Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Reglementair kader voor Crowdfunding

Informatie over de Belgische regelgeving kan u terugvinden op de website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten): http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx ).

Als promotor van een crowdfundingproject, moet u nagaan of een aantal financiële reglementeringen van toepassing zijn op uw project. Aan de hand van een aantal vragen geeft de FSMA hierop een duidelijk antwoord: http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/circ/nl/fsma_2012_15-1.ashx)

Vanaf 1 februari 2017: credit & equity crowdfundingplatformen moeten een vergunning bekomen

Op 20 december 2016 werd eindelijk de crowdfundingwet (Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die een wettelijk kader invoert vanaf 1 februari 2017.

Deze nieuwe wet lanceert een plicht voor crowdfundingplatformen om een vergunning te bekomen van de FSMA. Om die vergunning te verkrijgen, moeten een aantal voorwaarden worden voldaan zoals de uitoefening van de activiteit door een handelsvennootschap en de vestiging van het hoofdbestuur daarvan in België. De bestuurders mogen enkel natuurlijke personen zijn. Er mogen geen vennootschappen deelnemen aan het bestuur. Zij moeten beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid.

De onderneming moet worden stopgezet wanneer zij niet meer aan de vergunningsvoorwaarden voldoet. Wijzigingen aan de voorwaarden, bestuurders, enz… moeten worden medegedeeld aan de FSMA. Wanneer de onderneming haar activiteiten wil uitbreiden naar een ander land, dan kan de FSMA zich daartegen verzetten.

De platformen hebben een informatieplicht. Zij duiden hun cliënten op de kosten en lichten hen in over de bestaande wetgeving. De potentiële beleggers worden in kennis gesteld van de voornaamste kenmerken van de instrumenten waar zij in investeren. Zij moeten in staat zijn om deze te begrijpen en de risico’s ervan te kennen. De crowdfundingplatformen moeten de kennis en ervaring van de beleggers toetsen en beoordelen of de instrumenten passend zijn. Daarmee beoogt de wetgever de belegger te beschermen.

Een lijst van deze vergunde (erkende) crowdfundingplatformen zal gepubliceerd worden op de website van de FSMA .

Wil u op de hoogte gehouden worden van stand van zaken i.v.m. de erkende platformen ?

Registreer u dan voor de Rssfeed of nieuwsbrief van de Subsidiedatabank

Trends en beleidsmogelijkheden

Om de toegang tot financiering voor ondernemers te verbeteren, werkt de Vlaamse overheid voortdurend aan nieuwe instrumenten. Daarom werd in de loop van 2013 een studie uitgevoerd naar crowdfunding.

Uit de studie blijkt dat crowdfunding in Vlaanderen duidelijk potentieel heeft. Er is marge voor de verdere uitbouw, waarbij de crowdfundinginitiatieven en de Vlaamse overheid elk hun rol kunnen spelen en de handen in elkaar slaan. Zo kan de groei van crowdfunding, als financieringswijze voor startende en andere ondernemingen, verder worden gestimuleerd.

De Vlaamse overheid heeft daarin vier taken:

  • Informeren: De Vlaamse overheid moet in eerste instantie informeren en sensibiliseren over crowdfunding. Agentschap Ondernemen zal de gekende crowdfundingplatformen opnemen in brochures en presentaties en informatiesessies en workshops rond crowdfunding organiseren.
  • Samenwerking stimuleren: Daarnaast zal het Agentschap Ondernemen gesprekken opstarten tussen de sector (crowdfunding-platformen) en mogelijke partners (BAN Vlaanderen, PMV, Participatiefonds, … De sector zelf zal gesensibiliseerd worden om zich te verenigen en te werken aan het naleven van internationale kwaliteitsstandaarden. De Belgische sector is hier overigens al mee begonnen.
  • “Kansrijke tussenvormen stimuleren: kredietunies: Bij crowdfunding is er vaak een grote afstand tussen de kredietgever (de crowd) en de kredietnemer (het project). Dit is een kans, maar tegelijk een drempel. Een tussenvorm zijn daarom de ‘kredietunies’, die bijzonder succesvol zijn in bv. de VS. Ook in Nederland zijn er momenteel verschillende kredietunies in oprichting. Een kredietunie in het zuivere model is een coöperatie van, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten aan de kmo’s. Kredietunies zijn sectoraal of geografisch georiënteerd, en bieden kmo’s een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet. Dergelijke coöperatie bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. De kredietgevers zijn kmo-ondernemers, die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Ze treden op als sponsor en coach voor hun collega-ondernemers.
    Het Agentschap Ondernemen start een vervolgonderzoek om na te gaan wat de kansen zijn voor het op korte termijn opstarten van dergelijke “kredietunies” in Vlaanderen.
  • Regelgeving optimaliseren: In België is het kader voor crowdfunding vrij strikt gereglementeerd ( zie ook http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx ). Er zijn ook belangrijke verschillen in de EU: zo hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk duidelijk lagere drempels voor financiering vanuit de “crowd”. De Vlaamse minister van economie zal daarom met de Belgische minister van financiën overleggen over de mogelijkheden om de Belgische reglementering af te stemmen op deze van de buurlanden. Hij zal ook - in afstemming met de Vlaamse stakeholders – reageren op de consultatie die de Europese Commissie momenteel (tot 31 december 2013) organiseert inzake crowdfunding, en de nood aan een aangepast Europees beleid.  

UP