijn om ondernemingen aan te zetten tot de integratie van het designgebeuren in hun onderneming.

De subsidieaanvraag met betrekking tot deze strategie moet worden ingediend in het specifieke domein design van de pijler strategisch advies.

Omvang steun

De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de ondernemerschapsbevorderende diensten.  In volgende tabel worden de verschillende steunpercentages en steunplafonds weergegeven:

 

Opleiding

Advies

Advies Internationaal ondernemen

Technologie
verkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50%

Steunplafond per pijler

€2.500

€2.500

€5.000

€10.000

€ 25.000

€10.000

Max. per periode

€15.000

€25.000

Periode

1 kalenderjaar

Toelichting bij de tabel voor de pijler Strategisch Advies:

 • 50% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van €25.000 voor de onderdelen:
  • Haalbaarheidsstudie;
  • Transformatiestrategie;
  • Overdrachtsplan;
  • Strategisch energieplan;
  • Strategisch milieuplan;
  • Designmanagementplan.
 • 75% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van €25.000 voor de onderdelen:
  • Doorstartplan in het kader van preventief bedrijfsbeleid;
  • Opportuniteitsanalyse.
 • Het aanvaardbare projectbedrag dient minimum €7.500 te bedragen;
 • Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;
 • Bij de berekening worden volgende kosten aanvaard: de kosten voor het advies, exclusief btw en de bedragen van de voorschotfacturen, die gefactureerd worden door een dienstverlener erkend voor strategisch advies.
  Enkel facturen waartegenover geleverde prestaties staan kunnen betaald worden met de kmo-portefeuille.

Aanvraagprocedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

Vanaf 1 april 2014 zal een erkende dienstverlener niet langer kunnen optreden als gemachtigde van een onderneming waaraan de dienstverlener gesubsidieerde diensten verleent, zelfs indien de dienstverlener beschikt over een schriftelijke volmacht. Ondernemingen die in het verleden een erkende dienstverlener volmacht hebben gegeven en hebben aangesteld als gemachtigde van hun onderneming moeten bijgevolg een andere gemachtigde gebruiker aanstellen. Welke stappen u moet ondernemen om een nieuwe gemachtigde aan te stellen kunt u terugvinden in de demo gebruikersbeheer.

Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een erkende dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. De eigenlijke aanvraagprocedure verloopt via de instructies vermeld op de website. Hieronder staat vermeld welke stappen doorlopen moeten worden.

 

 

 • Extra procedure voor strategisch advies:

Bij een subsidieaanvraag voor strategisch advies moet naast het indienen van de subsidieaanvraag ook de overeenkomst aan Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaamse overheid) bezorgd worden. Het agentschap moet zich hiermee immers akkoord verklaren. Een uitspraak over het al dan niet in aanmerking komen voor de pijler strategisch advies gebeurt binnen de 30 kalenderdagen. Het bedrijf wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Op het einde van het adviestraject (wanneer de klant al meer dan 50% van het globale factuurbedrag uit zijn kmo-portefeuille wil betalen) moet een kopie van het advies en een verslag van de dienstverlener aan Agentschap Innoveren & Ondernemen bezorgd worden en moet het agentschap zich hiermee opnieuw akkoord verklaren (binnen de 30 kalenderdagen). Pas nadien kan het saldo met de elektronische portefeuille betaald worden.

 • Extra procedure groei:

De onderneming moet vooraf als potentieel groeibedrijf worden aanvaard door één van de stakeholders van het groeibeleid:

1. De ondernemer contacteert één van de stakeholders die door middel van een aantal toetsingsvragen nagaat of de onderneming klaar is voor de oefening.
2. Indien uw onderneming in aanmerking komt om deze opportuniteitsoefening te laten uitvoeren, geeft de stakeholder een driepartijencontract (onderneming, adviseur en Agentschap Innoveren & Ondernemen) mee.
3. De onderneming  contacteert vervolgens een erkende adviseur naar keuze en laat het contract aanvullen.
4. De onderneming doet de digitale subsidieaanvraag van de opportuniteitsanalyse via de kmo-portefeuille en stuurt het contract op naar Commissie Strategisch Advies en Coaching van Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12. U kunt ook een scan van uw ondertekende overeenkomst mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be.
5. Deze aanvraag wordt besproken op de maandelijkse Commissie Strategisch Advies en Coaching.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700
F 02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP