Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Het clusterpact

De engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster worden vastgelegd in het clusterpact. De onderhandelingen hierover gebeuren in het eerste jaar na de beslissing tot toekenning van steun aan de speerpuntcluster. In dit clusterpact kunnen voor de ondersteuning van de lange termijn strategie door de overheid ook projectmiddelen gereserveerd worden en daarnaast kunnen niet financiële engagementen (bv. normering, vergunningen, …) worden aangegaan. Het is hierbij mogelijk dat ook andere beleidsdomeinen betrokken worden.  Aangezien het over beleidsdomeinoverschrijdende en/of meerjarige budgettaire engagementen kan gaan, kan de finale goedkeuring van het clusterpact meerder ministers engageren.

Inhoud van het clusterpact

Het bepalen van de relevante thema’s voor het clusterpact en de relevante Vlaamse overheden en agentschappen waarmee onderhandelingen worden opgestart in het kader van het clusterpact gebeurt door het Hermesbeslissingscomité. 

Thema’s die voor elke speerpuntcluster terugkomen zijn de wijze waarop ze mee invulling kunnen geven aan de transitietrajecten Industrie 4.0 en circulaire economie zoals opgenomen in de visie 2050 van de Vlaamse Regering.  Elke speerpuntcluster zal ook afstemming moeten zoeken met FIT inzake internationaliseringsactiviteiten en met WSE inzake opleiding en competentieontwikkeling. Daarnaast worden ook cluster specifieke thema’s en de cluster specifieke agentschappen en overheden betrokken bij de opmaak van het clusterpact van elk van de speerpuntclusters.

Een belangrijk element in het clusterpact is de toekenning en de omvang van de geoormerkte middelen uit het Hermesfonds. In het clusterpact zal hiervoor een voorwaardelijk engagement genomen worden voor drie jaar. Het maximum bedrag aan geoormerkt middelen wordt jaarlijks bepaald.

In het clusterpact worden ook de afspraken met relevante onderzoeksgroepen verder geconcretiseerd zodat de voor de LT-strategie noodzakelijke ontwikkelingen ingang krijgen in de strategische onderzoeksagenda van deze onderzoeksgroepen.


UP