Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bancaire financieringsvormen

Leningen op korte of langer termijn

Bij de bank kan u terecht voor leningen op zowel korte (< 1 jaar) als lange (> 1 jaar) termijn. De belangrijkste producten op korte termijn zijn kaskredieten en vaste voorschotten.

Kaskredieten hebben als doel om kortstondige tekorten, door periodiek terugkomende liquiditeitstekorten in de exploitatiecyclus van de onderneming, op te vangen. De kostprijs wordt bepaald door een provisie op de toegestane kredietlijn die verkregen wordt en de rente op de werkelijk opgenomen bedragen. Het is een soepele, maar relatief dure kredietvorm.

Vaste voorschotten (straight loans) overbruggen liquiditeitstekorten die inzake looptijd en omvang vooraf gekend zijn. Er wordt met andere woorden een vast bedrag met een vooraf bepaalde rentevoet voor een vooraf bepaalde duurtijd (< 1 jaar) geleend (meestal minimum € 125.000). 

Een overbruggingskrediet is een kortlopend krediet voor de voorfinanciering van gegarandeerde inkom­sten in de toekomst. Tijdelijke liquiditeitstekorten kunnen hiermee worden opgevangen. De zekerheid van de toekomstige inkomsten zal grondig aange­toond moeten worden. Meestal zal de kredietgever de inpandgeving van gegarandeerde inkomsten vragen.

Bedrijfskapitaalkredieten dienen voor de financiering van het werkkapitaal van een onderneming. Dit soort krediet wordt doorgaans aangegaan voor een middel­lange termijn. Het is een interessante tool voor onder­nemingen waarbij de tijd tussen productie en verkoop zeer lang is.

Investeringskredieten

Investeringskredieten (termijnkredieten) zijn langetermijnkredieten. De te betalen rente kan op voorhand vastgelegd worden of er kan geopteerd worden voor variabele formules. Banken brengen deze langetermijnkredieten onder verschillende varianten en commerciële benamingen.

Overheidssteun

 • Via de KMO-COFINANCIERING van PMV/Z kan een banklening gecombineerd worden met een achtergestelde lening bij de overheid.

 • Via het INVESTERINGSKREDIET EIB kent de Europese overheid een rentekorting toe op investeringskredieten afgesloten bij EIB-partnerbanken

 • Ook zonder banklening kunnen bepaalde doelgroepen rechtstreeks bij de overheid een specifieke lening bekomen: de IMPULSKREDIETEN VAN HEFBOOM en de MICROKREDIETEN VAN MICROSTART richten zich op zelfstandigen die geen toegang hebben tot bankkrediet

Zekerheden

Banken vragen ook steeds meer zekerheden vooraleer zij bereid zijn krediet te verlenen. Deze kunnen worden ingeroepen wanneer de financiële verbintenissen niet worden nagekomen. Zekerheden kunnen ingedeeld worden in vier grote categorieën: zakelijke zekerheden, persoonlijke zekerheden, semi-zakelijke zekerheden en morele zekerheden.

 • Zakelijke zekerheden zijn wettelijke voorkeurregels die op bepaalde eigendommen gelden en die aan de schuldeiser voorrang verlenen op de realisatieprijs van de goederen. Er bestaan drie soorten zakelijke waarborgen:
  • Het pand vb. de inpandgeving van een handelszaak, waarbij alle goederen die deel uitmaken van het handelsfonds, zowel de immateriële bestanddelen (goodwill, het merk, de firmanaam, het recht op huur,…) als de materiële bestanddelen (meubilaire, inrichting, de voorraad ten belope van 50% van hun waarde,…) in pand worden gegeven. Ook handsgoederen op zich en schuldvorderingen kunnen in pand worden gegeven.
  • Het voorrecht: is een zakelijke zekerheid, die een wettelijk ’recht van voorrang’ geeft op de goederen waarop zij betrekking hebben. Dit noemt men ook wel subrogatie.
  • De hypotheek: het recht op onroerende goederen, gevestigd als waarborg voor de voldoening van een verbintenis.
 • Bij persoonlijke zekerheden wordt aan een tweede debiteur gevraagd om zich akkoord te verklaren een aangegane schuld terug te betalen indien de eerste schuldenaar insolvabel blijkt te zijn.
 • Semi-zakelijke zekerheden zijn waarborgen waarbij men steunt op de persoonlijke verbintenis van de ondertekenaar, maar waarbij tegelijkertijd de mogelijkheid of het recht wordt verkregen tot het vestigen van een zakelijke waarborg vb. volmacht tot hypotheekname.
 • Morele zekerheden leunen hier sterk bij aan en kunnen als quasi borgstellingen worden omschreven: bij een ‘Letter of intent’ bijvoorbeeld kan een moedermaatschappij zich garant stellen voor de aflossing van de schulden, bij een hypothecair mandaat zal de hypotheek (en de bijhorende kosten) pas gevestigd worden wanneer de financiële verbintenissen niet worden nagekomen.

Overheidssteun

Kredietweigering

In het verleden was het vaak zo dat de lokale bankier van de ondernemer een beslissing kon nemen over het al dan niet toekennen van een krediet. Door interne reorganisaties en het invoeren van de Bazel II normen (waardoor aan iedere onderneming een rating wordt toegekend is dit steeds minder het geval. Beslissingen worden nu sneller op een hoger niveau binnen de bank genomen.

Overheidssteun

 • De Vlaamse KREDIETBEMIDDELAAR kan na een kredietweigering in individuele dossiers tussenbeide komen.

UP