Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kmo-portefeuille - Advies (Gearchiveerd)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 05 apr '16

Via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen konden kmo's in de pijler advies een subsidie bekomen van 50% van de kostprijs (max. van €2.500 per kalenderjaar) voor het inwinnen van bepaalde externe adviezen bij erkende dienstverleners. Sinds 1 april 2016 is deze maatregel vervangen door de vernieuwde kmo-portefeuille.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing van Agentschap Innoveren & Ondernemen, waarlangs kmo’s jaarlijks tot €40.000 subsidie kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De steun kon verkregen worden bij de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend werden door erkende dienstverleners. De in aanmerking komende diensten werden ondergebracht in zes pijlers: opleiding, advies, technologieverkenning, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching.

Wie kwam in aanmerking

De kmo-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel

-jaaromzet
-balanstotaal

 

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

 

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de Europese kmo-definitie.

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

Wat kwam in aanmerking

Schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een erkende dienstverlener, die bestaan uit het in kaart brengen en onderzoeken van problemen (een analyse van de probleemstelling), een eigenlijk advies (oplossingen en waardevolle raadgevingen) een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.
Het implementatieplan staat voor een soort conceptueel draaiboek voor wanneer het advies zou uitgevoerd worden. Het is niet de werkelijke realisatie of uitvoering van het advies zoals het indienen en opmaken van vergunningen of het opmaken van contracten/overeenkomsten. 

Wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. inzake milieu, energie, kwaliteit), adviezen in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat of label, adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid of reclame), het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen (bv. site-onderzoek inzake bodemsanering en bodembescherming) zijn uitgesloten van steun. Ook diensten met betrekking tot subsidies komen niet in aanmerking.

Een advies is dus steeds schriftelijk, gepersonaliseerd en op maat van de onderneming. De implementatie zelf komen nooit in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Voorbeelden: marketingstudie en het bijhorende advies, communicatieplan, investeringsanalyse, marktstudie en bijhorend advies,…

Omvang steun

De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de ondernemerschapsbevorderende diensten. In volgende tabel worden de verschillende steunpercentages en steunplafonds weergegeven:

 

Opleiding

Advies

Advies Internationaal ondernemen

Technologie
verkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50%

Steunplafond per pijler

€2.500

€ 2.500

€5.000

€10.000

€25.000

€10.000

Max. per periode

€15.000

€25.000

Periode

1 kalenderjaar

Toelichting bij de tabel voor de pijler advies:

  • 50% van de kostprijs kan betoelaagd worden tot een maximum van €2.500 per kalenderjaar;
  • Het aanvaardbare projectbedrag dient minimum €500 te bedragen;
  • Het maximaal subsidiabel uurtarief bedraagt €90 (excl. btw);
  • Het betreft een jaarlijkse cyclus met een extra betaaljaar om de lopende projecten af te werken;
  • Het maximum betoelaagbare bedrag bedraagt €15.000 per kalenderjaar voor het geheel van de vier volgende pijlers: opleiding, advies, technologieverkenning en advies internationaal ondernemen;
  • Bij de berekening worden volgende kosten aanvaard: de kosten voor het advies, exclusief btw en exclusief de bedragen van de voorschotfacturen, die gefactureerd worden door een dienstverlener erkend in de pijler advies. Enkel facturen waartegenover geleverde prestaties staan kunnen betaald worden met de kmo-portefeuille.

Aanvraagprocedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

Vanaf 1 april 2014 zal een erkende dienstverlener niet langer kunnen optreden als gemachtigde van een onderneming waaraan de dienstverlener gesubsidieerde diensten verleent, zelfs indien de dienstverlener beschikt over een schriftelijke volmacht. Ondernemingen die in het verleden een erkende dienstverlener volmacht hebben gegeven en hebben aangesteld als gemachtigde van hun onderneming moeten bijgevolg een andere gemachtigde gebruiker aanstellen. Welke stappen u moet ondernemen om een nieuwe gemachtigde aan te stellen kunt u terugvinden in de demo gebruikersbeheer.

Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een erkende dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties. De eigenlijke aanvraagprocedure verloopt via de instructies vermeld op de website. Hieronder staat vermeld welke stappen doorlopen moeten worden.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700
F 02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP