Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Stap 3: richt een vennootschap op

Indien u niet kiest voor een eenmanszaak, moet u een vennootschap oprichten.

Schema oprichting vennootschap

1. Stel een financieel plan op

Bij de oprichting van een nv, (e)bvba, cvba of comm.va moet een financieel plan opgemaakt worden dat overhandigd wordt aan de notaris die het bijhoudt.

2. Vraag een bankattest aan

Bij de oprichting van een vennootschap waarbij een zeker minimumkapitaal moet volgestort zijn voor de oprichting (nv, (e)bvba, cvba, comm. va), moet een bankattest aangevraagd worden. Dit is een attest waarin de financiële instelling bevestigt dat het oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de vennootschap.

3. Stel de statuten op

De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin worden onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap, opgenomen.

4. Stel een oprichtingsakte op

Een vennootschap wordt opgericht door middel van een oprichtingsakte. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm. V volstaat een onderhandse akte. Een authentieke akte, opgemaakt door een notaris, is vereist bij de oprichting van een nv, comm. va, (e)bvba en een cvba. Voor het opstellen en verlijden van de akte moeten de volgende documenten voorgelegd worden:

  • een financieel plan,
  • voor een inbreng in geld: het bankattest,
  • voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters.

5. Registreer de oprichtingsakte

De registratie van de oprichtingsakte dient binnen de vijftien dagen te gebeuren voor de authentieke akten (notariële akten) en binnen de vier maanden voor onderhandse akten bij een registratiekantoor van de FOD Financiën.

6. Laat de oprichtingsakte openbaar maken

De wet schrijft voor dat de oprichting van een handelsvennootschap moet worden bekendgemaakt door middel van het neerleggen van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Het uittreksel uit de oprichtingsakte wordt, voor wat betreft de authentieke akten, ondertekend door de notaris; de onderhandse akten worden door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten of door één van hen, die door de andere(n) bijzonder gemachtigd is, ondertekend.
De neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel moet binnen de 15 dagen na het ondertekenen van de definitieve akte (de aktedatum) gebeuren. Concreet moeten volgende stukken worden neergelegd:

  • het uittreksel uit de bekend te maken akte,
  • een afschrift van dat uittreksel,
  • de authentieke of onderhandse volmachten die aan de akte zijn gehecht,
  • het bankattest,
  • en eventueel het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de 15 dagen na neerlegging moet het uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De griffie verzendt de nodige stukken naar het Staatsblad. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

7. Leg een vennootschapsregister aan

In de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd.

8. E-depot

Het e-depot is een eenvoudig en snel hulpmiddel dat de notaris toelaat de formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve databanken. Ook de fiscale, sociale en kadastrale opzoekingen gebeuren via elektronische weg. Hierdoor wordt het oprichten van een vennootschap makkelijker en sneller.

Meer informatie over het oprichten van een vennootschap vindt u bij uw notaris: www.notaris.be.


UP