Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Reglementair kader voor Crowdfunding

Sinds 1 februari 2017: credit & equity crowdfundingplatformen moeten een vergunning bekomen

Op 20 december 2016 werd de crowdfundingwet (Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die een wettelijk kader invoert vanaf 1 februari 2017.

Deze nieuwe wet lanceert een plicht voor crowdfundingplatformen om een vergunning te bekomen van de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Deze nieuwe wet heeft enkel betrekking op platformen waarop het publiek in een onderneming belegt met het oog op het ontvangen van een eventuele winst. De regels slaan dus niet op platformen waarop het publiek een gift doet aan een project of een onderneming of om platformen waarop het publiek geld stort met het oog op het ontvangen van een tegenprestatie in natura.

De FSMA oefent toezicht uit op platformen die beleggingsinstrumenten commercialiseren. Ondernemingen die deze activiteit aanbieden, hebben in de meeste gevallen een afzonderlijke vergunning als "alternatieve-financieringsplatform" nodig. Gereglementeerde ondernemingen (zoals banken) die een activiteit als alternatieve-financieringsplatform uitoefenen, moeten geen aparte vergunningsaanvraag meer indienen. 

Vooraleer ze een vergunning verleent, screent de FSMA het ‘fit and proper’-karakter van de kandidaat-aandeelhouders en -leiding van de onderneming. Ze gaat ook na of de onderneming de verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid heeft afgesloten en of ze passend is georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de organisatie op IT-vlak.

Alle ondernemingen die alternatieve-financieringsdiensten verlenen – zowel de crowdfundingplatformen met een vergunning als de gereglementeerde ondernemingen die actief mogen zijn zonder vergunning – moeten een aantal regels naleven. Zo moeten ze onder meer nagaan of de beleggers voldoende kennis en ervaring hebben om te beleggen in de aangeboden beleggingsinstrumenten. Als dat niet het geval is, moeten ze hen waarschuwen.

De FSMA houdt toezicht op de naleving van deze regels. Ze kan onder meer inspecties uitvoeren en alle nuttige informatie opvragen. Ze kan herstelmaatregelen en administratieve sancties opleggen aan ondernemingen die de wetgeving niet naleven. De niet-naleving van bepaalde regels is bovendien een strafrechtelijke inbreuk.

De FSMA kan sinds 1 februari 2017 vergunningsdossiers ontvangen. De FSMA moet zich uitspreken over een vergunningsaanvraag binnen drie maanden nadat zij een volledig dossier heeft ontvangen. Personen die bij de inwerkingtreding de geviseerde activiteit al uitoefenen, mogen dat voorlopig verder doen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken. Zij moeten de FSMA binnen twee maanden na de inwerkingtreding laten weten dat zij deze activiteit uitoefenen en binnen vier maanden na de inwerkingtreding een volledig vergunningsdossier indienen.

Alle informatie in verband met het aanvragen van een vergunning is terug te vinden op de website van de FSMA. (Professionelen>Thema's>Crowdfunding) Ook de lijst met vergunde platformen kan hier worden geraadpleegd.

Trends en beleidsmogelijkheden

Om de toegang tot financiering voor ondernemers te verbeteren, werkt de Vlaamse overheid voortdurend aan nieuwe instrumenten. Daarom werd in de loop van 2013 een studie uitgevoerd naar crowdfunding.

Uit de studie blijkt dat crowdfunding in Vlaanderen duidelijk potentieel heeft. Er is marge voor de verdere uitbouw, waarbij de crowdfundinginitiatieven en de Vlaamse overheid elk hun rol kunnen spelen en de handen in elkaar slaan. Zo kan de groei van crowdfunding, als financieringswijze voor startende en andere ondernemingen, verder worden gestimuleerd.

De Vlaamse overheid heeft daarin vier taken:

  • Informeren: De Vlaamse overheid moet in eerste instantie informeren en sensibiliseren over crowdfunding. Agentschap Ondernemen zal de gekende crowdfundingplatformen opnemen in brochures en presentaties en informatiesessies en workshops rond crowdfunding organiseren.
  • Samenwerking stimuleren: Daarnaast zal het Agentschap Ondernemen gesprekken opstarten tussen de sector (crowdfunding-platformen) en mogelijke partners (BAN Vlaanderen, PMV, Participatiefonds, … De sector zelf zal gesensibiliseerd worden om zich te verenigen en te werken aan het naleven van internationale kwaliteitsstandaarden. De Belgische sector is hier overigens al mee begonnen.
  • “Kansrijke tussenvormen stimuleren: kredietunies: Bij crowdfunding is er vaak een grote afstand tussen de kredietgever (de crowd) en de kredietnemer (het project). Dit is een kans, maar tegelijk een drempel. Een tussenvorm zijn daarom de ‘kredietunies’, die bijzonder succesvol zijn in bv. de VS. Ook in Nederland zijn er momenteel verschillende kredietunies in oprichting. Een kredietunie in het zuivere model is een coöperatie van, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten aan de kmo’s. Kredietunies zijn sectoraal of geografisch georiënteerd, en bieden kmo’s een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet. Dergelijke coöperatie bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. De kredietgevers zijn kmo-ondernemers, die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Ze treden op als sponsor en coach voor hun collega-ondernemers.
    Het Agentschap Ondernemen start een vervolgonderzoek om na te gaan wat de kansen zijn voor het op korte termijn opstarten van dergelijke “kredietunies” in Vlaanderen.
  • Regelgeving optimaliseren: In België is het kader voor crowdfunding vrij strikt gereglementeerd ( zie ook http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx ). Er zijn ook belangrijke verschillen in de EU: zo hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk duidelijk lagere drempels voor financiering vanuit de “crowd”. De Vlaamse minister van economie zal daarom met de Belgische minister van financiën overleggen over de mogelijkheden om de Belgische reglementering af te stemmen op deze van de buurlanden. Hij zal ook - in afstemming met de Vlaamse stakeholders – reageren op de consultatie die de Europese Commissie momenteel (tot 31 december 2013) organiseert inzake crowdfunding, en de nood aan een aangepast Europees beleid.  

UP