Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Voor wat?

Voortraject

Voor knelpuntterreinen, brownfields en verouderde bedrijventerreinen kan het voortraject gesubsidieerd worden.
Het kan bestaan uit een haalbaarheidsstudie of een procesbegeleiding. Het moet resulteren in een concreet plan van aanpak voor de herinrichting.

Een haalbaarheidsstudie kan bestaan uit een onderzoek naar de technische, organisatorische, financiële of juridische haalbaarheid van het terrein.

Procesbegeleiding wordt opgezet wanneer verschillende eigenaars of belanghebbenden betrokken zijn. De procesbegeleiding brengt ze samen en coördineert het onderzoekswerk.

De begeleiding kan bestaan uit:

 • het zoeken naar een consensus tussen eigenaars, relevante actoren en bevoegde instanties;
 • het opmaken van bestekken voor uit te besteden studiewerk en coördinatie van het eigen en uit te besteden studiewerk en haalbaarheidsonderzoek;
 • het opstellen van een masterplan of een plan van aanpak met inbegrip van het kader om tot een (her)ontwikkeling van het terrein te komen evenals de uitgifte en het beheer achteraf;
 • het coördineren en het uitvoeren van de verschillende acties die voorafgaan aan de eigenlijke (her)ontwikkeling;
 • het opmaken van een (her)inrichtings-, beheer-, uitgifte- en CO2-neutraliteitsplan;
 • het opstellen en uitvoeren van een sociaal begeleidingsplan en het verzorgen van de communicatie met de omwonenden.

De procesbegeleiding kan uitgevoerd worden door externen of door een al dan niet extra aangeworven personeelslid.

Infrastructuur

Voor het bouwrijp maken van de gronden worden de volgende werken aanvaard:

 • het verwijderen van alle niet meer te gebruiken infrastructuur, de nivellerings-, effenings- en draineringswerken inclusief het verleggen van openbare waterlopen, de beschoeiingswerken aan waterlopen, de beveiligingswerken aan bestaande bijzondere leidingen (persleidingen van water, gassen, vloeibare lucht, oliepijpleidingen)
 • De werken in het kader van het bouwkundig bodemgebruik worden alleen aanvaard a rato van het aandeel dat opgenomen wordt in het openbaar domein.

Voor de investeringen in het openbaar domein worden aanvaard:

 • het aanleggen van wegen en openbare parkeerplaatsen, met inbegrip van de aansluitingen op het bestaande wegennet;
 • het aanleggen van een rioleringsstelsel tot aan een bestaande of in een goedgekeurd programma geplande riolerings- of zuiveringsinfrastructuur;
 • het aanleggen van fietspaden gescheiden van de rijweg, met inbegrip van fietsstallingen;
 • het aanleggen van voetpaden;
 • het aanleggen van kaaimuren en extra verhardingen die nodig zijn voor de exploitatie van de kaaimuur als openbaar domein;
 • het aanleggen van de zate voor de aansluiting op het spoor en extra verhardingen voor de exploitatie;
 • laad- en losplatforms voor terminals op het openbaar domein bij gecombineerd vervoer;
 • het aanleggen en uitbreiden van het algemene waterdistributienet, de hydranten inbegrepen;
 • het aanleggen en uitbreiden van een alternatief waterleidingsnet, eventuele hydranten inbegrepen;
 • het aanleggen en uitbreiden van een effluentleiding;
 • het aanleggen van beplantingen en van een buffergebied, exclusief het onderhoud na de voorlopige oplevering;
 • de werken die nodig zijn voor het aanleggen van telematica-infrastructuur (zonder de kabel);
 • het aanleggen van wachtkokers;
 • het aanleggen van openbare verlichting;
 • ecologische investeringen;
 • de infrastructuur nodig om het terrein af te sluiten;
 • het archeologisch voor onderzoek en archeologisch onderzoek, inclusief rapportering;
 • de aankoop en het plaatsen van signalisatie;
 • het aanleggen van een warmtenet.

Bovenop deze werken kan de minister bevoegd voor economie nog andere werken die bijdragen tot de verduurzaming van het terrein in aanmerking nemen.

Van de goedgekeurde subsidiabele werken worden alle werken in meer aanvaard voor zover ze onmiddellijk aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen meegedeeld worden en ook aanvaard worden.

Onkosten

Naast de investeringen en hun meerwerken worden ook de onkosten vergoed die voortvloeien uit de verrekeningen als gevolg van contractuele herzieningsbepalingen.

De BTW, de algemene, toezichts- en uitvoeringskosten en de kosten voor de voorbereidende en de uitvoeringsstudies worden niet meer gesubsidieerd.

Beheer

In aanmerking komende kosten:

 • kosten voor het personeel beperkt tot maximaal niveau A1 of het equivalent ervan;
 • personeelskosten verhaald op de bedrijven zijn uitgesloten;
 • de kosten moeten vallen in een aaneengesloten periode van 5 jaar vrij te kiezen door de begunstigde;
 • de overheadkosten = 15% van de personeelskosten zoals hiervoor bepaald.

UP