Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat komt in aanmerking?

Er kan steun aangevraagd worden voor een strategisch ICT- of personeelsmanagementadvies dat wordt ingekocht bij externe dienstverleners.

1. Strategisch ICT-advies

Het inwinnen van een strategisch, onafhankelijk en neutraal ICT-advies moet de kmo stimuleren om ICT in te zetten als strategisch instrument binnen de onderneming en op die wijze de ondernemingsprocessen te optimaliseren. Het draagt ook bij tot de afstemming van de ICT-processen van de onderneming op de lange termijn.

Een strategisch ICT-advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen verleend door een externe dienstverlener. Het strategisch ICT-advies moet volgende elementen bevatten:

  • de probleemstelling: een omschrijving van het  bedrijfsbreed vraagstuk waarin ICT een belangrijke rol speelt;
  • een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de probleemstelling;
  • het eigenlijk advies, op basis van de analyse: een oplossing voor de probleemstelling samen met een beoordeling van de economische en technische de haalbaarheid van de oplossing;
  • een implementatieplan, eventueel met begeleiding bij de implementatie.

De dienstverlener adviseert welke ICT-diensten meest geschikt zijn voor een kmo aan de hand van de bestaande ICT processen in de onderneming. Dit is bedoeld om “business as usual”  activiteiten uit te sluiten, net als te geavanceerde oplossingen die niet opportuun zijn in het licht van het bestaande business model van de steunvragende onderneming.

Wettelijk verplichte adviezen, adviezen van permanente of periodieke aard, adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven en reguliere bedrijfsuitgaven, zoals het updaten van de standaard-IT-infrastructuur van de onderneming, komen niet in aanmerking voor steun.

2. Strategisch personeelsmanagementadvies

Strategisch personeelsmanagement is het beleid waarmee het menselijk kapitaal van een onderneming duurzaam wordt ingezet ter ondersteuning van de globale organisatiestrategie op de lange termijn. Het strategisch advies bestaat minstens uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

Het strategisch personeelsmanagementadvies moet volgende elementen bevatten:

  • Beschrijving van het huidig personeelsbestand naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, anciënniteit, buitenlandse origine, arbeidshandicap, kansengroepen) en welke uitdagingen hierin vervat zitten om het huidig personeelsbestand te integreren/transformeren naar het resultaat dat wordt vooropgesteld in het strategisch advies.
  • Bedrijfsstrategie vertaald naar een strategisch en duurzaam personeelsmanagementplan (hoeveel mensen nodig met welke competenties). Dit plan bevat een langetermijnanalyse van de impact van minstens vier van de vijf deelaspecten van de bedrijfsstrategie m.b.t. personeelsmanagement (zie tabel hieronder).

   Deelaspecten bedrijfsstrategie m.b.t. personeelsmanagement

1. Instroom 2. Doorstroom 3. Uitstroom 4. Werkbaar Werk 5.Arbeidsorganisatie

Werving

Selectie

Onthaal

Begeleiding voor nieuwe werknemer

Stages

Werkplekleren

Ontwikkeling

Feedback

Loopbanen

Evaluatie

Beloning

Motivatie

Competentie- en talentmanagement

Coaching

Kennisretentie

Ontslag

Outplacement

Werkvermogen

Werkstress

Werk-privébalans

Leren

Motiveren

Structuur

Systemen

Processen

Leidinggeven

  • Implementatieplan: Stappenplan voor de realisatie van het strategisch personeelsmanagementplan

Wettelijk verplichte adviezen, adviezen van permanente of periodieke aard, adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en reguliere bedrijfsuitgaven, komen niet in aanmerking voor steun.


UP