Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat was groeipremie via call

De groeipremie is een financiƫle tegemoetkoming aan ondernemingen die investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest.

Voor het toekennen van een groeipremie wordt gebruik gemaakt van een oproepsysteem (call) waarbij tijdens een bepaalde periode steunaanvragen kunnen worden ingediend.

Deze aanvragen worden na de indieningperiode in een wedstrijdformule met elkaar vergeleken en aan de best scorende projecten wordt een groeipremie toegekend, tot uitputting van de vooraf vastgestelde budgettaire steunenveloppe.

Na de indieningperiode zal de applicatie voor alle ontvankelijke projecten de in aanmerking komende beoordelingscriteria onderzoeken. Voor elk criterium wordt een basiswaarde bepaald (de zogenaamde Li-waarde), van alle Li-waarden wordt het rekenkundig gemiddelde bepaald en wordt de standaarddeviatie berekend.

Vervolgens wordt aan de hand van deze resultaten voor elk criterium de normalisatiewaarde berekend (de zogenaamde Ln-waarde). Van alle genormaliseerde waarden wordt door middel van een wegingsfactor de gewogen waarde bepaald en tenslotte worden alle gewogen waarden samengeteld en wordt aan elke aanvraag een totaalscore toegekend.

Die totaalscore bepaalt de plaats van het project in de rangschikking. De ondernemingen die een plaats bekleden in de rangschikking waarbij de steunenveloppe nog niet uitgeput is, zijn gunstig gerangschikt. Diegenen die op een plaats staan waar de steunenveloppe uitgeput is, zijn ongunstig gerangschikt.

Aan de gunstig gerangschikte ondernemingen wordt een groeipremie toegekend.

De steunpercentages worden per oproep bij ministerieel besluit bepaald. Momenteel is het steunpercentage voor een kleine onderneming vastgesteld op 10% en voor een middelgrote onderneming op 5%, en dit ongeacht de steunzone waarin de investeringen zullen gerealiseerd worden.

De steun wordt berekend op het subsidiabel investeringsbedrag. Dit is het ingediende en aanvaarde investeringsbedrag na afschrijvingsaftrek.

Aan de groeipremie via call-systeem konden alleen kleine ondernemingen (ko) en middelgrote ondernemingen (mo) deelnemen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen en een aanvaardbare juridische vorm hebben.

Sinds 2005 is de nieuwe definitie van de Europese Commissie inzake de kmo van kracht.


UP