Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Cofinanciering?

Het EFRO financiert voornamelijk projecten met een economische finaliteit. Niettemin hebben EFRO projecten een impact op verscheidene deelaspecten van de samenleving.

Naast de EFRO-middelen wordt voor de uitvoering van het programma cofinanciering voorzien door de Vlaamse Regering, lokale besturen en de private sector.

Op welke beleidsdomeinen heeft mijn project betrekking?

Twee gevallen kunnen zich voordoen:

 • Uw projectvoorstel is duidelijk toe te wijzen aan één specifiek beleidsdomein: u richt uw aanvraag voor cofinanciering tot de bevoegde minister met duidelijke vermelding van het gevraagde bedrag;
 • Uw projectvoorstel heeft betrekking op verscheidene beleidsdomeinen tegelijkertijd: u richt een aanvraag voor cofinanciering aan elke bevoegde minister, met expliciete vermelding van het gevraagde bedrag aan elke betrokken minister.
   

Tot welke minister moet ik mij wenden?

Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende Vlaamse ministers en hun beleidsdomeinen.

 • Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs
 • Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
 • Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
 • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

De gedetailleerde adresgegevens van de ministeriële kabinetten vindt u hier.

Hoe vraag ik cofinanciering aan?

Eenmaal je bepaald hebt bij welk(e) beleidsdomein(en) jouw projectvoorstel het meest aansluit, richt je jouw schriftelijke vraag om cofinanciering, met korte motivatie, aan de betrokken minister(s).
Je bezorgt ook een kopie van uw aanvraag aan de EFRO beheersautoriteit, die verantwoordelijk is voor beheer van de EFRO-middelen in Vlaanderen:

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Entiteit Europa Economie
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel

Jouw aanvraag moet minstens volgende onderdelen omvatten:

 1. inhoudelijk:
 • een korte beschrijving van de prioriteiten uit het Vlaams beleid waar u op inspeelt (Beleidsnota’s, Vlaamse strategiedocumenten…)
 1. financieel:
 • het exacte bedrag aan cofinanciering dat u wenst aan te vragen (in het geval van een gesplitste aanvraag: ook aangeven hoeveel u aan andere ministers vraagt)
 • een globaal overzicht per kostenpost (enkel als dit niet opgenomen is in het projectvoorstel);
 • een overzicht van de financiering van het projectbudget: aandeel EFRO, aandeel eigen inbreng; aandeel andere cofinancierders).
 1. de finale projectfiche

Hoe verloopt de behandeling en beslissing van aanvragen?

Het is belangrijk jouw aanvraag voor cofinanciering in te dienen zodra jouw projectvoorstel vorm heeft en je zicht hebt op het totale projectbudget, met het oog op een vlotte behandeling van jouw dossier.
De bevoegde Vlaamse minister(s) beslist (beslissen) vervolgens of jouw aanvraag in aanmerking kan komen voor cofinanciering en stelt (stellen) het maximale bedrag vast.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen adviseert de Vlaamse minister van Economie, Werk en Innovatie, Philippe Muyters, over aanvragen om cofinanciering voor projecten met een economische finaliteit die cofinanciering uit het Hermesfonds of ‘Fonds voor Flankerend Economisch Beleid’ wensen.

Aanvragen betreffende de andere beleidsdomeinen worden behandeld door de betreffende administratie.

De beslissingen van de betrokken ministers over toekenning van cofinanciering worden meegedeeld op het Comité Van Toezicht. Als cofinanciering vooraf principieel wordt toegezegd door de minister(s), zal dit altijd op voorwaarde zijn dat het projectvoorstel in zijn geheel door het relevante EFRO-programma wordt goedgekeurd.
De cofinanciering wordt tenslotte vastgelegd in een Ministerieel Besluit of een Besluit van de Vlaamse Regering, waarvan jou vervolgens een afschrift wordt toegestuurd.
Op te merken valt dat, zoals dit ook voor de EFRO-subsidies het geval is, de goedgekeurde bedragen altijd maximumbedragen zijn. Het Comité Van Toezicht kan bovendien specifieke voorwaarden m.b.t. de uitvoering van het project opleggen en het Programmasecretariaat zal altijd een technisch nazicht uitvoeren. Je wordt hiervan steeds schriftelijk op de hoogte gebracht.


UP