Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Resultaten 2016

Een ondernemer met complexe financieringsproblemen? De Vlaamse Kredietbemiddelaar zoekt een oplossing.

Elke ondernemer die complexe financieringsproblemen ondervindt en er niet in slaagt om deze op te lossen, kan terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Deze dienstverlening van het Agentschap Innoveren & Ondernemen speelt een neutrale, intermediaire rol tussen de ondernemer en de financiële instelling om in alle vertrouwen een oplossing te vinden.

De dienst komt bijvoorbeeld tussen bij:

  • Weigering van kredietaanvraag door de bank
  • Discussie omtrent terugbetalingsmodaliteiten van opgezegde kredieten
  • Problemen bij herschikking van bestaande kredieten

Resultaten Dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar

Aanvragen

Elke vraag tot bemiddeling wordt gesteld via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op onze website, www.vlaamsekredietbemiddelaar.be, en terechtkomt in de mailbox van kredietbemiddelaar@vlaio.be. Tijdens 2016 kwamen 203 aanvragen tot kredietbemiddeling binnen. Drie aanvragen werden onontvankelijk verklaard, aangezien het geen bedrijfsfinanciering betrof. Van de 200 ontvankelijke aanvragen werden 173 dossiers afgesloten (dd 1 maart 2017).

Type aanvrager

Bijna de helft van de aanvragers baat een bvba uit (47%) en bij 27% van de aanvragers betreft het een eenmanszaak. 9% van de aanvragen waren afkomstig van een nv, dus ook deze bedrijven vinden hun weg naar de dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar. In 8% van de gevallen betrof het een cv. cvba, vzw en vof komen slechts sporadisch voor.

Problematiek

Meer dan de helft van de afgesloten aanvragen betreft een problematiek rond de weigering van een nieuw krediet of de verhoging van een bestaand krediet (114 aanvragen). Ook de vraag naar herschikking van een krediet (al dan niet in combinatie met vraag tot verhoging) wordt door de bank niet steeds toegestaan (23 aanvragen). Bestaande kredieten die (bijna) opgezegd worden brengen de ondernemer ook in een moeilijke situatie (11 aanvragen). Vijf aanvragen ging over funding loss. Dit is een materie waarvoor ook bij Ombudsfin kan worden aangeklopt.

Grafiek met cijfers

Bedragen

De bedragen worden bijgehouden in intervallen. We kunnen afleiden dat de meerderheid van de kredieten zich situeren in de intervallen < 25.000 euro en tussen 25.000 euro en 100.000 euro. Indien we deze twee intervallen samen nemen, kunnen we concluderen dat meer dan de helft van de dossiers een aanvraag tot bemiddeling betreft omtrent een bedrag van < 100.000 euro. Ook de ondernemer met nood aan een beperkte bankfinanciering vindt dus zijn weg naar de Dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar. Ongeveer 20% betrof een vraag tot bemiddeling omtrent een bedrag tussen 250.000 euro en 1.000.000 euro en 12% omtrent een bedrag tussen 100.000 euro en 250.000 euro. Er waren ook 9 afgesloten dossiers met een vraag tot bemiddeling omtrent een bedrag > 1.000.000 euro.

Sectoren

Indien we kijken naar de sectoren waarin de aanvrager actief is (lijst met sectoren is gebaseerd op het voorstel van Febelfin aan NBB) zien we dat de meerderheid aanvragen betreft van ondernemers in groot– en kleinhandel (28%), gevolgd door diensten (25%), bouw (16%) en horeca (13%).

Resultaten

In eerste instantie zal de bemiddelaar samen met de ondernemer de oorzaak van weigering of de problematiek (weigering nieuw krediet, weigering verhoging of omzetting krediet, opzeg krediet, …) onderzoeken. Een melding op de NBB, een negatief eigen vermogen, schulden bij rsz en/of btw, bedrijf in WCO procedure, beperkte terugbetalingscapaciteit, … zijn de meest voorkomende oorzaken. Afhankelijk van het probleem worden alle mogelijke opties van alternatieve financiering (buiten de bank) met de ondernemer overlopen : winwinlening, Impulskrediet van Hefboom, Microkrediet van Microstart, mogelijkheden van waarborgregeling en PMV … Indien het om kleinere bedragen gaat, is de ondernemer met deze info dikwijls reeds geholpen (43 dossiers). Een eerste vereiste om tot bemiddeling te kunnen overgaan is dat de bemiddelaar zelf in het dossier gelooft. Wanneer de problematiek van die aard is dat een oplossing moeilijk haalbaar is, zal dit aan de ondernemer meegedeeld worden en is bemiddelen zinloos (17 aanvragen). Hierbij kan afhankelijk van de situatie doorverwezen worden naar Dyzo, waar de ondernemer naast een luisterend oor ook diepgaande begeleiding krijgt. Een tweede vereiste is dat de ondernemer alle noodzakelijke informatie doorgeeft om te kunnen bemiddelen en transparant is. In 38 dossiers reageerde de ondernemer niet meer na herhaaldelijke vraag om bijkomende informatie. In 27 dossiers loste het probleem zichzelf op en liet de ondernemer weten dat bemiddeling niet meer vereist was. Ook is het mogelijk dat er toch een oplossing komt in het dossier doordat de bemiddelaar gerichte vragen stelt of tips geeft aan de ondernemer, eens praat over de mogelijkheden met de boekhouder of de oplossing er komt via de tussenkomst van een andere bank (6 dossiers). Het effectief overgaan tot bemiddelen met de bank is een laatste stap in het kredietbemiddelingsproces. In 32 dossiers kwam het tot een positieve bemiddeling, dwz dat we aan de ondernemer een oplossing konden aanreiken die wijzelf en de bank als redelijk kunnen beschouwen. In 10 dossiers was de bemiddeling negatief. Dit kan doordat de bank over meer informatie beschikte dan dat de ondernemer ons had aangeleverd, of doordat de bank bij zijn standpunt bleef en het risico als te groot bleef inschatten.

