Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Voer een heldere boekhouding

Een goede boekhouding is onontbeerlijk. De boekhouding is immers het perfecte middel om een reëel zicht te krijgen op de financiële situatie van uw bedrijf. Enkel met een goede boekhouding kan u uw bedrijf op een gezonde manier leiden. Dit kan samen met een externe boekhouder gebeuren.
Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting, die verschillend is naargelang de omvang en de aard van het bedrijf:

Vereenvoudigde boekhouding

Een vereenvoudigde boekhouding mag door kleine ondernemingen (eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet, exclusief btw, kleiner dan €500.000) worden gevoerd. Het mag weliswaar niet in enkele sectoren: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit het bijhouden van:

 • een financieel dagboek dat u kunt splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld, het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening,
 • een aankoopboek met de facturen en creditnota’s van uw leveranciers,
 • een verkoopboek met de facturen en creditnota’s aan uw klanten,
 • een inventarisboek die een beschrijving en waardering van de voorraad omvat.
    

Volledige of dubbele boekhouding

Een dubbele boekhouding heeft een intrinsiek voordeel: door het gedetailleerde beeld dat op die manier wordt verkregen, kan u ze als een echt beleidsinstrument gebruiken.
De ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren zijn verplicht tot het voeren van een dubbele boekhouding.

Dit systeem omvat onderstaande verplichtingen:

 • een aangepast genormaliseerd rekeningstelsel (= boekhoudplan) volgen,
 • een model hiervan steeds op de zetel van de onderneming bewaren,
 • een aankoop-, verkoop- en financieel (bank- en kas-) dagboek en een voldoende gedetailleerde inventaris bijhouden,
 • het opstellen van een jaarrekening, de jaarrekening omvat:
 • de balans waarin alle bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming zijn opgenomen,
 • de resultatenrekening waarin de kosten en opbrengsten van het boekjaar zijn verwerkt,
 • de toelichting waarin alle rechten en plichten, bijkomende inlichtingen en gehanteerde waarderingsregels opgenomen zijn,
 • de sociale balans waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal tewerkgestelde personen, van de personeelsbewegingen, van de maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling en van de initiatieven om medewerkers op te leiden,
 • de jaarrekening van de vennootschap neerleggen bij de Nationale Bank van België binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Middelgrote bedrijven hebben de mogelijkheid tot het opstellen van een jaarrekening volgens een verkort schema. Grote bedrijven dienen te werken volgens het volledig schema. Tevens moeten deze ondernemingen een jaarverslag opstellen waarin de bestuurders rekenschap geven van hun beleid.
Grote ondernemingen zijn ondernemingen die gemiddeld op jaarbasis méér dan 100 werknemers tewerkstellen of méér dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van 50 werknemers,
 • jaaromzet excl. btw van €9.000.000,
 • balanstotaal van €4.500.000

UP