Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 24 jul '17

Zelfstandigen en micro-ondernemingen kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemendie een subsidie bekomen van €79,07 per kalenderdag (2017) gedurende een maximumperiode van 30 kalenderdagen. De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is. De inrichting moet dus gesloten zijn gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen.

In het kader van de zesde staatshervorming werden bepaalde activiteiten van het Participatiefonds overgedragen naar de gewesten sinds 1 juli 2014. Voor het Vlaams Gewest heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen de praktische behandeling van de aanvragen toevertrouwd aan PMV/Z (voorheen Participatiefonds Vlaanderen).

Vanaf 1 juli vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel en de Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken. Voor werken die al vóór 1 juli 2017 gestart zijn, kunnen beide maatregelen toch nog worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt uitsluitend voor micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers, jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal lager of gelijk aan €2 miljoen). Vzw’s zijn geen aanvaardbare juridische vorm.

De voornaamste activiteit van de onderneming strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.
De zelfstandige mag ook geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die de hinder ondervindt.

Om de vergoeding te bekomen moet de hinder tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is, en dit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. De inrichting moet dus gesloten zijn.

De inkomenscompensatievergoeding is bestemd voor alle zelfstandigen werkzaam in de onderneming, met inbegrip van de meewerkende partners. Binnen eenzelfde zaak kunnen dus meerdere zelfstandigen de vergoeding genieten, op voorwaarde dat ze actief zijn in de onderneming op het moment van de aanvraag van de vergoeding.

Omvang steun

De vergoeding bedraagt €77,69 per kalenderdag voor 2017. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting.
De maximumperiode is 30 kalenderdagen. Er bestaat evenwel een mogelijkheid tot verlenging zodat de volledige periode van de hinder kan gedekt worden.
De vergoeding is belastbaar.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt als volgt:

  • De gemeente brengt 14 tot 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werken elke betrokken zelfstandige  op de hoogte dat er werken met mogelijke hinder zullen aanvangen en dat men een inkomenscompensatievergoeding kan ontvangen.
  • Van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de werken, vraagt de verantwoordelijke van de onderneming aan de gemeente een attest van hinder aan.
    Dit attest bewijst dat er werken in uitvoering zijn of zullen uitgevoerd worden en dat deze werken hinder veroorzaken voor de onderneming. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het aanvraagformulier, reikt de gemeente het attest van hinder aan de zelfstandige uit.
  • Minstens 7 dagen voor de sluiting moet de zelfstandige bij het Participatiefonds Vlaanderen twee documenten indienen, namelijk een formulier tot aanvraag van de vergoeding en het attest van hinder van de gemeente.

Het aanvraagformulier hinderattest, het attest van hinder en de aanvraag tot vergoeding, vindt u op vlaio.be/artikel/formulieren

Contact Informatie

PMV/z
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 53 10
vergoedingen@fonds.vlaanderen

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP