Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wettelijk kader

1. Vlaams

De juridische grondslag voor de pilootprojecten bestaat uit volgende bepalingen:

  • Art. 41, §4, c) van het decreet van 21 december 2001 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, dat bepaalt dat het Hermesfonds alle uitgaven voor zijn rekening neemt die voortvloeien uit elke andere uitgave die kadert in het sociaal,
  • economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering.
  • Art. 121, 4° lid, van het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, waarin wordt bepaald dat de minister, bevoegd voor de Economie, een delegatie heeft om uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering, aan te gaan.

Een strategisch advies is een advies dat betrekking heeft op een kantelmoment binnen de onderneming en dat leidt tot beslissingen waarvan de gevolgen moeilijk omkeerbaar zijn. Dit betekent dat het advies een langetermijnoplossing biedt die invloed heeft op de hele organisatie.

Een strategisch ICT-advies is een strategisch advies waarbij naast de economische ook de technische de haalbaarheid van een ICT-gerelateerd project wordt beoordeeld. Het project streeft naar een oplossing voor een bedrijfsbreed vraagstuk waarin ICT een belangrijke rol speelt, gesitueerd binnen de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten.

Strategisch personeelsmanagement is het beleid waarmee het menselijk kapitaal van een onderneming duurzaam wordt ingezet ter ondersteuning van de globale organisatiestrategie op de lange termijn.

Een strategisch personeelsmanagementadvies is een advies met betrekking tot het opzetten of hervormen van het strategisch personeelsmanagement. Het advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen verleend door een externe dienstverlener. Het strategisch advies bestaat minstens uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

2. Europees

De steun die in het kader van deze subsidiemaatregel wordt gegeven wordt  beschouwd als ‘de-minimissteun’, zoals bepaald in verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352), en alle latere wijzigingen van die verordening.

De ‘de-minimis’ regeling biedt de mogelijkheid om steun toe te kennen aan ondernemingen gelimiteerd tot 200.000 euro per 3 jaar. De periode van 3 jaar heeft een rollend karakter. Het is belangrijk te weten dat alle overheidssteun die onder ‘de-minimis’ valt meetelt om te bepalen of de limiet van 200.000 euro per 3 jaar al dan niet overschreden wordt. Indien de onderneming een verbonden onderneming is, gelden deze ‘de minimis’-drempels voor het groepsniveau van de verbonden ondernemingen.


UP