Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Voor welke bedrijventerreinen?

 • Nieuwe bedrijventerreinen
  Nieuwe bedrijventerreinen zijn terreinen die volgens het gewestplan, een BPA of een RUP bestemd zijn of zullen worden voor de vestiging van bedrijven. De zones die hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten, horeca en kantoren zijn uitgesloten evenals de zones binnen afgebakende zeehavengebieden.
   
 • Verouderde bedrijventerreinen
  Verouderde bedrijventerreinen zijn terreinen die nog grotendeels in gebruik zijn en waarop infrastructurele ingrepen nodig zijn om redenen van economische, juridische, milieutechnische of ruimtelijke aard. Hiervoor komen ook zones hoofdzakelijk bestemd voor kleinhandelsactiviteiten in aanmerking.
   
 • Brownfields
  Brownfields zijn bedrijventerreinen die wegens verwaarlozing of onderbenutting zodanig aangetast zijn dat ze slechts productief kunnen gemaakt worden door middel van structurele maatregelen.
   
 • Wetenschapsparken
  Wetenschapsparken zijn bedrijventerreinen bestemd voor de vestiging van onderzoeksintensieve ondernemingen die een band hebben met een universitaire associatie.
   
 • Erkende strategische bedrijventerreinen
  Erkende strategische bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen die om economische redenen van strategisch belang zijn voor de Vlaamse economie. Het strategisch karakter moet door de minister bevoegd voor economie, na rapportering aan de Vlaamse Regering, erkend worden. Wetenschapsparken worden steeds geacht van strategisch belang te zijn en moeten niet erkend worden.
   
 • Knelpuntterreinen
  Terreinen die wegens (milieu)technische, juridische of beleidsmatige knelpunten niet gerealiseerd worden en dus niet resulteren in een bouwrijp aanbod.

UP