Cijfers uit de tekst in een grafiek gegoten

Besluit

Veel meer dan vroeger moeten dossiers gesloten worden omdat ze niet tot een ‘rijp’ stadium komen. Als de bemiddelaar pertinente vragen stelt omtrent terugbetalingscapaciteit, recent cijfermateriaal, … haakt de aanvrager dikwijls af. Dit zou kunnen betekenen dat:

  • de ondernemer het aanvraagformulier invulde in een eerste paniekreactie en pas daarna tot inzicht kwam omtrent zijn situatie en mogelijkheden
  • de ondernemer bij de aanvraag tot kredietbemiddeling van de bank reeds duidelijke feedback kreeg en weet waar de knelpunten zich situeren, maar toch nog probeert om met een onvolledig dossier via de bemiddelaar zijn financieringsprobleem op te lossen
  • de ondernemer vindt dat de bemiddelaar het proces maar moet aanvatten met wat op een drafje kan aangeleverd worden. Dus echt ervoor gaan, doen sommigen niet
  • de ondernemer de vereiste informatie niet kan aanleveren, door bv gebrek aan medewerking van vertrouwenspersonen

Uit de gesprekken blijkt dat vele ondernemers zelf geen goed zicht hebben op de financiële situatie van hun onderneming. Druk bezig met dagelijkse activiteiten en beslommeringen blijft er geen energie meer over om ook nog oog te hebben voor de algemene en financiële toestand van de onderneming. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen steunt initiatieven waarbij de ondernemer terecht kan voor een bijvoorbeeld een gratis screening van zijn bedrijf, of uitgebreid advies en begeleiding met als doel de onderneming sterker te maken. Dit zou tegemoet moeten komen aan de nood aan (financiële) kennis over het eigen bedrijf.

Voorbeelden bemiddelingsopdrachten

Om enig zicht te krijgen op de aard van de bemiddelingsopdrachten, vindt u hieronder enkele cases die dit verduidelijken (uit Nieuwsbrief Agentschap Innoveren & Ondernemen, oktober 2016)

U bent zaakvoerder van een kleine maar goed florerende voedingsspeciaalzaak. Als dynamische ondernemer wil u groeien en ziet u de opportuniteit om dit groeitraject waar te maken via de aankoop van 3 geografisch gespreide panden. U kan een aanzienlijk deel van de investering zelf financieren, voor het overige deel vraagt u aan uw bank een investeringskrediet. Het wordt een heel moeizaam proces dat maanden aansleept. Van “ja het komt goed”, over “neen” en ”meer eigen inbreng” gewenst, tot uw kredietdossier op een hoger beslissingsniveau komt en finaal geweigerd wordt wegens te veel risico. Op dat ogenblik wordt het team van de Vlaamse Kredietbemiddelaar ingeschakeld. Het dossier lijkt perfect verdedigbaar, maar toch lukt de kredietbemiddeling niet. Het is het volste recht van de bank om het krediet al dan niet toe te staan.

Maar waarom moest een beslissing zo lang op zich laten wachten? Hier is zeker geen sprake van een optimale communicatie. Valt er dan met de banken niet te spreken? In sommige gevallen toch wel:

U baat al enkele jaren een goed draaiende horecazaak uit, gevestigd in een gehuurd pand. Plots dient zich een opportuniteit aan om het handelspand te kopen. De lokale bankier reageert heel snel maar negatief. De Kredietbemiddelaar die nu ook wordt ingeschakeld verneemt dat er wat spanningen zijn tussen bankier en ondernemer. Is dat een mogelijke oorzaak van de weigering? Zijn er nog meer communicatieproblemen? Onder impuls van de Kredietbemiddelaar worden de gesprekken hernomen met als gevolg dat de lening wordt toegestaan. Kredietbemiddeling geslaagd!

U was een gevestigde waarde in de engineeringwereld. Sedert 2002 startte u met innovatieve ontwikkelingen. Gedurende enkele jaren financierde de bank deze ontwikkelingen. Maar de omzet volgt moeizaam en de bank wordt zenuwachtig. Bijgevolg zoekt de ondernemer naar een nieuwe bank die, zo blijkt, gretig de bestaande kredieten wil overnemen en verder wil financieren. Het echtscheidingsproces verloopt evenwel in een bijzondere sfeer van wantrouwen, een vechtscheiding in het ondernemerswereldje. Vlotte communicatie en wantrouwen gaan moeilijk samen. De Kredietbemiddelaar komt als objectieve en neutrale partner tussen in het spanningsveld. Weliswaar is hier veel tijd nodig. Kredietbemiddeling gelukt.


UP