Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bestek uitbesteding dienstverlening aan ondernemingen afgesloten

Deze opdracht werd gegund en gelanceerd met een persconferentie op maandag 23 mei 2016. Op vrijdag 23 oktober werd de opdracht inzake het organiseren van dienstverlening aan ondernemingen (3 percelen) officieel bekendgemaakt via e-notification en in het Europees Publicatieblad.

De opdracht omvat het aanbieden van dienstverlening aan ondernemingen binnen drie percelen. Binnen elk van de drie percelen kunnen meerdere opdrachthouders aangesteld worden.

De drie percelen zijn

  1. Sensibilisering, bewustmaking, beeldvorming rond ondernemerschap (maximaal 7 dienstverleners zullen aangesteld worden)
  2. Begeleiding over levensfases heen met focus (pre)start & aandacht voor toegang tot financiering (investor readiness & continuïteit), financiële geletterdheid, ondersteuning bedrijven in moeilijkheden, doorstart/herstart gefailleerden, opvolging & overname (maximaal vijf dienstverleners zullen aangesteld worden)
  3. Netwerking gericht op (hoge) groeibedrijven (maximaal vijf dienstverleners zullen aangesteld worden)

Deze opdracht is het resultaat van een traject van strategievorming dat het Agentschap Ondernemen samen met haar belangrijkste stakeholders doorliep in het voorjaar 2015. De Vlaamse Regering nam naar aanleiding daarvan een princiepsbeslissing over de conceptnota inzake het stimuleren van ondernemerschap op 17 juli 2015. De strategische adviesraden SERV en VRWI brachten advies uit over deze conceptnota.

Dit bestek voert de princiepsbeslissing van de Vlaamse Regering uit.

Als bijlage bij het bestek wordt dan ook de conceptnota aan de Vlaamse Regering gevoegd ‘Ondernemerschap stimuleren via het vernieuwde Agentschap Innoveren en Ondernemen’ en de bijlage bij deze conceptnota ‘visienota meer en ambitieuzer ondernemerschap. Ondernemerschap stimuleren vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen’


UP