Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kmo-portefeuille - Coaching (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 04 apr '16

Via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen konden kmo's in de pijler coaching een subsidie bekomen van 50% van de kostprijs (max. van €10.000 per kalenderjaar) voor het volgen van externe coachingtrajecten bij erkende dienstverleners. Deze maatregel werd vervangen door de vernieuwde kmo-portefeuille (sinds 1 april 2016) en de Kmo-groeisubsidie (vanaf 11 mei 2016).

De Kmo-portefeuille was een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs kmo’s jaarlijks tot €40.000 subsidie konden bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De steun kon verkregen worden bij de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend werden door erkende dienstverleners. De in aanmerking komende diensten werden ondergebracht in zes pijlers: opleiding, advies, technologieverkenning, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching.

Wie kwam in aanmerking

De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel

-jaaromzet
-balanstotaal

 

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

 

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de Europese kmo-definitie.

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

Wat kwam in aanmerking

Coaching is een begeleidingstraject om de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte ondernemer in zijn ondernemingsprocessen te verbeteren. Coaching draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Met de pijler coaching zal gericht steun gegeven worden aan coachingtrajecten rond welbepaalde beleidsrelevante uitdagingen bij kmo’s. Er zijn drie domeinen in de pijler coaching, het domein bedrijfsoverdracht, het domein groei en het domein energiebesparende maatregelen.

Domein bedrijfsoverdracht

Hierbij zullen bedrijven waar de bedrijfsoverdracht wordt voorbereid, of waar het bedrijf recent is overgedragen aan de nieuwe bedrijfsleiding gecoacht kunnen worden.

Coaching bij bedrijfsoverdracht is een begeleiding waarbij de coach door vraagstelling de gecoachte(n) helpt:

 1. Persoonlijke of gemeenschappelijke doelen te formuleren;
 2. Een genuanceerd beeld te krijgen van de situatie. Daartoe zal de coach ook actief naar intenties en motivatie binnen de familie en het personeel peilen.
 3. Verantwoordelijkheid te nemen (alternatieve strategieën en handelswijzen te bekijken en tegen elkaar af te wegen),
 4. Keuzes te maken en zo de zelfredzaamheid te verhogen.

De coach is geen kennisleverancier, maar bewaakt het proces en kan eventueel deskundigen aanbevelen.

Voorbeelden van vragen die een coach kan opnemen:

 1. Wat moet er met de onderneming gebeuren (o.a. continuïteit, kennisborging)?
 2. Wat is er nodig voor een geslaagde overdracht van eigendom/leiding (o.a. profiel opvolger, keuzes en aandachtspunten rond de overdracht)?
 3. Welke rol de wil overdrager tijdens en na de overdracht nog wel en niet opnemen in de onderneming?
 4. Hoe moet de gecoachte met familie- en personeelskwesties omgaan?

Domein groei

In het kader van de ondersteuning van de Gazellebedrijven zullen de groeibedrijven die internationaal willen doorgroeien tijdens dit traject gesubsidieerde begeleiding kunnen krijgen met de kmo-portefeuille.

Coaching bij groei biedt het geselecteerd potentieel groeibedrijf met internationale ambities ondersteuning om het actieplan, komende uit de opportuniteitsanalyse, verder uit te werken en te implementeren. Door middel van een vooraf afgesproken coaching traject draagt de dienstverlener, als klankbord, mentor en/of ervaringsdeskundige, bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming.

Domein energiebesparende maatregelen

Bij coaching betreffende energiebesparende maatregelen kan een kmo een studiebureau inschakelen om de energiebesparende investeringen te begeleiden en op te volgen.

Voor een bepaald, vooraf vastgelegd begeleidingstraject kan een kmo een studiebureau inschakelen om na het inschatten en bestuderen van de situatie ook de nodige offertes op te vragen. Het studiebureau beoordeelt deze, kiest er de beste uit en volgt de realisatie van de investering op.

Er kunnen diensten in volgende thema's gesubsidieerd worden:

 • perslucht;
 • sanitair warm water;
 • koeling.

Omvang steun

De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de ondernemerschapsbevorderende diensten.  In volgende tabel worden de verschillende steunpercentages en steunplafonds weergegeven:

 

Opleiding

Advies

Advies Internationaal ondernemen

Technologie
verkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50%

Steunplafond per pijler

€2.500

€2.500

€5.000

€10.000

€25.000

€ 10.000

Max. per periode

€15.000

€25.000

Periode

1 kalenderjaar

Toelichting bij de tabel voor de pijler coaching:

 • 50% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van €10.000 per kalenderjaar;
 • het aanvaardbare projectbedrag dient minimum €500 te bedragen;
 • Het maximaal subsidiabel uurtarief bedraagt €90 (excl. btw);
 • Het maximum betoelaagbare bedrag bedraagt €25.000 per kalenderjaar voor het geheel van de twee volgende pijlers: strategisch advies en coaching
 • Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken.

Aanvraagprocedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

Vanaf 1 april 2014 zal een erkende dienstverlener niet langer kunnen optreden als gemachtigde van een onderneming waaraan de dienstverlener gesubsidieerde diensten verleent, zelfs indien de dienstverlener beschikt over een schriftelijke volmacht. Ondernemingen die in het verleden een erkende dienstverlener volmacht hebben gegeven en hebben aangesteld als gemachtigde van hun onderneming moeten bijgevolg een andere gemachtigde gebruiker aanstellen. Welke stappen u moet ondernemen om een nieuwe gemachtigde aan te stellen kunt u terugvinden in de demo gebruikersbeheer.

Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een erkende dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. De eigenlijke aanvraagprocedure verloopt via de instructies vermeld op de website. Hieronder staat vermeld welke stappen doorlopen moeten worden.

 

 

Extra procedure voor coaching

Bij een subsidieaanvraag voor coaching moet naast het indienen van de subsidieaanvraag ook de overeenkomst aan Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaamse overheid) bezorgd worden. Het agentschap moet zich hiermee immers akkoord verklaren.

Een uitspraak over het al dan niet in aanmerking komen voor de pijler coaching gebeurt binnen de 30 kalenderdagen. Het bedrijf wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Op het einde van het coachingtraject (wanneer de klant al meer dan 50% van het globale factuurbedrag uit zijn kmo-portefeuille wil betalen) moet een kopie van het advies en een verslag van de dienstverlener aan Agentschap Innoveren & Ondernemen bezorgd worden en moet het agentschap zich hiermee opnieuw akkoord verklaren (binnen de 30 kalenderdagen). Pas nadien kan het saldo met de elektronische portefeuille betaald worden.

Bij een subsidieaanvraag van een coachingtraject moet u nadat u de online aanvraag heeft doorlopen een kopie van de overeenkomst die u heeft afgesloten met uw dienstverlener opsturen naar de Commissie Strategisch Advies en Coaching van het agentschap (zie adres contactinformatie).
U kunt ook de gescande stavingsdocumenten mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700
F 02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP