Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe dient u de aanvraag in?

De steun moet worden aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit formulier is een Word-invulsjabloon, het is daarom aangeraden dat de gebruiker dit formulier eerst naar zijn eigen computer downloadt, het daarna invult, opslaat op zijn eigen computer en afdrukt.

De papieren versie moet onderaan ondertekend en gedateerd worden, waarna het samen met de vereiste stavingsdocumenten naar het Agentschap Ondernemen moet worden opgestuurd.

Een onderneming kan slechts om de drie jaar strategische investeringssteun of opleidingssteun aanvragen.

Ontvankelijkheid van de aanvraag

De onderneming mag enkel starten met haar investerings- of opleidingsproject wanneer haar aanvraag ontvankelijk werd verklaard. Een aanvraag is pas ontvankelijk wanneer die voldoet aan alle vier onderstaande voorwaarden.

  • Strategisch belang voor de onderneming

Samen met aanvraagformulier dient de onderneming een managementsamenvatting op te sturen van maximaal één pagina waarin ze duidelijk aantoont dat er een breuk is met haar normale strategische groeipad bij continu beleid en dat de opleidingen of de investeringen waarvoor ze steun aanvraagt, aansluiten bij dat kantelmoment.

De opleidingen of investeringen dienen dus verder te gaan dan het louter verderzetten van de bestaande activiteiten van de onderneming en moeten betrekking hebben op een kantelmoment voor de onderneming.

Via de ‘Commissie strategische steun’ onderzoekt het Agentschap Ondernemen voor welke opleidingen en investeringen een voldoende mate van strategisch belang wordt bewezen.

  • Stimulerend effect en noodzaak van de steun

De aanvragende onderneming moet ook aantonen dat de overheidssteun noodzakelijk is voor het uitvoeren van de investeringen of opleidingen.

De investeringssteun moet noodzakelijk zijn om investeringen uit te voeren in de regionale steungebieden. De regionale investeringssteun moet met andere woorden het lokalisatiebeleid van de grote ondernemingen beïnvloeden.

De opleidingssteun moet noodzakelijk zijn voor de onderneming om de opleidingen uit te voeren. De steun moet ertoe leiden dat de onderneming haar gedrag zodanig wijzigt dat ze meer of betere opleidingen aanbiedt dan dat ze zonder steun zou aanbieden.

Daarenboven moet voor zowel investerings- als opleidingssteun het ‘stimulerend effect’ van de overheidssteun bewezen worden. Dit betekent dat een scenario mét en zonder overheidssteun moet worden uitgewerkt en dit zowel in kwantitatieve als kwalitatieve termen. Voor opleidingssteun dient de aanvragende onderneming hiervoor bijkomend een berekeningsmodule in te vullen en op te sturen.

  • Kwaliteitsvol ondernemingsplan/opleidingsplan

Bij het indienen van een aanvraag voor investeringssteun moet een kwaliteitsvol ondernemingsplan voorgelegd worden. Voor het bekomen van opleidingssteun moet de onderneming een kwaliteitsvol opleidingsplan opmaken.

De onderneming dient bij het opstellen van het ondernemings- of opleidingsplan de richtlijnen te volgen die beschreven staan in de bijlage bij het ministerieel besluit.

  • Klimaatbeleid

Bij de indiening van de steunvraag moeten energie-intensieve ondernemingen toegetreden zijn het benchmarking- of auditconvenant. Een onderneming wordt als energie-intensief beschouwd indien het jaarlijks verbruik van primaire energie 0,1 PJ of meer bedraagt. De berekeningsmodule voor het bepalen van het energieverbruik.

Een benchmarking convenant is een convenant over energie-efficiëntie in de industrie, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering in 2002. Aan zeer energie-intensieve ondernemingen wordt gevraagd om toe te treden tot het benchmarkingconvenant, dat tot doel heeft de aangesloten bedrijven te laten behoren tot de 10% beste bedrijven op wereldvlak op het vlak van energie-efficiëntie. Dit convenant richt zich tot ondernemingen met een verbruik van minstens 0,5 PJ primaire energie per jaar en de ondernemingen die onder Europese emissierechtenhandel vallen.

Gemiddeld energie-intensieve ondernemingen kunnen op vrijwillige basis overeenkomsten afsluiten met de Vlaamse overheid met de bedoeling energie-efficiënter te worden. Het auditconvenant is bedoeld voor industriële ondernemingen die 0,1 tot 0,5 PJ primaire energie verbruiken.
 


UP