Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Machtiging beenhouwer-spekslager

Vanaf 1 januari 2018 is er geen machtiging beenhouwer-spekslager meer nodig in het Vlaamse Gewest.
Concreet wil dit zeggen dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen vanaf die datum ook geen machtigingen meer zal uitreiken.
Wel zal u nog steeds over het getuigschrift ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ moeten beschikken.

De machtiging beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig heeft wanneer u een beenhouwerij of spekslagerij wenst uit te baten. Deze wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

De activiteit van een vleeswinkel wordt omschreven in het KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (bijlage III, code 2.1.) alsook op de activiteitenfiches Distributie (DIS) ACT 030 te raadplegen via de website.


Voor wie?

De machtiging beenhouwer-spekslager is steeds gelinkt aan een bepaald uitbatingsadres en is bestemd voor de onderneming die op dit adres de beenhouwerij of spekslagerij uitbaat (of de bereidingsplaats heeft in geval van ambulante verkoop)
De machtiging wordt uitgereikt op naam van de onderneming met vermelding van de vakverantwoordelijke van de beenhouwerij en/of spekslagerij.

Voorwaarden

De vakverantwoordelijke moet het bewijs van beroepsbekwaamheid leveren:

 • hetzij door een diploma afgeleverd door een beroepsschool of door een getuigschrift van leertijd;
 • hetzij door een beroepservaring van drie jaar voltijds of van vier jaar deeltijds,
  • als zelfstandige: via een attest afkomstig een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen;
  • als loontrekkende: via een attest afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • hetzij via een reeds uitgereikte vergunning beenhouwer-spekslager indien de vakverantwoordelijke vroeger de beroepsbekwaamheid al heeft bewezen.

Geldigheidsduur

Deze vergunning blijft geldig zolang alle voorwaarden vervuld blijven. In geval van wijziging van de vakverantwoordelijke of de uitbater moet een wijziging van de vergunning gevraagd worden. Bij een wijziging van het adres van de uitbating of juridische vorm moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Andere achteraf te vervullen formaliteiten

 • de niet-Europese handelaars moeten, behalve wanneer zij van een vrijstelling kunnen genieten, over een beroepskaart voor vreemdelingen beschikken;
 • een machtiging ambulante activiteiten verkrijgen via een erkend ondernemingsloket voor ambulante verkoop (bijv. op openbare markten);
 • zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • voldoen aan de btw-verplichtingen;
 • zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds;
 • een toelating verkrijgen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
 • een geldige milieuvergunning van de gemeente verkrijgen.

Wanneer?

Men moet voor de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van een machtiging beenhouwer-spekslager.

Hoe aanvragen?

Via één van de hieronder vermelde digitale aanvraagformulieren. Gelieve alle rubrieken (aanvrager met de correspondentiegegevens, onderneming, vakverantwoordelijke) zo volledig mogelijk digitaal in te vullen. Merk op : de aanvrager kan de zaakvoerder, medewerker maar ook een gevolmachtigde,... zijn. Alle briefwisselingen worden naar het correspondentieadres opgestuurd.


UP