Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Voorwaarden

De voorwaarden in een notendop

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Andere voorwaarden:

 • Maximum 9 werknemers in dienst
 • Vaste openingsuren
 • Ernstige hinder door wegenwerken:
  • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Meer detailinformatie

Voor wie?

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

 • Aantal werknemers: De onderneming mag maximaal 9 werknemers hebben. Daarbij wordt alleen gekeken naar de RSZ-personeelsklasse vermeld in de VKBO. Met interimkrachten wordt geen rekening gehouden.
 • Rechtsvorm: Onder onderneming wordt verstaan: de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht, en buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut, die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  De onderneming moet een geldige rechtsvorm hebben aangenomen. Daarbij wordt alleen gekeken naar de rechtsvorm vermeld in de VKBO. Bekijk hier de lijst van de geldige rechtsvormen voor de toekenning van de hinderpremie.
  Vzw’s en overheidsondernemingen zijn uitgesloten.
 • Rechtstoestand: De onderneming moet in een geldige rechtstoestand verkeren. Daarbij wordt alleen gekeken naar de rechtstoestand vermeld in de VKBO. Bekijk hier de lijst van de geldige rechtstoestanden voor de toekenning van de hinderpremie.

Welke activiteiten?

Wij aanvaarden de activiteiten die te maken hebben met de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan eindgebruikers. Voor deze activiteiten is ter plaatse direct en persoonlijk contact met de klanten vereist. Deze activiteiten kunnen dan ook moeilijk op verplaatsing worden uitgeoefend.

Hierbij wordt alleen gekeken naar de NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging toegekend door de RSZ of door de btw-administratie.

Voor de hinderpremie zijn de aanvaardbare NACE-codes de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten is vereist en die redelijkerwijze moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Bekijk hier de lijst van de aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van deze premie (enkel de NACE-codes vermeld als groep 1).

Vaste openingstijden

Bijkomend wordt nagegaan of in de vestiging op vaste tijdstippen persoonlijk en direct contact met de klanten plaatsvindt. Als de vestiging geen vaste openingstijden heeft, kan geen hinderpremie (of sluitingspremie) worden toegekend.

Bij de elektronische aanvraag van de hinderpremie moet de onderneming de vaste openingstijden van de getroffen vestiging opgeven (Op welke weekdagen is de vestiging normaal gezien open?). De terugkerende jaarlijkse verlofperiode mag daarbij buiten beschouwing worden gelaten. De opgegeven openingstijden worden systematisch gecontroleerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Ernstige hinder

Om te kunnen spreken van ernstige hinder, moet cumulatief aan deze voorwaarden voldaan zijn:

 1. Het moet gaan om één of meerdere werkopdracht(en) waarbij een oppervlakte van meer dan 50m2 wordt opengebroken en die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd;
 2. De rijbaan of één of meer rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten;
 3. De werkopdracht(en) moet(en) de status ‘concreet gepland’ bereikt hebben. Dit wil zeggen dat de concrete planningsdatum ervan gekend is;
 4. De werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Hinderzone

Om in aanmerking te komen voor een hinderpremie (en voor een eventuele sluitingspremie die daarop kan volgen), moet de vestiging gelegen zijn binnen de hinderzone. 

Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de databank van wegenwerken. Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-werkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-werkzone is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Wat als ik geen brief ontvangen heb, en ik meen toch recht te hebben op de hinderpremie?

Stap 1

Kijk eerst na welke de voorwaarden zijn om als onderneming in aanmerking te komen. Is één van de voorwaarden niet op uw vestiging van toepassing, dan komt u niet in aanmerking.

Bent u dan nog altijd overtuigd van het feit dat uw onderneming met een specifieke vestiging in aanmerking zou moeten komen, kijk dan na of uw gegevens correct in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) staan. Daar halen wij ze immers op.

Stap 2

Kijk dan na of de werken waarvan u hinder ondervindt aan de voorwaarden voldoen:

 • Op www.geopunt.be/hinder-in-kaart ziet u welke werken geregistreerd zijn in GIPOD.
 • In sommige gevallen kan uw gemeentebestuur u helpen om te weten te komen of de werken aan de voorwaarden voldoen en in GIPOD zouden moeten zitten.

Als eventuele foutieve gegevens voor het einde van de werken gecorrigeerd kunnen worden (in de KBO of in GIPOD), kunt u alsnog geselecteerd worden en een kennisgevingsbrief ontvangen.

Stap 3

In laatste instantie, na het doorlopen van de vorige stappen, kunt u een mail sturen naar hinderpremie@vlaio.be. Deze mail moet minstens informatie bevatten over de onderneming (KBO-nummer, NACE-codes,…), de vestiging (adres,…), over de werken die ernstige hinder (gaan) veroorzaken voor de vestiging (straatnaam, duur, …) en over de stappen die u al ondernam. 


UP