Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat komt in aanmerking?

De kmo-groeisubsidie is een steuninstrument waarmee kmo’s met groeiambitie gericht kunnen worden ondersteund tijdens groeitrajecten op het vlak van transformatie, innovatie en internationalisatie.

Enkele voorbeelden van groeitrajecten: een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen, groeien door buitenlandse markten aan te boren, transformeren met het oog op groei, een nieuw businessmodel implementeren,…

Deze inhoudelijke invalshoeken (transformatie, innovatie en internationalisatie) zijn geen afgescheiden categorieën; ook gecombineerde trajecten zijn mogelijk. Het is dus mogelijk dat een groeitraject zowel een innovatie-, transformatie- en/of internationale component heeft.

Met de kmo-groeisubsidie wordt een financiële ondersteuning geboden voor het verwerven van kennis om het groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door de aanwerving van een strategische medewerker voor het versterken van de onderneming op de vlakken waarin de onderneming kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject.

Een “strategische medewerker” wordt gedefinieerd als een persoon die geen loutere operationele of uitvoerende werkzaamheden uitoefent én die mee weegt op de strategische beslissingen van de kmo.

De kmo kan er ook voor kiezen om het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis in te kopen.

Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door de dienstverlener, betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.

Het advies is een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

De volgende adviezen komen niet in aanmerking voor steun:

  1. wettelijk verplichte adviezen;
  2. adviezen van permanente of periodieke aard;
  3. adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming;
  4. niet-gespecialiseerde adviezen;
  5. adviezen over subsidies.

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

1. “visie op economische groei”

De aanvrager heeft een welomlijnde visie over hoe de onderneming in de toekomst zal transformeren, innoveren of internationaliseren. Dit groeitraject (de processen van transformatie, innovatie of internationalisering) zal leiden tot duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen) van de onderneming.

2. “kantelmoment”

De aanvrager toont aan dat het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering. 

3. “onderbouwde aanpak”

De aanvrager toont aan dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde duurzame economische groei te realiseren en te bestendigen binnen de onderneming. Met dit criterium wordt een dubbele doelstelling beoogd: 

  • Enerzijds dient aangetoond te worden dat in het stappenplan aandacht wordt gegeven aan alle aspecten die geïmpacteerd worden door het groeitraject; 
  • Anderzijds dient de onderneming ook aan te tonen dat zij in staat is om het groeitraject duurzaam te realiseren nadat de subsidiabele periode is afgelopen. Hiervoor toont de onderneming aan dat ze over voldoende financiële middelen beschikt (of zal beschikken) om haar deel van het groeitraject te realiseren en dat er tijdens het traject voldoende aandacht is voor de interne gedragenheid van het groeitraject door het personeel.

4. “noodzaak aan strategische kennis”

De aanvrager toont cumulatief aan:

  • dat de kmo zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om het groeitraject succesvol te realiseren;
  • dat de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategische medewerker wel over die ontbrekende strategische kennis beschikt.

UP