Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Welke kosten komen in aanmerking?

De subsidie wordt aangewend voor het verwerven van de kennis die nodig is tijdens een transformatie-, innovatie- of internationalisatietraject. De kmo kan vrij kiezen om subsidie aan te vragen voor advies van een  externe dienstverlener en/of om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategische medewerker.

De kosten die in aanmerking komen voor het aanvragen van een kmo-groei-subsidie zijn:

1. Adviesverlening door een externe dienstverlener

Welke kosten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door de dienstverlener, betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.

Het advies is een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

De volgende adviezen komen niet in aanmerking voor steun:

 1. wettelijk verplichte adviezen;
 2. adviezen van permanente of periodieke aard;
 3. adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming;
 4. niet-gespecialiseerde adviezen;
 5. adviezen over subsidies.

De in aanmerking komende kosten voor het verstrekken van een advies door een dienstverlener zijn de volgende:

 • de personeels- en werkingskosten van de dienstverlener voor het verstrekken van het advies;
 • de verplaatsingskosten van de dienstverlener;
 • de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies.

Een kmo kan subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.

Wanneer kunnen de adviesprestaties starten?

De dienstverlener kan pas starten met de adviesverlening de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 mei 2016, kunnen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 juni 2016.

Welke dienstverleners komen in aanmerking?

De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. Dienstverleners kunnen geen beroep doen op onderaannemers daarvoor.

De gekozen dienstverlener moet altijd een derde zijn ten aanzien van de steunvragende onderneming. Een dienstverlener wordt niet beschouwd als een derde in de volgende gevallen:

 • de onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen;
 • de dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen;
 • de dienstverlener en de onderneming hebben minstens één gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder;
 • de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning.

Met de kmo-groeisubsidie kunnen geen adviezen worden gesteund die worden verstrekt door de volgende dienstverleners:

 • dienstverleners die uitgesloten, geschorst of geweigerd zijn bij de kmo-portefeuille;
 • dienstverleners die gerechtelijk zijn veroordeeld;
 • dienstverleners die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek.

2. Loonkost voor de aanwerving van een strategische medewerker

Welke kosten komen in aanmerking?

Met de kmo-groeisubsidie kan de bruto loonkost van een strategische medewerker worden gesubsidieerd tijdens het eerste werkjaar bij de kmo.

Onder “strategische medewerker” wordt begrepen iemand die geen loutere operationele of uitvoerende werkzaamheden uitoefent én die mee weegt op de strategische beslissingen van de kmo.

De strategische medewerker moet een derde zijn ten aanzien van de onderneming. De strategische medewerker wordt niet beschouwd als een derde ten aanzien van de onderneming in de volgende gevallen:

 1. de strategische medewerker heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen;
 2. de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de strategische medewerker zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning.

De bruto loonkost wordt gedefinieerd als het directe bruto jaarsalaris of –lonen van de aangeworven strategische medewerker. Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

De strategische medewerker moet minstens één jaar werkzaam blijven binnen de kmo voor de toekenning van de maximale subsidie van 25.000 euro.

Wanneer kan de strategische medewerker starten in de kmo?

De arbeidsovereenkomst met de strategische medewerker kan ten vroegste starten op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 mei 2016, kan de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 juni 2016.

Voorwaarden voor de toekenning van steun

 • De strategische medewerker wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract van onbepaalde duur.
 • Het gaat om een ‘nieuwe’ aanwerving voor de onderneming. De volgende personen komen dus niet in aanmerking:
 1. Personen die tewerkgesteld zijn of gewerkt hebben als werknemer voor de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming;
 2. Personen die als zelfstandige of interim medewerker actief zijn of actief zijn geweest bij de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming.

UP