Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
  • U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact"

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.  

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.vlaio.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de portaalsite

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vlaio.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.vlaio.be wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Digitale steunmaatregelen

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft een aantal digitale steunmaatregelen ontwikkeld ter ondersteuning van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest, zoals de de ecologiepremie, de kmo-portefeuille, ... Het zijn interactieve applicaties met een centrale registratiemodule en online beslissingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Vlaamse referentiedatabank om relevante data van de onderneming op te halen die nodig zijn om een dossier online goed te keuren. Al deze subsidies zijn gegroepeerd onder één centrale inkom. Deze ‘inkom’ komt reeds verregaand tegemoet aan het principe dat de kennis die bij de overheid zit, waar dan ook, niet opnieuw aan de ondernemer gevraagd wordt.

De website biedt enerzijds informatie over de steunmaatregelen beheerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, waaronder de steunmaatregelen groeipremie, ecologiepremie en de kmo-portefeuille en anderzijds de mogelijkheid om via de webapplicaties steunaanvragen in te dienen en te beheren. Ingediende aanvragen kunnen te allen tijde geconsulteerd worden via deze websites. Elke geregistreerde onderneming kan er ook haar ondernemingsfoto raadplegen waarin zij een overzicht krijgt van al haar steundossiers binnen het agentschap en waar zij de ondernemingsgegevens waarover het agentschap beschikt kan consulteren.

De informatie betreffende de steunmaatregelen is voor iedereen toegankelijk.

Alle informatie op deze websites, is van algemene aard. Met specifieke vragen kan u terecht bij de bevoegde diensten binnen het agentschap.
De toegang tot de digitale steunmaatregelen wordt geregeld door het ministerieel besluit dd 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag en het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmo-portefeuille.

Vooraleer de onderneming een subsidieaanvraag kan indienen en het subsidiedossier kan beheren via de website met betrekking tot voormelde subsidiebesluiten moet zij een registratieprocedure doorlopen overeenkomstig de instructies vermeld op de website en de bepalingen in voormeld besluit.

Conform artikel 7, 3de lid en artikel 8, 2de lid van voormeld ministerieel besluit dient de geregistreerde onderneming bovendien een volmacht te verlenen aan de gemachtigde applicatiegebruiker. De volmacht wordt verleend door het volmachtformulier. Het volmachtformulier moet niet opgestuurd worden naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen, maar wel bewaard worden door volmachtgever en gemachtigde. Het Agentschap Ondernenem kan dit te allen tijde opvragen.

Op verzoek van het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt het bewijs van het verlenen, het herroepen, het opzeggen en het stopzetten van het mandaat geleverd aan het agentschap.

UP