Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Brownfields - Wie doet wat?


De Vlaamse Regering en de minister bevoegd voor economie

Een brownfieldconvenant zal steeds door de voogdijministers van de betrokken Vlaamse administraties mee ondertekend worden. Daarnaast worden een aantal beslissingen in het proces genomen door de Vlaamse Regering:

 • De voorlopige goedkeuring en de start van de publieke consultatie;
 • De definitieve goedkeuring van een convenant indien de publieke consultatie aanleiding geeft tot inhoudelijke wijzigingen aan het convenant;
 • Het stopzetten van een brownfieldconvenant (wanneer de doelstellingen al dan niet bereikt zijn).

De minister bevoegd voor economie staat in voor het nemen van de volgende beslissingen in het proces:

 • De ontvankelijkheid en gegrondheid van de ingediende dossiers;
 • Het eventueel stopzetten van onderhandelingen wanneer de onderhandelingen geen perspectief bieden op het afsluiten van een convenant;
 • De definitieve goedkeuring van een convenant indien de publieke consultatie geen aanleiding geeft tot inhoudelijke wijzigingen aan het convenant.

De brownfieldcel

De samenstelling en de opdrachtomschrijving van de Brownfieldcel wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant.

Deze brownfieldcel bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse administraties die bij brownfieldprojecten betrokken zijn, een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie en een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Omgeving. De Brownfieldcel heeft als opdrachten:

 1. de organisatie van de onderhandelingen met het oog op de totstandkoming van brownfieldconvenanten;
 2. de Vlaamse Regering te adviseren over de goedkeuring van een ontwerp van brownfieldconvenant;
 3. de Vlaamse Regering adviseren over de goedkeuring van een definitieve brownfieldconvenant wanneer het openbaar onderzoek aanleiding geeft tot inhoudelijke wijziging van het ontwerp van brownfieldconvenant;
 4. de Vlaamse minister bevoegd voor Economie te adviseren over de goedkeuring van een definitieve brownfieldconvenant, wanneer het openbaar onderzoek geen aanleiding geeft tot inhoudelijke wijziging van het ontwerp van brownfieldconvenant;
 5. de belangen van het Vlaamse Gewest bewaken bij de totstandkoming van brownfieldconvenanten;
 6. de gelijke behandeling van de aanvragers van brownfieldconvenanten bewaken
 7. de principes van behoorlijk bestuur bij de totstandkoming van een brownfieldconvenant bewaken;
 8. de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie adviseren bij de opvolging van afgesloten brownfieldconvenanten;
 9. onderhandelaars van brownfieldconvenanten voordragen aan de Vlaamse Regering;
 10. de onderhandelaars jaarlijks evalueren;
 11. de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie te adviseren over de taken van de onderhandelaars.

De onderhandelaars

Om praktische redenen, worden de onderhandelingen voor het tot stand komen van een brownfieldconvenant geleid door een door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar.

De opdrachtomschrijving van de onderhandelaars wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant:

 1. het opvolgen van de beslissingen over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraagdossiers met het verzoek tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant;
 2. voor de ontvankelijk en gegrond verklaarde aanvraagdossiers, het afstemmen van de standpunten en posities van de betrokken Vlaamse administraties, de regisseurs en de actoren met het oog op de totstandkoming van evenwichtige brownfieldconvenanten;
 3. als voorzitter van een projectstuurgroep van een gesloten brownfieldconvenant, zorgen voor een neutraal en vertrouwenwekkend kader waarin het brownfieldproject kan gerealiseerd worden, en in voorkomend geval, bemiddelend optreden bij conflicten;
 4. het tijdig, volledig en correct rapporteren over de eigen werkzaamheden aan de Brownfieldcel.

Momenteel zijn er vijf zulke onderhandelaars actief:

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zorgt voor de administratieve ondersteuning van het hele proces via de oprichting van een Permanent Secretariaat zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant met volgende taken:

 1. ondersteuning van de werking van de Brownfieldcel;
 2. de voorbereiding en organisatie van projectoproepen, met inbegrip van de beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking bij de behandeling van de aanvragen;
 3. de beleidsrapportering.

Ieder ingediend project krijgt bovendien een medewerker van het agentschap toegewezen, welke tevens als contactpersoon kan dienen voor de projectontwikkelaars.


Contact informatie

Brownfieldcel
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
brownfield.convenant@vlaio.be
Johan Guldix
Voorzitter Brownfieldcel
Thomas Sterckx
Ondervoorzitter
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team brownfieldconvenanten
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
brownfield.convenant@vlaio.be
UP