Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Advies

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.


Definitie

Een advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door een dienstverlener, die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie, en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Wat?

Een subsidiabel advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling: Met welk probleem wordt de onderneming geconfronteerd?  Het advies zelf wordt neergeschreven in een rapport en omvat principieel drie aspecten:

 1. Een analyse van de concrete probleemstelling;
 2. Een eigenlijk advies: op basis van het onderzoek dat werd uitgevoerd in de analysefase worden door de dienstverlener suggesties, voorstellen of raadgevingen m.b.t. het bedrijfsfunctioneren van de organisatie geformuleerd. Dit advies laat de zaakvoerder toe een correcte en (fundamenteel onderbouwde) beslissing te nemen.
 3. Een implementatieplan: met het implementatieplan wordt aangegeven hoe het advies kan worden vertaald in concrete acties. Een implementatieplan is dus een stappenplan of actieplan dat deel uitmaakt van het adviesrapport. De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase mag meegenomen worden in de subsidieaanvraag.

Enkel de kosten voor het verlenen van het advies en voor de begeleiding bij de implementatie van dat  gepersonaliseerde advies komen in aanmerking voor de subsidie. De kosten van voorschotfacturen, btw en de kosten van de uitvoering van het advies – de implementatie van het advies – kunnen niet worden gesubsidieerd. De begeleiding bij de implementatie wil zeggen dat  bijkomend bij het advies ook de bijstand door de dienstverlener tijdens de invoering van het advies kan worden gesubsidieerd. Net zoals bij advies is ook de begeleiding bij de implementatie een uitsluitend intellectuele vorm van dienstverlening. Het gaat hier niet over operationele dienstverlening. De begeleiding bij de implementatie is ondergeschikt aan het eigenlijke advies.

Het adviesverslag dient de naam van de dienstverlener, de datum van het adviesverslag en de handtekening van de dienstverlener te vermelden.
De dienstverlener moet zijn prestatiestaten in de pijler advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning gedurende drie jaar na de datum van de subsidieaanvraag bewaren en bij een controle een afschrift overhandigen. Meer informatie.

Voorbeelden

Het opmaken van een communicatiestrategie is een advies. Van zodra dit advies uitgevoerd wordt (geïmplementeerd wordt) kan ook de begeleiding bij de implementatie of de invoering van de strategie gesteund worden voor zover deze kosten meegenomen werden in dezelfde subsidieaanvraag. Tijdens de implementatiefase zal de dienstverlener opvolgen of de aanbevelingen correct worden ingevoerd. Hij kan ook optreden als klankbord en eventueel bijsturen waar nodig.

De begeleiding bij de implementatie is dus niet hetzelfde als het effectief uitvoeren van het advies. Alle operationele diensten die uitgevoerd worden tijdens de implementatiefase van een communicatiestrategie, bijv. het schrijven van brieven, actief prospecteren of grafisch vormgeven van marketingmateriaal komen niet in aanmerking voor steun van de kmo-portefeuille.

Andere voorbeelden van adviezen zijn (niet limitatieve lijst):

 • SWOT-analyse en het bijhorende advies
 • Strategiebepalingen
 • Marktonderzoek met bijhorend advies
 • Marketingstudies met bijhorend advies
 • Haalbaarheidsstudies
 • Investeringsanalyses

Komen niet in aanmerking

Volgende diensten komen niet in aanmerking voor steun (niet limitatieve lijst):

 • Wettelijk verplichte adviezen (= alle adviezen die geregeld zijn binnen een wettelijk kader), verplichte audits of adviezen betreffende milieu, energie, veiligheid, kwaliteit, hygiëne, e.d.
 • Alle advisering en begeleiding in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat of label (o.a. pre-audit, audit in kader van opmaak, begeleiding bij de opmaak van het kwaliteitshandboek en de opmaak zelf ervan)
 • Kosten betaald aan een certificatiebureau voor een audit voor het behalen of het behouden van een kwaliteitscertificaat
 • Het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming
 • Adviezen van permanente of periodieke aard: dit zijn adviezen die meer dan één maal worden geleverd binnen een periode van drie jaar. Voorbeelden zijn opvolgingsaudits bij veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen, belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied en reclame; routinematig advies betreffende selectie-, aanwervings- en rekruteringsbeleid (afspraken met Federgon)
 • Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming bijv. financiële controles, courante adviezen op het vlak van boekhouding-accountancy en fiscaliteit, vertalingen, gestandaardiseerde diensten van computerservicebureaus, …
 • Niet-gespecialiseerde of gepersonaliseerde adviezen
 • Diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten)
 • Bouwen van websites, schrijven van software (functionele analyses vallen onder het schrijven van software - zie het ICT-afsprakenkader)
 • Diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhouding van intellectuele eigendomsrechten
 • Diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen

Domeinspecifieke afsprakenkaders

 • HRM adviezen

In samenspraak met sectororganisatie Federgon werd een afsprakenkader voor de HR-sector opgesteld. Het Federgon-afsprakenkader bevat voorbeelden van mogelijke adviezen inzake HRM en personeelsbeleid. Dit kader is bindend voor alle dienstverleners van de kmo-portefeuille en niet enkel van toepassing op Federgonleden.

 • ICT adviezen

Op vraag van de ICT-sector en het middenveld werd met hen een afsprakenkader over subsidiabele adviezen in verband met ICT uitgewerkt. Dit afsprakenkader werd op 24 mei 2011 goedgekeurd door de heer Kris Peeters, minister-president en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

Het afsprakenkader bevat een niet-exhaustieve lijst van enerzijds subsidiabele en anderzijds niet-subsidiabele adviezen en diensten.

 • Adviezen Milieu en Energie

In samenspraak met de sector van de dienstverleners actief rond milieu en energie werd een afsprakenkader over subsidiabele adviezen in verband met milieu en energie uitgewerkt. Dit afsprakenkader werd op 16 juni 2011 goedgekeurd door de heer Kris Peeters, minister-president en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

Het afsprakenkader bevat een niet-exhaustieve lijst van enerzijds subsidiabele en anderzijds niet-subsidiabele adviezen en diensten.


UP