Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Opschorting Planbatenheffing

Op 30 juli 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe regelgeving omtrent de opschorting van de planbatenheffing voor brownfieldconvenanten. In bepaalde gevallen is het voor belastingplichtigen die als actor zijn opgenomen in een brownfieldconvenant, mogelijk om opschorting te krijgen voor de planbatenheffing. 

Belangrijk om te weten is dat net zoals bij de opschorting van de registratierechten, een definitieve vrijstelling pas wordt verleend op het moment dat het project conform de projectbeschrijving in de Brownfieldconvenant is gerealiseerd. Voor specifieke vragen m.b.t. heffingsprocedures kan u terecht bij de Vlaamse belastingdienst die de innende instantie is: http://belastingen.vlaanderen.be/redenen-voor-opschorting-van-de-planbatenheffing

Decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013

Afdeling 1. — Planbatenheffing - brownfieldconvenanten

Art. 12. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt een artikel 2.6.7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

 Art. 2.6.7/1. § 1. Op verzoek van de belastingplichtige wordt de heffing opgeschort voor de percelen die het voorwerp uitmaken van een brownfieldconvenant, definitief gesloten overeenkomstig hoofdstuk III van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, indien voldaan is aan elk van volgende voorwaarden :

1° de belastingplichtige is actor bij het brownfieldconvenant;

2° op de datum van inwerkingtreding van het RUP is het brownfieldconvenant nog niet gerealiseerd;

3° het verzoek tot opschorting gebeurt bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet of binnen een termijn van drie maanden na de definitieve afsluiting van het brownfieldconvenant.

§ 2. De opschorting vervalt van zodra de voorwaarden van het brownfieldconvenant niet of niet tijdig worden nageleefd. De opgeschorte heffing is in die gevallen alsnog verschuldigd. De belastingplichtige wordt hiervan in kennis gebracht.

De opgeschorte heffing is niet verschuldigd als wordt vastgesteld dat het brownfieldproject tijdig werd gerealiseerd conform de in het brownfieldconvenant opgenomen voorwaarden. In dit geval worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald, zonder dat moratoriuminteresten verschuldigd zijn.

§ 3. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de indiening en aanvaarding van het verzoek tot opschorting en voor de kennisgeving aan de belastingplichtige van het einde van de opschorting. ».

Art. 13. In dezelfde codex wordt een artikel 2.6.7/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 2.6.7/2. De heffingen die betrekking hebben op percelen die al voor de inwerkingtreding van artikel 2.6.7/1 het voorwerp uitmaken van een bestaand brownfieldconvenant, worden in afwijking van artikel 2.6.7/1, § 1, opgeschort als het verzoek tot opschorting gebeurt voor 31 december 2013.

De paragrafen 2 en 3 van artikel 2.6.7/1 zijn overeenkomstig van toepassing.


UP