Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe vraag ik steun voor een strategisch ICT- of personeelsmanagementadvies aan?

1. Aanvraagprocedure

BELANGRIJK: Lees de handleiding vooraleer te starten met de aanvraagprocedure!

De subsidie wordt aangevraagd op basis van een aanvraagformulier. Er is een aanvraagformulier voor strategisch ICT-advies en een aanvraagformulier voor strategisch personeelsmanagementadvies.

De indiening gebeurt elektronisch door uw aanvraag te mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be

Een ontvankelijke subsidieaanvraag bestaat uit volgende documenten:

 • Een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier in Excel formaat
 • Een gedateerde en ondertekende kopie van de ‘Verklaring op Erewoord’ (zie aanvraagformulier)
 • Een kopie van de ondertekende overeenkomst met de externe dienstverlener

  De overeenkomst moet minstens de volgende elementen bevatten:
  1. Op welke vraagstelling binnen de onderneming moet het strategisch advies een antwoord kunnen bieden?
  2. Wat is het te bereiken einddoel van het strategisch advies?
  3. Omschrijving van de prestaties die zullen worden geleverd.
  4. Een inschatting van het totaal aantal adviesdagen met een opdeling van de kosten per fase met vermelding van het uurtarief.
  5. De totaalprijs van het advies.

De dienstverlener mag vóór het indienen van de aanvraag door de steunvragende onderneming evenwel nog niet starten met de uitvoering van de overeenkomst, m.a.w. met de prestaties van de eigenlijke dienstverlening. Indien dit het geval is, komt het adviesproject niet in aanmerking voor steun.

Na het indienen van de subsidieaanvraag kan de uitvoering van de overeenkomst met de dienstverlener tot het verlenen van het strategisch advies vervolgens starten.

Vergeet niet om de checklist na te lezen vooraleer u de aanvraag verstuurt om u ervan te verzekeren dat er niets ontbreekt!

Er is een checklist voor strategisch ICT-advies en een checklist voor strategisch personeelsmanagementadvies.

De aanvraag tot steun wordt beoordeeld door het Agentschap Ondernemen. Eventueel kan gevraagd worden om bijkomende toelichting te geven. De beslissing wordt per brief verstuurd aan de steunvragende kmo.

2. Uitbetaling

Binnen de 24 maanden na de beslissing tot steuntoekenning moet de onderneming de uitbetaling van de drie steunschijven schriftelijk aanvragen.

De uitbetalingsaanvragen worden hetzij opgestuurd aan Agentschap Ondernemen, Dienst kmo-portefeuille, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel, hetzij elektronisch ingediend via strategischadvies@vlaanderen.be. De aanvragen moeten de nodige stavingstukken bevatten, zoals hierna vermeld.

De toegekende steun wordt als volgt uitbetaald:

 • 30% bij de start van het adviesproject waarbij de onderneming op eer verklaart dat het adviesproject werd opgestart,
 • 30% van zodra 60% van de adviesprestaties geleverd zijn waarbij de onderneming door middel van een tussentijdse factuur of facturen en prestatiestaten van de dienstverlener dit aantoont,
 • 40% bij afronding van het adviesproject waarbij de onderneming de eindfactuur en het eindrapport van de dienstverlener voorlegt.

Vooraleer de saldoschijf van 40% van de steun kan worden uitbetaald, moet het eindrapport worden voorgelegd aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen die deze zal beoordelen naar conformiteit met de goedgekeurde overeenkomst en de vigerende reglementering.

De adviesopdracht moet voltooid zijn binnen de 18 maanden na de beslissingsdatum van de steunaanvraag. Concreet betekent dit dat het eindrapport door de dienstverlener aan de steunvragende kmo binnen deze termijn moet opgeleverd worden.


Contact informatie

strategisch advies
strategischadvies@vlaanderen.be
T 0800 20 555
UP