Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Over een periode van drie jaar moeten de in aanmerking komende opleidingskosten en het in aanmerking komend investeringsbedrag minstens gelijk zijn aan de instapdrempels. De instapdrempels hangen af van het soort steun (opleidings- of investeringssteun), van de grootte van de onderneming (ko, mo of go) en van het feit of de steunaanvraag al dan niet wordt ingediend door samenwerkende ondernemingen:

  Project ingediend
door
    Minimaal in aanmerking
komende opleidingskosten over
drie jaar
    Minimaal in aanmerking
komend investeringsbedrag
over drie jaar
 
een individuele KO 100.000 euro per onderneming 1.000.000 euro per onderneming
een individuele MO 200.000 euro per onderneming 2.000.000 euro per onderneming
een individuele GO 300.000 euro per onderneming 3.000.000 euro per onderneming
samenwerkende ondernemingen, allemaal KO 300.000 euro per project* 3.000.000 euro per project**
samenwerkende ondernemingen, waaronder minstens één MO 400.000 euro per project* 4.000.000 euro per project**
samenwerkende ondernemingen, waaronder minstens één GO 700.000 euro per project* 7.000.000 euro per project**

*minimum 50.000 euro/onderneming

** minimum 500.000 euro/onderneming

Er kan een aanvraag voor investeringssteun, een aanvraag voor opleidingssteun of een aanvraag voor investerings- en opleidingssteun worden ingediend.

Het transformatieproject beschreven in het transformatieplan moet altijd een investeringsdeel en een opleidingsdeel bevatten.

De projectperiode heeft een duur van maximaal drie jaar, die loopt vanaf de werkelijke startdatum.

De minister kan een verlenging van de projectperiode toestaan op advies van de administratie. De administratie geeft een positief advies als de onderneming aantoont dat de reden waarom een verlenging wordt aangevraagd, een onvoorzienbaar karakter heeft en dus als overmacht kan gecatalogeerd worden.

Opleidingssteun

Volgende opleidingen kunnen - behoudens enkele uitzonderingen - in aanmerking genomen worden:

opleidings-categorie

in aanmerking komende opleidingen

1

personeelskosten van de opleiders

2

verplaatsingskosten van opleiders en opgeleiden

3

andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden

4

afschrijving van werktuigen en uitrusting

5

kosten van diensten voor begeleiding en advisering

6

personeelskosten van de opgeleiden

Enkel de opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject komen in aanmerking.

Investeringssteun

De investeringen moeten in het actief van de ondernemingsbalans worden opgenomen en als vaste activa afgeschreven worden.

Volgende investeringen kunnen - behoudens enkele uitzonderingen - in aanmerking genomen worden:

rubriek jaarrekening

in aanmerking komende investeringen

21

immateriële vaste activa*

22

deels: gebouwen

23

installaties, machines en uitrusting

24

meubilair en rollend materieel

25

(on-balance) leasing en soortgelijke rechten

26

overige materiële vaste activa

27

activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Enkel de investeringen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject komen in aanmerking.

*Enkel de volgende immateriële investeringen kunnen in aanmerking worden genomen: activa die de technologieoverdracht inhouden door de verwerving van octrooirechten, licenties, knowhow of niet-geoctrooieerde technische kennis.


UP